BAGGRUND

  IFU investerer i finansielt bæredygtige virksomheder, der bidrager til grøn omstilling samt økonomisk og social udvikling.

  Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande og vækstmarkeder.  Formålet er at bidrage til grøn omstilling, økonomisk og social udvikling i investeringslandene samt at understøtte realiseringen af FN’s verdensmål.

  IFU har investeret i 1.325 selskaber i  over 100 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. De samlede aftalte investeringer er på 235 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med næsten 26 mia. kr.

  Hverken bistand eller erhvervsstøtte
  IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  IFU yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer

  IFU er derudover fund manager for flere andre investeringsfonde, blandt andet Danish SDG Investment Fund.

  God forretning for udviklingslandene
  De samlede investeringer er på 235 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med næsten 26 mia. kr. Det har ført til etablering og fastholdelse af næsten én million arbejdspladser i investeringslandene, og IFU har bidraget til etableringen af mere end 2.000 megawatt vedvarende energi. Derudover er der blandt andet overført viden og teknologi, de ansatte har fået træning og uddannelse, der er skabt økonomisk omsætning og et indtægtsgrundlag via fx skat til investeringslandene.

  Alle investeringer skal understøtte den grønne omstilling og bidrage til at reducere fattigdom og ulighed. Derudover har vi et skarpt fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, der bl.a.  skal sikre de ansatte ordentlige vilkår, og at virksomhedens produktion sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

  Investerer med dansk erhvervsliv
  IFU har et bredt investeringsmandat og investerer også med danske virksomheder i udviklingslande. Historisk har IFU investeret med mere end 900 danske virksomheder. I langt de fleste tilfælde har de etablerede selskaber i udviklingslandene været en succes og har bidraget positivt til den samlede udvikling i den danske virksomhed.

  De danske virksomheder har fået adgang til nye markeder og har samtidig bidraget til at gøre en positiv forskel i udviklingslandene.

  Vis mere Vis mindre

  Fakta om IFU

  Her kan du læse Q&A om IFU og få svar på de hyppigst forekommende spørgsmål.

  Hvad er IFU’s formål?
  IFU’s formål er at bidrage til grøn omstilling, økonomisk og social udvikling i investeringslandene samt understøtte realiseringen af FN’s verdensmål.

  Hvad tilbyder IFU?
  IFU investerer i finansielt bæredygtige virkosmheder i udviklingslande og vækstmarkeder.

  Hvilken form for finansiering kan man få fra IFU?
  IFU’s investeringer sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier. Investeringer sker direkte i selskaber i investeringslandene.

  Hvor meget kan IFU investere?
  IFU kan investere op til 350 mio. kr. i et enkelt selskab. IFU vil altid være minoritetsinvestor og typisk deltage med 10-30 procent af den samlede investering, men kan deltage med op til 49 procent i mindre selskaber.

  Hvem kan få del i IFU’s finansielle midler?
  Alle virksomheder, der ønsker at gøre forretning i et af de mere end 140 lande, IFU kan investere i.

  Forudsætningerne er, at:

  – det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  – der skal skabes grøn og social udvikling
  – der skal være et selskab i et udviklingsland, som IFU kan investere i
  – investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i. Se listen her.

  Kan IFU tilbyde yderligere finansiering?
  Da IFU har tæt kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er fonden i stand til at bistå med at fremskaffe supplerende finansielle midler.

  Hvor mange investeringer gennemfører IFU?
  IFU og fonde administreret af IFU har samlet aftalt investeringer for 235 mia. kr. i 1.325 selskaber. Heraf har IFU bidraget med næsten 26 mia. kr.

  IFU og fonde administreret af IFU investerer årligt ca. 2 mia. kr. i 20-30 selskaber.

  Hvor kommer pengene fra?
  Ultimo 2021 havde IFU DKK 12,6 milliarder under forvaltning. Kapital er indskudt fra henholdsvis staten, institutionelle og private investorer.

  Vis mere Vis mindre

  IFU i tal

  Økonomiske hovedtal 2021.

  I 2021 investerede IFU og fonde administreret af IFU for 1.005 mio. kr. i 15 selskaber. Indtil udgangen af 2021 havde IFU aftalt investeringer i 1.325 selskaber i 100 udviklingslande. Den aktive portefølje var pr. 2021 på 178 selskaber.

