BAGGRUND

  IFU investerer i finansielt bæredygtige virksomheder, der bidrager til grøn omstilling samt økonomisk og social udvikling.

  Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande og vækstmarkeder.  Formålet er at bidrage til grøn omstilling, økonomisk og social udvikling i investeringslandene samt at understøtte realiseringen af FN’s verdensmål.

  IFU har investeret i 1.346 selskaber i  over 100 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. IFU har en aktiv portefølje på 161 selskaber med en samlet investering på 107 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med 11 mia. kr.

  Hverken bistand eller erhvervsstøtte
  IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  IFU yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer

  IFU er derudover fund manager for flere andre investeringsfonde, blandt andet Danish SDG Investment Fund.

  God forretning for udviklingslandene
  De samlede investeringer er på 234 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med mere end 27 mia. kr. Det har ført til etablering og fastholdelse af næsten én million arbejdspladser i investeringslandene, og IFU har bidraget til etableringen af mere end 2.600 megawatt vedvarende energi. Derudover er der blandt andet overført viden og teknologi, de ansatte har fået træning og uddannelse, der er skabt økonomisk omsætning og et indtægtsgrundlag via fx skat til investeringslandene.

  Alle investeringer skal understøtte den grønne omstilling og bidrage til at reducere fattigdom og ulighed. Derudover har vi et skarpt fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, der bl.a.  skal sikre de ansatte ordentlige vilkår, og at virksomhedens produktion sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

  Investerer med dansk erhvervsliv
  IFU har et bredt investeringsmandat og investerer også med danske virksomheder i udviklingslande. Historisk har IFU investeret med mere end 900 danske virksomheder. I langt de fleste tilfælde har de etablerede selskaber i udviklingslandene været en succes og har bidraget positivt til den samlede udvikling i den danske virksomhed.

  De danske virksomheder har fået adgang til nye markeder og har samtidig bidraget til at gøre en positiv forskel i udviklingslandene.

  Vis mere Vis mindre

  Fakta om IFU

  Her kan du læse Q&A om IFU og få svar på de hyppigst forekommende spørgsmål.

  Hvad er IFU’s formål?
  IFU’s formål er at bidrage til grøn omstilling, økonomisk og social udvikling i investeringslandene samt understøtte realiseringen af FN’s verdensmål.

  Hvad tilbyder IFU?
  IFU investerer i finansielt bæredygtige virkosmheder i udviklingslande og vækstmarkeder.

  Hvilken form for finansiering kan man få fra IFU?
  IFU’s investeringer sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier. Investeringer sker direkte i selskaber i investeringslandene.

  Hvor meget kan IFU investere?
  IFU kan investere op til 350 mio. kr. i et enkelt selskab. IFU vil altid være minoritetsinvestor og typisk deltage med 10-30 procent af den samlede investering, men kan deltage med op til 49 procent i mindre selskaber.

  Hvem kan få del i IFU’s finansielle midler?
  Alle virksomheder, der ønsker at gøre forretning i et af de mere end 140 lande, IFU kan investere i.

  Forudsætningerne er, at:

  – det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  – der skal skabes grøn og social udvikling
  – der skal være et selskab i et udviklingsland, som IFU kan investere i
  – investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i. Se listen her.

  Kan IFU tilbyde yderligere finansiering?
  Da IFU har tæt kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er fonden i stand til at bistå med at fremskaffe supplerende finansielle midler.

  Hvor mange investeringer gennemfører IFU?
  IFU og fonde administreret af IFU har samlet aftalt investeringer  i 1.346 selskaber.

  IFU og fonde administreret af IFU investerer årligt op mod 2 mia. kr. i ca. 20 selskaber.

  Hvor kommer pengene fra?
  Ultimo 2023 havde IFU DKK 15,5 milliarder under forvaltning. Kapital er indskudt fra henholdsvis staten, institutionelle og private investorer.

  Vis mere Vis mindre

  IFU i tal

  Økonomiske hovedtal 2023.

  I 2023 investerede IFU og fonde administreret af IFU for 1.347 mio. kr. i 17 selskaber. Indtil udgangen af 2023 havde IFU aftalt investeringer i 1.346 selskaber i 100 udviklingslande. Den aktive portefølje var pr. 2023 på 161 selskaber.

  IFU hovedtal 2023:

  Resultatopgørelse DKKm
  Dækningsbidrag fra projekter 212
  Resultat af primær drift [*] 154
  Årets resultat 146
  Balance pr. 31. december 2022
  Aktiekapitalinvesteringer i projekter til kostpris 4.437
  Projektlån til kostpris 1.372
  Samlede projektinvesteringer til kostpris 5.810
  Samlede værdireguleringer (362)
  Samlede projektinvesteringer inklusive værdireguleringer 5.448
  Likvide midler og obligationsbeholdning 1,243
  Indbetalt indskudskapital 424
  Årets tilbagebetaling af indskudskapital 0
  Egenkapital 5.196
  Balancesum 6.855
  Projektdata
  Antal nye projekter i året 5
  Antal aktive projekter ultimo året 139
  Investeringer indgået i året 357
  Ikke udbetalt andel af indgåede investeringer inkl. garantier 1.747
  Bindende tilsagn på endnu ikke indgåede investeringer 206
  Nøgletal
  Dækningsbidrag fra projekter – værdireguleret 3,9%
  Årets resultat/gennemsnitlig egenkapital 3,0%
  Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 105
  [*] Resultat af primær drift = Dækningsbidrag fra projekter minus administrationsudgifter

   

  Vis mere Vis mindre

  Lovgrundlag

  IFU's virksomhed er reguleret via lov om internationalt udviklingssamarbejde.

