Baggrund

  Danish SDG Investment Fund skal bidrage til at realisere FN’s 17 verdensmål

  Danish SDG Investment Fund eller på dansk Verdensmålsfonden er et offentligt-privat samarbejde, der via investeringer i den private sektor i udviklingslande skal bidrage til at realisere FN’s 17 verdensmål.

  Fonden tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til projekter, der kan understøtte udviklingen i strategiske sektorer i udviklingslandene. Det gælder bl.a. indenfor klima, landbrug og fødevarer, den finansielle sektor, vand samt produktion og infrastruktur.

  Verdensmålsfonden vil derfor især understøtte verdensmål 1, 2, 6, 7 og 9, der henholdsvis har fokus på at afskaffe fattigdom, stoppe sult, sikre rent vand og bæredygtig energi samt industri, innovation og infrastruktur.

  Da Verdensmålsfonden samtidig stiller krav til selskaberne om, at de skal leve op til deres samfundsansvar, vil investeringerne også bidrage til økonomisk vækst, ordentlige arbejdsvilkår, uddannelse og sundhed og dermed understøtte en række af de resterende verdensmål på tværs.

  Fem mia. kr. i kapitaltilsagn
  Det samlede kapitaltilsagn til Verdensmålsfonden er på knap fem mia. kr. Knap tre mia. kr. er primært tilsagn fra en række store danske pensionsselskaber. De resterende knap to mia. kr. er tilsagn fra IFU, herunder 100 mio. kr. fra udviklingsbistanden og et lån på 800 mio. kr. fra Nationalbanken, der er garanteret af staten.

  Det er forventningen, at de fem mia. kr. kan bidrage til at mobilisere yderligere kapital til konkrete investeringer i udviklingslandene, og at de samlede investeringer derfor vil blive på 30 mia. kr., når fonden er fuldt investeret.

  IFU er ansvarlig
  IFU administrerer Verdensmålsfonden, og er derfor ansvarlig for at håndtere alle anliggender, herunder investeringer, monitorering og spørgsmål, ligesom Verdensmålsfondens investeringer følger IFU’s generelle politikker og vejledninger mv.

  Vis mere Vis mindre

  Det tilbyder vi

  Rådgivning og egenkapital til kommercielt bæredygtige selskaber

  Verdensmålsfonden tilbyder rådgivning og egenkapital til investeringer i udviklingslande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. Forudsætningen for, at verdensmålsfonden kan investere i et selskab, er, at det er kommercielt bæredygtigt, og at aktiviteten understøtter realiseringen af FN’s verdensmål.

  Fonden kan investere på tværs af de fleste erhvervssektorer, men har særlig strategisk fokus på vedvarende energi og klima, landbrug og fødevarer, den finansielle sektor, vand samt industri og infrastruktur.

  Det er muligt for fonden at deltage i forbindelse med såvel etablering af nye virksomheder, joint ventures som ved opkøb og udvidelse af eksisterende virksomheder.

  Verdensmålsfonden investerer direkte i enkelte selskaber i udviklingslandene, og det finansielle bidrag er i form af:

  Egenkapital:

  • Langfristet egenkapitalsfinansiering, typisk 5-7 år
  • Minoritetsinvestor
  • Aftalt exit
  • Bestyrelsesrepræsentation

  Mezzanin finansiering:

  • Langfristet, typisk 5-7 år
  • Subordineret anden lånefinansiering
  • Mulighed for konvertering til aktier eller andet resultatrelateret afkast

  Verdensmålsfondens andel af en enkelt investering vil typisk ligge i spændet mellem 100 og 250 mio. kr., og fonden vil altid være minoritetsinvestor. Det er derfor nødvendigt med supplerende egenkapital- og lånefinansiering, for at et projekt kan realiseres.

  Bygger på erfaring
  IFU, der administrerer Verdensmålsfonden, har investeret i næsten 1.300 selskaber i over 100 forskellige udviklingslande. Den erfaring og indsigt anvendes direkte i Verdensmålsfondens rådgivning ved at benytte såvel IFU’s investeringsteams og geografiske repræsentation og netværk.

  Vis mere Vis mindre

  Investeringsforløbet

  Investeringsforløbet i Danish SDG Investment Fund svarer til forløbet i IFU

  Da Verdensmålsfonden investerer i mange forskellige typer projekter, kan samarbejdet mellem fonden og de enkelte selskaber variere. Der er dog en række fællestræk i samarbejdet, som kan deles op i fem faser, der forløber, fra den første kontakt, over due diligence, til godkendelse, løbende monitorering og endelig en exit gennem f.eks. et aktiesalg. Processen er den samme uanset om investeringen sker i regi af IFU eller Verdensmålsfonden.

  Det er muligt at læse mere om processen her eller nedenfor.

  FAQ

  Her kan du få svar på spørgsmål om Verdensmålsfonden

  Hvad er formålet med fonden?
  Verdensmålsfonden skal bidrage til at realisere FN’s 17 verdensmål via kommercielle investeringer i den private sektor i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika samt dele af Europa. Investeringerne skal understøtte udviklingen i strategiske sektorer i udviklingslandene.