  I alt har IFU og fonde administreret af IFU pr. ultimo 2021 aftalt investeringer for knap 26 mia. kr., hvoraf lidt over 19 mia. kr. er blevet udbetalt.

  IFU hovedtal 2021:

  Resultatopgørelse DKKm
  Dækningsbidrag fra projekter 200
  Resultat af primær drift [*] 180
  Årets resultat 182
  Balance pr. 31. december 2021
  Aktiekapitalinvesteringer i projekter til kostpris 3.668
  Projektlån til kostpris 1.408
  Samlede projektinvesteringer til kostpris 5.076
  Samlede værdireguleringer (293)
  Samlede projektinvesteringer inklusive værdireguleringer 4.783
  Likvide midler og obligationsbeholdning 94
  Indbetalt indskudskapital 50
  Årets tilbagebetaling af indskudskapital 0
  Egenkapital 4.276
  Balancesum 5.080
  Projektdata
  Antal nye projekter i året 3
  Antal aktive projekter ultimo året 145
  Investeringer indgået i året 502
  Ikke udbetalt andel af indgåede investeringer inkl. garantier 2.417
  Bindende tilsagn på endnu ikke indgåede investeringer 279
  Nøgletal
  Dækningsbidrag fra projekter – værdireguleret (4.5%)
  Årets resultat/gennemsnitlig egenkapital (4.4%)
  Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 97
  [*] Resultat af primær drift = Dækningsbidrag fra projekter minus administrationsudgifter

   

  Vis mere Vis mindre

  Lovgrundlag

  IFU's virksomhed er reguleret via lov om internationalt udviklingssamarbejde.

  IFU blev oprettet ved lov i 1967. IFU er en selvejende institution, hvis formål er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.

  Lov om internationalt udviklingssamarbejde

  Ændring af lovgrundlag af 17. december 2013

  Ændring af lovgrundlag af 27. december 2016

  IFU er ikke omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, når det vedrører IFU’s forretningsvirksomhed. Dog skal oplysninger om eksternt miljø under visse omstændigheder udleveres i henhold til miljøoplysningsloven.

  IFU’s vedtægter er vedtaget af IFU’s bestyrelse og godkendt af udviklingsministeren.

  IFU er undtaget fra at betale selskabsskat i Danmark. Se selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 17.

  Vis mere Vis mindre

  Politik for ansvarlig skat

  IFU’s investeringsoverskud geninvesteres i nye projekter i udviklingslande, derfor er IFU fritaget for at betale selskabsskat af sit eventuelle overskud i Danmark.

  De projektselskaber, som IFU investerer i, skal til enhver tid overholde de lokale skattelove og betale skat i det land, hvor de har deres økonomiske aktivitet.

  IFU har mulighed for at foretage investeringer gennem holdingselskaber i lande, som hverken er Danmark eller det land, hvor projektselskabet ligger (såkaldte tredjelande), når det er kommercielt motiveret og ikke har til formål at reducere skat på afkastet fra projektselskaberne. IFU vil under alle omstændigheder ikke bruge holdingselskaber i tredjelande, som er på EU’s eller OECD’s sortliste (dvs. henholdsvis EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes og OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes).

  IFU sigter mod at være åben om skat. De samlede skatteomkostninger i IFU’s projektselskaber – fordelt på verdensdele – offentliggøres i årsrapporten og på hjemmesiden. På hjemmesiden kan man også se i hvilke projekter IFU’s investering sker gennem et holdingselskab og hvor holdingselskabet i givet fald ligger. Når investeringen sker gennem et holdingselskab i et tredjeland, vil IFU fremover på hjemmesiden oplyse om begrundelsen for strukturen og hvordan den er i overensstemmelse med IFU’s politik for ansvarlig skat.

  Tax Dialogue
  Tax Dialogue er et multi-stakeholder initiativ, som er etableret af OXFAM IBIS for at synliggøre udfordringerne og mulighederne i forbindelse med skat og virksomhedsansvar i den private sektor.

  Formålet med Tax Dialogue er at diskutere principper for ansvarlig skat, og hvordan ansvarlig skattepolitik kan være en integreret del af forretningsplanen.