  IFU blev oprettet ved lov i 1967. IFU er en selvejende institution, hvis formål er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.

  Lov om internationalt udviklingssamarbejde

  Ændring af lovgrundlag af 17. december 2013

  Ændring af lovgrundlag af 27. december 2016

  IFU er ikke omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, når det vedrører IFU’s forretningsvirksomhed. Dog skal oplysninger om eksternt miljø under visse omstændigheder udleveres i henhold til miljøoplysningsloven.

  IFU’s vedtægt er vedtaget af IFU’s bestyrelse og godkendt af udviklingsministeren.

  IFU er undtaget fra at betale selskabsskat i Danmark. Se selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 17.

  Vis mere Vis mindre

  Politik for ansvarlig skat

  IFU’s investeringsoverskud geninvesteres i nye projekter i udviklingslande, derfor er IFU fritaget for at betale selskabsskat af sit eventuelle overskud i Danmark.

  De projektselskaber, som IFU investerer i, skal til enhver tid overholde de lokale skattelove og betale skat i det land, hvor de har deres økonomiske aktivitet.

  IFU har mulighed for at foretage investeringer gennem holdingselskaber i lande, som hverken er Danmark eller det land, hvor projektselskabet ligger (såkaldte tredjelande), når det er kommercielt motiveret og ikke har til formål at reducere skat på afkastet fra projektselskaberne. IFU vil under alle omstændigheder ikke bruge holdingselskaber i tredjelande, som er på EU’s eller OECD’s sortliste (dvs. henholdsvis EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes og OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes).

  IFU sigter mod at være åben om skat. De samlede skatteomkostninger i IFU’s projektselskaber – fordelt på verdensdele – offentliggøres i årsrapporten og på hjemmesiden. På hjemmesiden kan man også se i hvilke projekter IFU’s investering sker gennem et holdingselskab og hvor holdingselskabet i givet fald ligger. Når investeringen sker gennem et holdingselskab i et tredjeland, vil IFU fremover på hjemmesiden oplyse om begrundelsen for strukturen og hvordan den er i overensstemmelse med IFU’s politik for ansvarlig skat.

  Tax Dialogue
  Tax Dialogue er et multi-stakeholder initiativ, som er etableret af OXFAM IBIS for at synliggøre udfordringerne og mulighederne i forbindelse med skat og virksomhedsansvar i den private sektor.

  Formålet med Tax Dialogue er at diskutere principper for ansvarlig skat, og hvordan ansvarlig skattepolitik kan være en integreret del af forretningsplanen.

  IFU har været en del af Tax Dialogue fra begyndelsen. Vi mener, det er vigtigt at være involveret i diskussionen og debatten om nogle af de store udfordringer og risici, internationale virksomheder i dagens globaliserede verden skal agere i forhold til med hensyn til skatteplanlægning.

  Vis mere Vis mindre

  Organisation

  IFU har hovedkontor i København og kontorer i Asien, Afrika, Latinamerika og Europa

  IFU ledes af en bestyrelse, der er udpeget af udviklingsministeren. Bestyrelsens forretningsorden. Den daglige ledelse udøves af IFU’s direktør. IFU har derudover et bredt netværk af eksterne rådgivere, der har stor viden og ledelseserfaring fra danske og udenlandske virksomheder.

  Organisationsdiagram

  Bestyrelse

  Michael Rasmussen | Formand
  Medlem siden 2000
  CEO, Nykredit.
  Andre bestyrelsesposter: Nykredit Bank A/S (formand), Totalkredit A/S (formand), Finans Danmark (næstformand), Copenhagen Business School (næstformand), Sparinvest Holding SE (chairman), Sund og Bælt Holding A/S (formand).

  Anette Eberhard | Næstformand
  Medlem siden 2021
  Managing Partner, IIP Denmark.
  Andre bestyrelsesposter: Alm Brand Group, formand for revisionsudvalget, medlem af risikoudvalget.

  Emilie Damm Klarskov
  Medlem siden 2021
  Analysechef, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

  Hanna Line Jakobsen
  Medlem siden 2021
  Director, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.
  Andre bestyrelsesposter: Den Sociale Investeringsfond.

  Irene Quist Mortensen
  Medlem siden 2021
  Head of Sustainability, International Zone, Arla Foods.

  Jarl Krausing
  Medlem siden 2021
  Vicedirektør og international chef, CONCITO.
  Andre bestyrelsesposter: Udviklingspolitisk Råd (næstformand), Merkur Banks Klimafond, Forum for Samfundsansvar og bæredygtighedsregulering.