  Hvilke lande kan fonden investere i?
  Verdensmålsfonden kan investere i de fleste udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika samt et mindre antal lande i Østeuropa.

  Hvilke sektorer kan fonden investere i?
  Verdensmålsfonden kan investere i de fleste erhvervssektorer, dog undtaget f.eks. våben og tobak. Fra 2020 vil fonden ligeledes ikke investere i fossile energianlæg. Verdensmålsfonden har primært fokus på en række strategiske sektorer som vedvarende energi, agribusiness, infrastruktur, vand og sanitet samt industri, service og den finansielle sektor. Dermed vil fondens investeringer bidrage til realiseringen af flere af de centrale verdensmål.

  Kan Verdensmålsfonden kun investere med danske virksomheder?
  Nej, Verdensmålsfonden er i lighed med IFU afbundet og kan derfor investere i alle projekter, uanset om der indgår anden dansk kapital eller kommercielle interesser i projektet.

  Ofte vil dansk erhvervsliv dog have stærke kompetencer, viden og teknologi indenfor en række af de strategiske sektorer, der understøtter realiseringen af verdensmålene. Fonden vil derfor have fokus på, om det er muligt at benytte danske erhvervskompetencer i projektselskaberne og dermed bidrage til at fremme salg af dansk teknologi og know-how.

  Hvor meget kan fonden investere i et enkelt projekt?
  Verdensmålsfonden investerer egenkapital direkte i enkelte projektselskaber i investeringslandene. Investeringsstørrelsen vil variere fra minimum 100 mio. kr. til makismalt 350 mio. kr. i de enkelte projektselskaber.

  Hvad skal der til for at få finansiering via Verdensmålsfonden?
  Den helt overordnede forudsætning for, at verdensmålsfonden kan investere i et selskab, er, at det er kommercielt bæredygtigt, og at aktiviteten understøtter realiseringen af FN’s verdensmål.

  Men før en investering kan godkendes, gennemføres en grundig due diligence, der bl.a. skal vise, om selskabet kan efterleve regler for god governance og samfundsansvar, herunder f.eks. IFU’s skatte- og klimapolitik, ligesom den samlede finansiering og alle nødvendige godkendelser skal tilvejebringes.

  Hvordan er Verdensmålsfonden organiseret?
  Verdensmålsfonden er konstrueret som en kapitalfond. Investeringsperioden er fire år med mulighed for en forlængelse på to år. Efterfølgende skal fonden sælge investeringerne videre til andre investorer. Den forventede løbetid for fonden er 11 år.

  Hvor kommer pengene fra?
  Det samlede kapitaltilsagn til Verdensmålsfonden er på knap 5 mia. kr. De knap 3 mia. kr. er primært tilsagn fra en række store danske pensionsselskaber. De resterende knap 2 mia. kr. er tilsagn fra IFU, herunder 100 mio. kr. fra udviklingsbistanden og et lån på 800 mio. kr. fra Nationalbanken, der er garanteret af staten.

  Vis mere Vis mindre

  Investeringsteam

  IFU’s investeringsteams arbejder med investeringerne i Verdensmålsfonden og kan også trække på IFU’s netværk af rådgivere over hele verden.

  Investorer

  Verdensmålsfondens institutionelle og private investorer

  PKA administrerer pensioner for pensionsselskaber inden for social- og sundhedsområdet. Medlemmerne er sikret pensionsordning via overenskomster.

  PensionDanmark administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for medlemmer beskæftiget i private og offentlige virksomheder.

  PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab. Udover pension og forsikring tilbyder PFA opsparing for privatkunder og en række løsninger inden for blandt andet sundhed og boliger.

  ATP er en obligatorisk pensionsordning, som alle lønmodtagere indbetaler til. ATP udbetales sammen med folkepensionen.

  JØP og DIP er medlemsejede pensionsselskaber for jurister, økonomer og ingeniører. Medlemmerne er sikret gennem overenskomster og firmaaftaler. JØP og DIP har siden 2015 været i administrationsfælleskabet P+.

  PenSam leverer arbejdsmarkedspensioner til lønmodtagere, der udfører borgernære kerneopgaver i den danske velfærdsstat, primært i kommunerne på social og sundhedsområdet.

  Navest er et administrationsselskab, som varetager administrationen af et begrænset antal investeringsselskaber.

  Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) er en svensk bank, der betjener virksomhedskunder, institutioner og privatkunder. Banken har hovedkvarter i Stockholm.

  Secure Spectrum er et fondsmæglerselskab, der styrer investeringer for en række formuende privatpersoner.

  Chr. Augustinus Fabrikker Akts. er et 100 % fondsejet selskab med fokus på ejerskab af danske virksomheder. Chr. Augustinus Fabrikker Akts. er moderselskab for Augustinus-koncernen og ejet af Augustinus Fonden