  IFU har været en del af Tax Dialogue fra begyndelsen. Vi mener, det er vigtigt at være involveret i diskussionen og debatten om nogle af de store udfordringer og risici, internationale virksomheder i dagens globaliserede verden skal agere i forhold til med hensyn til skatteplanlægning.

  Vis mere Vis mindre

  Organisation

  IFU har hovedkontor i København og kontorer i Asien, Afrika, Latinamerika og Europa

  IFU ledes af en bestyrelse, der er udpeget af udviklingsministeren. Bestyrelsens forretningsorden. Den daglige ledelse udøves af IFU’s direktør. IFU har derudover et bredt netværk af eksterne rådgivere, der har stor viden og ledelseserfaring fra danske og udenlandske virksomheder.

  Organisationsdiagram

  Bestyrelse

  Michael Rasmussen | Formand
  Medlem siden 2000
  CEO, Nykredit.
  Andre bestyrelsesposter: Nykredit Bank A/S (formand), Totalkredit A/S (formand), Finans Danmark (næstformand), Copenhagen Business School (næstformand), Sparinvest Holding SE (chairman), Sund og Bælt Holding A/S (formand).

  Anette Eberhard | Næstformand
  Medlem siden 2021
  Managing Partner, IIP Denmark.
  Andre bestyrelsesposter: Alm Brand A/S, formand for revisionsudvalget, medlem af risikoudvalget.

  Emilie Agner Damm
  Medlem siden 2021
  Chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

  Hanna Line Jakobsen
  Medlem siden 2021
  Director, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.
  Andre bestyrelsesposter: Den Sociale Investeringsfond.

  Irene Quist Mortensen
  Medlem siden 2021
  Head of Sustainability, International Zone, Arla Foods.

  Jarl Krausing
  Medlem siden 2021
  Vicedirektør og international chef, CONCITO.
  Andre bestyrelsesposter: Udviklingspolitisk Råd (næstformand), Merkur Banks Klimafond, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.

  Nanna Hvidt
  Medlem siden 2021
  Tidl. direktør for Dansk Institut for Internationale Studier og chef for evalueringsområdet i Udenrigsministeriet.

  Thomas Bustrup
  Medlem siden 2021
  Viceadministrerende direktør, DI – Dansk Industri.
  Andre bestyrelsesposter: Baltic Development Forum (formand), Business Europe US Network (formand), Verdens Bedste Nyheder (næstformand), International Chamber of Commerce, Denmark, State of Green, Byggeriets Kvalitetskontrol, DIBD A/S og datterselskaber, DI-Asia Base A/S og datterselskaber.

  Karin Poulsen
  Observatør siden 2022
  Ambassadør, kontorchef, Grønt Diplomati og Klima, Udenrigsministeriet.

  Direktion

  Torben Huss | CEO
  Cand. scient. pol., Københavns Universitet. Ph.d. (Erhvervsøkonomi), CBS.
  Bestyrelsesposter: Nordic Microfinance Initiative

   

  Søren Peter Andreasen | Deputy CEO
  MPP (Public Policy), Harvard Kennedy School
  Bestyrelsesposter: EDFI Management Company (formand)

   

   

  Advisers

  Virksomheder, der kommer i dialog med IFU, kan trække direkte på en alsidig gruppe IFU-rådgivere, som har en særlig ekspertise eller et særligt kendskab til lokalområdet, hvor man påtænker at etablere et projekt.

  IFU har ca. 25 konsulenter og rådgivere i en række lande rundt om i verden.

  Netværket udvides til stadighed med henblik på at kunne tilbyde den bedst mulige vejledning i forbindelse med valg af partnere, forberedelse og implementering af projekterne.

  De fleste rådgivere er forretningsfolk med mange års erhvervserfaring og med en betydelig kommerciel erfaring. Typisk har de haft deres egen virksomhed eller bestridt en ledende post i en lokal virksomhed. De har et dybtgående kendskab til den lokale forretningskultur, investeringsmyndighederne, lokale finansieringsinstitutioner, revisorer, advokater, osv.