   

  Nanna Hvidt
  Medlem siden 2021
  Tidl. direktør for Dansk Institut for Internationale Studier og chef for evalueringsområdet i Udenrigsministeriet.
  Andre bestyrelsesposter: CARE Danmark.

  Thomas Bustrup
  Medlem siden 2021
  Viceadministrerende direktør, DI – Dansk Industri.
  Andre bestyrelsesposter: Baltic Development Forum (formand), Business Europe US Network (formand), Verdens Bedste Nyheder (næstformand), International Chamber of Commerce, Denmark, State of Green, Byggeriets Kvalitetskontrol, DIBD A/S og datterselskaber, DI-Asia Base A/S og datterselskaber.

  Karin Poulsen
  Observatør siden 2022
  Ambassadør, kontorchef, Grønt Diplomati og Klima, Udenrigsministeriet.

  Direktion

  Lars Bo Bertram | CEO
  HD i udenrigshandel (CBS) og AMP (Harvard Business School)
  Bestyrelsesposter: P+ (formand), SOS Children’s Villages

   

  Søren Peter Andreasen | Deputy CEO
  MPP (Public Policy), Harvard Kennedy School
  Bestyrelsesposter: EDFI Management Company (formand)

   

   

  Lars Krogsgaard | CIO
  MBA Finance and Operations Management, NYU Stern School of Business
  Bestyrelsesposter: Samplix  ApS, DCR Solution A/S, ViroGates A/S

  Advisers

  Virksomheder, der kommer i dialog med IFU, kan trække direkte på en alsidig gruppe IFU-rådgivere, som har en særlig ekspertise eller et særligt kendskab til lokalområdet, hvor man påtænker at etablere et projekt.

  IFU har ca. 25 konsulenter og rådgivere i en række lande rundt om i verden.

  Netværket udvides til stadighed med henblik på at kunne tilbyde den bedst mulige vejledning i forbindelse med valg af partnere, forberedelse og implementering af projekterne.

  De fleste rådgivere er forretningsfolk med mange års erhvervserfaring og med en betydelig kommerciel erfaring. Typisk har de haft deres egen virksomhed eller bestridt en ledende post i en lokal virksomhed. De har et dybtgående kendskab til den lokale forretningskultur, investeringsmyndighederne, lokale finansieringsinstitutioner, revisorer, advokater, osv.

  Medarbejdere

  • Alle afdelinger
  • Array ( [ID] => 5877 [key] => field_56d438e10d15b [label] => Department [name] => department [aria-label] => [prefix] => acf [type] => select [value] => Array ( ) [menu_order] => 0 [instructions] => [required] => 1 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 5876 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [relevanssi_exclude] => 0 [choices] => Array ( [communication] => Communication [finance] => Finance [it] => Technology & Operations [hr] => People & Culture [investments] => Investments [legal] => Legal [executive-management] => Executive Management [sustainability] => Sustainability ) [default_value] => Array ( ) [return_format] => value [multiple] => 1 [allow_null] => 0 [ui] => 0 [ajax] => 0 [placeholder] => [_name] => department [_valid] => 1 )
  • Communication
  • Finance
  • Technology & Operations
  • People & Culture
  • Investments
  • Legal
  • Executive Management
  • Sustainability
  Adam Miller

  Adam Miller

  IT Project Manager +45 33 44 12 70 ifu@ifu.dk
  Albert Jonathan Nyeland

  Albert Jonathan Nyeland

  Student +45 33 44 12 82 ifu@ifu.dk
  Alexander Wisse

  Alexander Wisse

  Investment Manager +45 33 44 12 66 ifu@ifu.dk
  Aloysius Anker Horn

  Aloysius Anker Horn

  Head of Infrastructure & Support +45 33 63 75 00 ifu@ifu.dk
  Amalie Gjørtler

  Amalie Gjørtler

  Student +45 33 44 12 86 ifu@ifu.dk
  Anastasiia Erichsen

  Anastasiia Erichsen

  KYC Specialist +45 33 44 12 24 ifu@ifu.dk
  Anders Frigaard

  Anders Frigaard

  Investment Director +45 33 63 75 78 ifu@ifu.dk
  Anders Paludan-Müller

  Anders Paludan-Müller

  Investment Director +45 33 63 75 22 ifu@ifu.dk
  Andrii Frytsiuk

  Andrii Frytsiuk

  Investment Manager +45 33 44 12 90 ifu@ifu.dk
  Anne Kathrine Oxenvad

  Anne Kathrine Oxenvad

  Investment Director +45 33 63 75 42 ifu@ifu.dk
  Annelise Boysen

  Annelise Boysen

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 34 ifu@ifu.dk
  Annemette Ditlevsen

  Annemette Ditlevsen

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 41 12 41 ifu@ifu.dk
  Barbara Vieyra Marcussen

  Barbara Vieyra Marcussen

  Investment Director +45 33 44 12 33 ifu@ifu.dk
  Bente Schiller

  Bente Schiller

  Investment Director +45 33 44 12 26 ifu@ifu.dk
  Bernardo Embry

  Bernardo Embry

  Senior Legal Counsel +45 33 44 12 63 ifu@ifu.dk
  Birgitte Bang Nielsen

  Birgitte Bang Nielsen

  Sustainability Director +45 33 63 75 26 ifu@ifu.dk
  Birgitte Waage

  Birgitte Waage

  Senior Project Manager, Communication +45 33 63 75 51 ifu@ifu.dk
  Carsten Møllekilde

  Carsten Møllekilde

  Senior Vice President, Legal +45 33 63 75 09 ifu@ifu.dk
  Cecilie Vand Pedersen

  Cecilie Vand Pedersen

  Junior Analyst +45 33 44 12 08 ifu@ifu.dk
  Christoffer Høyrup

  Christoffer Høyrup

  Head of Operations +45 33 63 75 89 ifu@ifu.dk
  Christoffer Ipsen

  Christoffer Ipsen

  Senior Risk Analyst +45 33 44 12 74 ifu@ifu.dk
  Clement Krøll Lessel

  Clement Krøll Lessel

  Senior Applications Manager +45 33 44 12 62 ifu@ifu.dk
  Cora Skudal

  Cora Skudal

  Junior Analyst +45 33 44 12 76 ifu@ifu.dk
  Dinesh Kumar Verma

  Dinesh Kumar Verma

  Senior IT Service Manager, Regional +45 33 63 75 32 ifu@ifu.dk
  Ditte Rude Moncur

  Ditte Rude Moncur

  Senior Vice President, Technology and Operations +45 33 63 75 37 ifu@ifu.dk
  Dorthe Mørkeberg Press

  Dorthe Mørkeberg Press

  Head of Facility Management +45 33 63 75 55 ifu@ifu.dk
  Elsebeth Haslund Rasmussen

  Elsebeth Haslund Rasmussen

  Investment Support +45 33 63 75 05 ifu@ifu.dk
  Emil Sierczynski

  Emil Sierczynski

  Investment Director +45 33 44 12 21 ifu@ifu.dk
  Frederik Storm

  Frederik Storm

  Investment Manager +45 33 63 75 45 ifu@ifu.dk
  Hanka Haugland

  Hanka Haugland

  Accountant, Investments +45 33 63 75 16 ifu@ifu.dk
  Hege Veiby Mortensen

  Hege Veiby Mortensen

  HR Business Partner +45 33 63 75 96 ifu@ifu.dk
  Helle Planeta

  Helle Planeta

  Senior Accountant, Investments +45 33 63 75 87 ifu@ifu.dk
  Henrik Henriksen

  Henrik Henriksen

  Investment Director +45 33 63 75 79 ifu@ifu.dk ifu@ifu.dk
  Ida Hammerberg

  Ida Hammerberg

  Investment Manager +45 33 44 12 69 ifu@ifu.dk
  Ina Hoxha

  Ina Hoxha

  Investment Director +45 33 63 75 98 ifu@ifu.dk
  Jacob Klingemann

  Jacob Klingemann

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 63 75 28 ifu@ifu.dk
  Jana Baisch

  Jana Baisch

  HR Business Partner +45 33 63 75 19 ifu@ifu.dk
  Jesper Gredeli Jensen

  Jesper Gredeli Jensen

  Knowledge Manager +45 33 63 75 06 ifu@ifu.dk
  Jesper Kaspersen

  Jesper Kaspersen

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 45 ifu@ifu.dk
  Jesper Tønder

  Jesper Tønder

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 52 ifu@ifu.dk
  Johannes Obel

  Johannes Obel

  Junior Analyst +45 33 44 12 80 ifu@ifu.dk
  Jonas Armtoft

  Jonas Armtoft

  Investment Director +45 33 63 75 85 ifu@ifu.dk
  Jonas Lau Kristensen

  Jonas Lau Kristensen

  Investment Director +45 33 63 75 81 ifu@ifu.dk
  Jonathan Kingwill

  Jonathan Kingwill

  Sustainability Director +45 33 44 12 18 ifu@ifu.dk
  Josephine Annin

  Josephine Annin

  Analyst +45 33 44 12 14 ifu@ifu.dk
  Joshua Hansen

  Joshua Hansen

  Student +45 33 44 12 81 ifu@ifu.dk
  Karoline Toft Lund

  Karoline Toft Lund

  Legal Counsel +45 33 44 12 95 ifu@ifu.dk
  Kevin Sølvhøj

  Kevin Sølvhøj

  IT Services Manager +45 33 63 75 00 ifu@ifu.dk
  Klaus Nissen

  Klaus Nissen

  Strategic Data & Insight Manager +45 33 44 12 61 ifu@ifu.dk
  Klaus Prebensen

  Klaus Prebensen

  Investment Director +45 33 63 75 03 ifu@ifu.dk
  Koushik Rajagopalan

  Koushik Rajagopalan

  Investment Director +45 33 63 75 43 ifu@ifu.dk
  Landry Ahouansou

  Landry Ahouansou

  Investment Director +45 33 63 75 69 ifu@ifu.dk
  Laura Serano Folguera

  Laura Serano Folguera

  Junior Analyst +45 33 44 12 77 ifu@ifu.dk
  Lauritz Stræde Hansen

  Lauritz Stræde Hansen

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 88 ifu@ifu.dk
  Lene Mollerup