  Medarbejdere

  • Alle afdelinger
  • Array ( [ID] => 5877 [key] => field_56d438e10d15b [label] => Department [name] => department [aria-label] => [prefix] => acf [type] => select [value] => Array ( ) [menu_order] => 0 [instructions] => [required] => 1 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 5876 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [choices] => Array ( [communication] => Communication [finance] => Finance [it] => IT [hr] => HR [investments] => Investments [legal] => Legal [executive-management] => Executive Management [sustainability] => Sustainability ) [default_value] => Array ( ) [allow_null] => 0 [multiple] => 1 [ui] => 0 [return_format] => value [ajax] => 0 [placeholder] => [_name] => department [_valid] => 1 )
  • Communication
  • Finance
  • IT
  • HR
  • Investments
  • Legal
  • Executive Management
  • Sustainability
  Adam Miller

  Adam Miller

  IT Project Manager +45 33 44 12 70 ami@ifu.dk
  Alexander Kronvall

  Alexander Kronvall

  Investment Director +45 33 63 75 10 +45 22 68 75 10 akr@ifu.dk
  Aloysius Anker Horn

  Aloysius Anker Horn

  Senior IT Manager +45 33 63 75 00 aah@ifu.dk
  Anastasiia Erichsen

  Anastasiia Erichsen

  KYC Specialist +45 33 44 12 24 ane@ifu.dk
  Anders Frigaard

  Anders Frigaard

  Investment Director +45 33 63 75 78 +45 30 12 84 65 afg@ifu.dk
  Anders Paludan-Müller

  Anders Paludan-Müller

  Investment Director +45 33 63 75 22 +45 22 68 75 22 apm@ifu.dk
  Annelise Boysen

  Annelise Boysen

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 34 +45 41 38 12 34 abo@ifu.dk
  Annemette Ditlevsen

  Annemette Ditlevsen

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 41 12 41 +45 41 38 12 41 amd@ifu.dk
  Arent Christian Kjær

  Arent Christian Kjær

  Investment Director +45 33 63 75 66 +45 29 11 63 43 ack@ifu.dk
  Barbara Vieyra Marcussen

  Barbara Vieyra Marcussen

  Investment Director +45 33 44 12 33 +45 41 38 12 33 bvm@ifu.dk
  Bente Schiller

  Bente Schiller

  Investment Director +45 33 44 12 26 +45 41 38 12 26 ben@ifu.dk
  Bernardo Embry

  Bernardo Embry

  Legal Counsel +45 33 44 12 63 +45 42 26 66 90 bem@ifu.dk
  Birgitte Bang Nielsen

  Birgitte Bang Nielsen

  Sustainability Director +45 33 63 75 26 +45 22 68 75 26 bbn@ifu.dk
  Birgitte Waage

  Birgitte Waage

  Senior Project Manager, Communication +45 33 63 75 51 bwa@ifu.dk
  Carsten Møllekilde

  Carsten Møllekilde

  Senior Vice President, Legal +45 33 63 75 09 +45 22 68 75 09 cmo@ifu.dk
  Chris Maranga

  Chris Maranga

  Investment Director +45 33 63 75 83 +254 722 338 214 ckm@ifu.dk
  Christian Holck

  Christian Holck

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 14 +45 22 68 75 14 chk@ifu.dk
  Christine Marie Holst-Andersen

  Christine Marie Holst-Andersen

  Student +45 33 63 75 00 +45 41 38 12 65 cha@ifu.dk
  Christoffer Høyrup

  Christoffer Høyrup

  Senior Legal Counsel +45 33 63 75 89 +45 22 68 75 89 cho@ifu.dk
  Christoffer Ipsen

  Christoffer Ipsen

  Risk Analyst +45 33 44 12 74 +45 41 38 12 74 chi@ifu.dk
  Christopher Holstein

  Christopher Holstein

  Investment Manager +45 33 44 12 47 +45 23 60 18 61 chh@ifu.dk
  Clement Krøll Lessel

  Clement Krøll Lessel

  Senior Applications Manager +45 33 44 12 62 +45 41 38 12 62 cll@ifu.dk
  Deepa Hingorani

  Deepa Hingorani

  Senior Vice President, Head of Financial Services and Asia +65 906 675 91 dhi@ifu.dk
  Dinesh Kumar Verma

  Dinesh Kumar Verma

  Senior IT Service Manager, Regional +45 33 63 75 32 +91 9560111818 dkv@ifu.dk
  Dorthe Mørkeberg Press

  Dorthe Mørkeberg Press

  Team Lead, Internal Service and Facility Management +45 33 63 75 55 +45 22 68 75 55 dmc@ifu.dk
  Elsebeth Haslund Rasmussen