  Lene Mollerup

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 32 ifu@ifu.dk
  Linda Grace Afranie

  Linda Grace Afranie

  Paralegal +45 33 44 12 94 ifu@ifu.dk
  Linda Høibye

  Linda Høibye

  Climate Change Director +45 33 44 12 87 ifu@ifu.dk
  Linda Næsby Andersen

  Linda Næsby Andersen

  Coordinator +45 33 63 75 74 ifu@ifu.dk
  Lis Marianne Bluhme

  Lis Marianne Bluhme

  Investment Support +45 33 63 75 21 ifu@ifu.dk
  Lisbeth Erlands

  Lisbeth Erlands

  Senior Vice President, Head of Healthcare and Eastern Europe +45 33 63 75 27 ifu@ifu.dk
  Louise Rønnau Pors

  Louise Rønnau Pors

  Student +45 33 44 12 64 ifu@ifu.dk
  Lucia Grima Wencelblat

  Lucia Grima Wencelblat

  Senior Legal Counsel +45 33 63 75 13 ifu@ifu.dk
  Magdalena France

  Magdalena France

  KYC Specialist +45 33 44 12 93 ifu@ifu.dk
  Magnus Cedergren

  Magnus Cedergren

  Head of Guarantee Facility +45 33 63 75 02 ifu@ifu.dk
  Magnus Nilsson

  Magnus Nilsson

  Investment Manager +45 33 44 12 12 ifu@ifu.dk
  Margherita Carassiti

  Margherita Carassiti

  Student +45 33 44 12 98 ifu@ifu.dk
  Maria Paulina Mogollon

  Maria Paulina Mogollon

  Head of IFU Impact Ventures +45 33 44 12 89 ifu@ifu.dk
  Martin Kjærbo Nielsen

  Martin Kjærbo Nielsen

  Head of Applications & Data Lab +45 33 44 12 10 ifu@ifu.dk
  Mathias Dam Hansen

  Mathias Dam Hansen

  Junior Analyst +45 33 44 12 57 ifu@ifu.dk
  Mette Kuhlmann

  Mette Kuhlmann

  Accountant +45 33 63 75 49 ifu@ifu.dk
  Mikael Tendo Koefoed Bjørnsen

  Mikael Tendo Koefoed Bjørnsen

  Investment Manager +45 33 44 12 52 ifu@ifu.dk
  Mikkel Kallesøe

  Mikkel Kallesøe

  Senior Vice President, Sustainability and Impact +45 33 63 75 50 ifu@ifu.dk
  Milinda Wasalathanthri

  Milinda Wasalathanthri

  Investment Director +45 33 63 75 44 ifu@ifu.dk
  Morten Buur Madsen

  Morten Buur Madsen

  Director, Strategic Projects and Operations +45 33 44 12 49 ifu@ifu.dk
  Morten Elkjær

  Morten Elkjær

  Senior Vice President, Head of Financial Services +45 33 44 12 36 ifu@ifu.dk
  Muktar Mahdi

  Muktar Mahdi

  Investment Manager +45 33 44 12 54 ifu@ifu.dk
  Nana Yaw Kwakye

  Nana Yaw Kwakye

  Investment Director +233 (0) 302 253 473/74 ifu@ifu.dk
  Natalia Svejgaard

  Natalia Svejgaard

  Investment Director +45 33 63 75 31 ifu@ifu.dk
  Natalya Kim

  Natalya Kim

  Senior Legal Counsel +45 33 63 75 82 ifu@ifu.dk
  Niclas Olsen

  Niclas Olsen

  Chief Accountant +45 33 63 75 11 ifu@ifu.dk
  Nicolai Boserup

  Nicolai Boserup

  General Counsel, Senior Vice President, Strategy & Policy +45 33 63 75 58 ifu@ifu.dk
  Nicolai Dahl

  Nicolai Dahl

  Investment Analyst +45 33 44 12 58 ifu@ifu.dk
  Nicoline Emilie Storm

  Nicoline Emilie Storm

  Investment Manager +45 33 44 12 79 ifu@ifu.dk
  Nicoline Reventlow-Mourier

  Nicoline Reventlow-Mourier

  Student +45 33 44 12 20 ifu@ifu.dk
  Niels Gravgaard Laursen

  Niels Gravgaard Laursen

  CFO +45 33 63 75 80 ifu@ifu.dk
  Nina Christensen Borch

  Nina Christensen Borch

  Senior Business Process Specialist +45 33 63 75 14 ifu@ifu.dk
  Nitish Chawla

  Nitish Chawla

  Investment Director +45 33 63 75 30 ifu@ifu.dk
  Njeri Mungai Ngaruiya

  Njeri Mungai Ngaruiya

  Investment Director +45 33 63 75 91 ifu@ifu.dk
  Olexiy Parkhomchuk

  Olexiy Parkhomchuk

  Investment Director, Rep. Ukraine +45 33 63 75 97 ifu@ifu.dk
  Oliver Højen Pedersen

  Oliver Højen Pedersen

  Junior Analyst +45 33 44 12 78 ifu@ifu.dk
  Oliver Stanek Villsen

  Oliver Stanek Villsen

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 46 ifu@ifu.dk
  Otto Vinther Christensen

  Otto Vinther Christensen

  Senior Vice President, Head of Sustainable Food Systems +45 33 63 75 04 ifu@ifu.dk
  Peder Linnebjerg

  Peder Linnebjerg

  Treasury & Risk Manager +45 33 44 12 71 ifu@ifu.dk
  Peter Bech Vizard

  Peter Bech Vizard

  Junior Analyst +45 33 44 12 50 ifu@ifu.dk
  Peter Hardgrove

  Peter Hardgrove

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 23 ifu@ifu.dk
  Pia Sørensen

  Pia Sørensen

  Accountant, Creditors and Administration +45 33 63 75 41 ifu@ifu.dk
  Rachna Sharma

  Rachna Sharma

  Head of Valuation and Reporting +45 33 44 12 19 ifu@ifu.dk
  Rahul Dubey

  Rahul Dubey

  Investment Director +45 33 63 75 67 ifu@ifu.dk
  Rasa Virketyte

  Rasa Virketyte

  Financial Controller +45 33 63 75 76 ifu@ifu.dk
  Rasmus Bach Andersen

  Rasmus Bach Andersen

  Accountant, Payroll +45 33 44 12 97 ifu@ifu.dk
  Rasmus Bak Wiinblad

  Rasmus Bak Wiinblad

  Student +45 33 44 12 83 ifu@ifu.dk
  Reik Haahr Müller

  Reik Haahr Müller

  Senior Vice President, Head of Green Energy & Infrastructure +45 33 44 12 17 ifu@ifu.dk
  Rena Chen

  Rena Chen

  Investment Director +45 33 63 75 12 ifu@ifu.dk
  Rikke Carlsen

  Rikke Carlsen

  Sustainability Director +45 33 44 12 15 ifu@ifu.dk
  Rita Anne Roca

  Rita Anne Roca

  Business Integrity Director +45 33 44 12 67 ifu@ifu.dk
  Rodrigo Labarca

  Rodrigo Labarca

  Coordinator +45 33 63 75 74 ifu@ifu.dk
  Rohit Goyal

  Rohit Goyal

  Vice President, Financial Services +45 33 63 75 68 ifu@ifu.dk
  Rukmini Mukherjee

  Rukmini Mukherjee

  Legal Counsel +45 33 63 75 17 ifu@ifu.dk
  Rune Nørgaard

  Rune Nørgaard

  Communication Director +45 33 63 75 60 ifu@ifu.dk
  Samuel Githinji Wathondu

  Samuel Githinji Wathondu

  Investment Director +45 33 63 75 08 ifu@ifu.dk
  Sanjay Chatterji

  Sanjay Chatterji

  Senior Applications Manager IT +45 33 63 75 36 ifu@ifu.dk
  Søren Peter Andreasen

  Søren Peter Andreasen

  Deputy CEO +45 33 63 75 90 ifu@ifu.dk
  Sunita Bisht

  Sunita Bisht

  Office Administrator +45 33 63 75 94 ifu@ifu.dk
  Susanne M. Nielsen

  Susanne M. Nielsen

  Senior Vice President, People & Culture +45 33 63 75 70 ifu@ifu.dk
  Tania Larsen

  Tania Larsen

  Information Assistant +45 33 63 75 39 ifu@ifu.dk
  Theo Ib Larsen

  Theo Ib Larsen

  Vice President, Impact Partnerships +45 33 44 12 37 ifu@ifu.dk
  Thomas Hougaard

  Thomas Hougaard

  Senior Vice President, Head of Green Energy & Infrastructure +45 33 63 75 46 ifu@ifu.dk
  Thomas Potthoff

  Thomas Potthoff

  Student +45 33 44 12 75 ifu@ifu.dk
  Thor Lauridsen Stæhr

  Thor Lauridsen Stæhr

  Student +45 33 44 12 48 ifu@ifu.dk
  Tina Kollerup Hansen

  Tina Kollerup Hansen

  Senior Vice President, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 35 ifu@ifu.dk
  Vibhor Singhal

  Vibhor Singhal

  Investment Manager +45 33 63 75 23 ifu@ifu.dk
  Victoria Mendoza

  Victoria Mendoza

  Senior Monitoring & Evaluation Manager +45 33 44 12 09 ifu@ifu.dk
  Vikas Yadav

  Vikas Yadav

  Senior Data Manager IT +45 33 63 75 38 ifu@ifu.dk
  William Engel Møller

  William Engel Møller

  Senior Financial Analyst +45 33 63 75 84 ifu@ifu.dk
  Youssef Shelbaya

  Youssef Shelbaya

  Investment Manager +45 33 44 12 68 ifu@ifu.dk
  Vis mereVis mindre

  Publikationer

  • Alle publikationer
  • Annual reports
  • Brochures
  • Reports
  • Handbooks
  IØ annual report 2023

  IØ annual report 2023

  30.05.2024 pdf
  IFU Annual Report 2023

  IFU Annual Report 2023

  13.05.2024 pdf
  Project Portfolio 2022

  Project Portfolio 2022

  12.01.2024 pdf
  IØ ANNUAL REPORT 2022

  IØ ANNUAL REPORT 2022

  11.10.2023 pdf
  DISCLOSURE STATEMENT 2023 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  DISCLOSURE STATEMENT 2023 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  17.07.2023 pdf
  SDG Impact Report 2022

  SDG Impact Report 2022

  17.07.2023 pdf
  IFU ANNUAL REPORT 2022

  IFU ANNUAL REPORT 2022

  09.05.2023 pdf
  PROJECT PORTFOLIO 2021

  PROJECT PORTFOLIO 2021

  16.11.2022 pdf
  Fact sheet

  Fact sheet

  09.10.2022 pdf
  DISCLOSURE STATEMENT 2022 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  DISCLOSURE STATEMENT 2022 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  20.09.2022 pdf
  IØ ANNUAL REPORT 2021

  IØ ANNUAL REPORT 2021

  01.08.2022 pdf
  DANISH SDG INVESTMENT FUND IMPACT REPORT 2021

  DANISH SDG INVESTMENT FUND IMPACT REPORT 2021

  29.06.2022 pdf
  IFU ANNUAL REPORT 2021

  IFU ANNUAL REPORT 2021

  10.05.2022 pdf
  PROJECT PORTFOLIO 2020

  PROJECT PORTFOLIO 2020

  16.11.2021 pdf
  COVID-19’S GENDERED IMPACTS ON THE PRIVATE SECTOR

  COVID-19’S GENDERED IMPACTS ON THE PRIVATE SECTOR

  18.06.2021 pdf
  IFU SUSTAINABILITY AND IMPACT REPORT 2020

  IFU SUSTAINABILITY AND IMPACT REPORT 2020

  11.05.2021 pdf
  IØ ANNUAL REPORT 2020

  IØ ANNUAL REPORT 2020

  06.05.2021 pdf
  DISCLOSURE STATEMENT 2021 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  DISCLOSURE STATEMENT 2021 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  03.05.2021 pdf
  IFU annual report 2020

  IFU annual report 2020

  19.04.2021 pdf
  Project portfolio 2019

  Project portfolio 2019

  11.12.2020 pdf
  The Gender Equality Scorecard – becoming an employer of choice

  The Gender Equality Scorecard – becoming an employer of choice

  06.11.2020 pdf
  Gender equality and health – decisions and practices in the workplace

  Gender equality and health – decisions and practices in the workplace

  20.10.2020 pdf
  DISCLOSURE STATEMENT 2020 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  DISCLOSURE STATEMENT 2020 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  10.07.2020 pdf
  Sustainability and Impact Report 2019

  Sustainability and Impact Report 2019

  26.06.2020 pdf
  IFU Annual Report 2019

  IFU Annual Report 2019

  20.05.2020 pdf
  IØ annual report 2019

  IØ annual report 2019

  15.04.2020 pdf
  Good anti-corruption practices

  Good anti-corruption practices

  03.03.2020 pdf
  Project portfolio 2018

  Project portfolio 2018

  25.02.2020 pdf
  Sustainable investments – a handbook for our project companies

  Sustainable investments – a handbook for our project companies

  20.09.2019 pdf
  Communication on Engagement 2018

  Communication on Engagement 2018

  23.05.2019 pdf
  IØ Annual Report 2018

  IØ Annual Report 2018

  03.05.2019 pdf
  IFU Operating Report 2018

  IFU Operating Report 2018

  25.04.2019 pdf
  IFU Annual Report 2018

  IFU Annual Report 2018

  25.04.2019 pdf
  IFU’s best practice on setting up business in developing countries

  IFU’s best practice on setting up business in developing countries

  03.12.2018 pdf
  IFU Project Portfolio 2017

  IFU Project Portfolio 2017

  26.09.2018 pdf
  IØ annual report 2017

  IØ annual report 2017

  20.08.2018 pdf
  IØ annual report 2017

  IØ annual report 2017

  20.08.2018 pdf
  LIF Annual Report 2017

  LIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  UFA Annual Report 2017

  UFA Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  KIF Annual Report 2017

  KIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  AIF Annual Report 2017

  AIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  IFU Operating Report 2017

  IFU Operating Report 2017

  04.05.2018 pdf
  IFU Annual Report 2017

  IFU Annual Report 2017

  02.05.2018 pdf
  Communication en Engagement 2017

  Communication en Engagement 2017

  26.04.2018 pdf
  IFU in Latin America

  IFU in Latin America

  22.01.2018 pdf
  Communication on Engagement 2016

  Communication on Engagement 2016

  13.10.2017 pdf
  IFU’s best practice on business plans

  IFU’s best practice on business plans

  05.10.2017 pdf
  IFU project portfolio 2016

  IFU project portfolio 2016

  17.07.2017 pdf
  IFU Operating Report 2016

  IFU Operating Report 2016

  12.06.2017 pdf
  IFU Annual Report 2016

  IFU Annual Report 2016

  12.06.2017 pdf
  IØ Annual Report 2016

  IØ Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  AIF Annual Report 2016

  AIF Annual Report 2016

  12.06.2017 pdf
  KIF Annual Report 2016

  KIF Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  LIF Annual Report 2016

  LIF Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  UFA Annual Report 2016

  UFA Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  Why & how companies decide to invest in the health of their employees and gender equality

  Why & how companies decide to invest in the health of their employees and gender equality

  18.05.2017 pdf
  How to integrate employee health & gender equality in your business operations

  How to integrate employee health & gender equality in your business operations

  18.05.2017 pdf
  IFU fact sheet (Chinese)

  IFU fact sheet (Chinese)

  17.05.2017 pdf
  IFU’s handbook on board work and corporate governance

  IFU’s handbook on board work and corporate governance

  26.01.2017 pdf
  Communication on Engagement 2015

  Communication on Engagement 2015

  20.05.2016 pdf
  Operating Report 2015

  Operating Report 2015

  19.05.2016 pdf
  IFU project portfolio 2015

  IFU project portfolio 2015

  13.05.2016 pdf
  IFU Annual Report 2015

  IFU Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  AIF Annual Report 2015

  AIF Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  KIF Annual Report 2015

  KIF Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  IØ Annual Report 2015

  IØ Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  Grants from the neighbourhood energy facility (NEF) – managed by IFU

  Grants from the neighbourhood energy facility (NEF) – managed by IFU

  18.06.2015 pdf
  KIF Annual Report 2014

  KIF Annual Report 2014

  19.05.2015 pdf
  AIF Annual Report 2014

  AIF Annual Report 2014

  19.05.2015 pdf
  Communication on Engagement 2014

  Communication on Engagement 2014

  13.05.2015 pdf
  IFU project portfolio 2014

  IFU project portfolio 2014

  11.05.2015 pdf
  IFU Annual Report 2014

  IFU Annual Report 2014

  06.05.2015 pdf
  IØ Annual Report 2014

  IØ Annual Report 2014

  01.05.2015 pdf
  IFU – agribusiness investments in China

  IFU – agribusiness investments in China

  21.10.2014 pdf
  KIF – climate investments in China

  KIF – climate investments in China

  21.10.2014 pdf
  Communication on Progress 2013

  Communication on Progress 2013

  28.04.2014 pdf
  IFU project portfolio 2013

  IFU project portfolio 2013

  25.04.2014 pdf
  KIF Annual Report 2013

  KIF Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  AIF Annual Report 2013

  AIF Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  IØ Annual Report 2013

  IØ Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  IFU Annual Report 2013

  IFU Annual Report 2013

  11.04.2014 pdf
  Financial handbook

  Financial handbook

  21.01.2014 pdf
  Communication on Progress 2012

  Communication on Progress 2012

  14.05.2013 pdf
  IFU Annual Report 2012

  IFU Annual Report 2012

  07.05.2013 pdf
  IØ Annual Report 2012

  IØ Annual Report 2012

  01.05.2013 pdf
  AIF – investments in North Africa and the Middle East

  AIF – investments in North Africa and the Middle East

  15.05.2012 pdf
  IØ Annual Report 2011

  IØ Annual Report 2011

  01.05.2012 pdf
  Communication on Progress 2011

  Communication on Progress 2011

  24.04.2012 pdf
  IFU Annual Report 2011

  IFU Annual Report 2011

  24.04.2012 pdf
  IFU Annual Report 2010

  IFU Annual Report 2010

  16.05.2011 pdf
  Communication on Progress 2010

  Communication on Progress 2010

  11.05.2011 pdf
  IØ Annual Report 2010

  IØ Annual Report 2010

  01.05.2011 pdf
  IFU Annual Report 2009

  IFU Annual Report 2009

  03.05.2010 pdf
  IØ Annual Report 2009

  IØ Annual Report 2009

  01.05.2010 pdf
  IØ Annual Summary 2008

  IØ Annual Summary 2008

  01.05.2009 pdf
  IØ Annual Report 2008

  IØ Annual Report 2008

  01.05.2009 pdf
  IFU Annual Summary 2008

  IFU Annual Summary 2008

  30.04.2009 pdf
  IFU Annual Report 2008

  IFU Annual Report 2008

  30.04.2009 pdf
  Local currency funding

  Local currency funding

  11.02.2009 pdf
  IØ Annual Report 2007

  IØ Annual Report 2007

  01.05.2008 pdf
  Vis mereVis mindre

  Kontakt

  Her finder du os

  IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande
  Fredericiagade 27
  1310 København K
  Tlf. 33 63 75 00
  ifu@ifu.dk

  Åbningstider:
  Mandag – torsdag: 08:30-16:00
  Fredag: 08:30-15:30

  Transport:

  Nærmeste metrostation: Marmorkirken (2 minutters gang).

  Nærmeste togstation: Østerport (ca. 15 minutters gang).

  IFU’s gæster i bil eller på cykel kan parkere i gården (indgang ved nr. 29).

  Rejseplan