  Elsebeth Haslund Rasmussen

  Investment Support +45 33 63 75 05 +45 22 68 75 05 ehr@ifu.dk
  Emil Sierczynski

  Emil Sierczynski

  Investment Director +45 33 44 12 21 ems@ifu.dk
  Farida Suleiman

  Farida Suleiman

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 57 +254 743 609 299 fsu@ifu.dk
  Frederik Storm

  Frederik Storm

  Investment Manager +45 33 63 75 45 +45 22 68 75 45 frs@ifu.dk
  Gustav Lokdam

  Gustav Lokdam

  Student +45 33 44 12 59 gul@ifu.dk
  Hanka Haugland

  Hanka Haugland

  Accountant, Investments +45 33 63 75 16 ifu@ifu.dk
  Hanne Vestergaard Christensen

  Hanne Vestergaard Christensen

  Accountant, Creditors and Administration +45 33 44 12 25 ifu@ifu.dk
  Helle Planeta

  Helle Planeta

  Senior Accountant, Investments +45 33 63 75 87 ifu@ifu.dk
  Henrik Henriksen

  Henrik Henriksen

  Investment Director +45 33 63 75 79 +45 21 73 36 93 hhe@ifu.dk
  Ida Hammerberg

  Ida Hammerberg

  Investment Manager +45 33 44 12 69 +45 24 47 90 20 imh@ifu.dk
  Ina Hoxha

  Ina Hoxha

  Investment Director +45 33 63 75 98 +45 22 87 17 71 iho@ifu.dk
  Jack Chen

  Jack Chen

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 15 +86 18 61619 1723 jac@ifu.dk
  Jacob Klingemann

  Jacob Klingemann

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 63 75 28 +45 22 68 75 28 jkl@ifu.dk
  Jesper Gredeli Jensen

  Jesper Gredeli Jensen

  Knowledge Manager +45 33 63 75 06 jgj@ifu.dk
  Jesper Kaspersen

  Jesper Kaspersen

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 45 +45 41 38 12 45 jek@ifu.dk
  Jesper Tønder

  Jesper Tønder

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 52 +45 21 35 08 21 jto@ifu.dk
  John Lakeman

  John Lakeman

  Senior Monitoring & Evaluation Manager +45 33 44 12 22 +45 41 38 12 22 jol@ifu.dk
  Jonas Armtoft

  Jonas Armtoft

  Investment Director +45 33 63 75 85 +45 22 68 75 85 jar@ifu.dk
  Jonas Lau Kristensen

  Jonas Lau Kristensen

  Investment Director +45 33 63 75 81 +45 40 95 94 43 jlk@ifu.dk
  Jonathan Kingwill

  Jonathan Kingwill

  Sustainability Director +45 33 44 12 18 +45 41 38 12 18 jki@ifu.dk
  Josephine Annin

  Josephine Annin

  Student +45 33 44 12 14 jan@ifu.dk
  Karan Garg

  Karan Garg

  Investment Manager +45 33 63 75 20 +91 8320 896 249 kga@ifu.dk
  Kevin Sølvhøj

  Kevin Sølvhøj

  IT Services Manager +45 33 63 75 00 kes@ifu.dk
  Klaus Nissen

  Klaus Nissen

  Strategic Data & Insight Manager +45 33 44 12 61 +45 61 37 52 12 kln@ifu.dk
  Klaus Prebensen

  Klaus Prebensen

  Investment Director +45 33 63 75 03 +45 22 68 75 03 kpr@ifu.dk
  Landry Ahouansou

  Landry Ahouansou

  Investment Director +45 33 63 75 69 +233 (0) 552 710 723 lah@ifu.dk
  Lauritz Stræde Hansen

  Lauritz Stræde Hansen

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 88 +55 11 991 349 288 lsh@ifu.dk
  Lene Mollerup

  Lene Mollerup

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 32 +45 41 38 12 32 lmo@ifu.dk
  Linda Næsby Andersen

  Linda Næsby Andersen

  Coordinator +45 33 63 75 74 lna@ifu.dk
  Lis Marianne Bluhme

  Lis Marianne Bluhme

  Investment Support +45 33 63 75 21 lmb@ifu.dk
  Lisbeth Erlands

  Lisbeth Erlands

  Senior Vice President, Head of Healthcare and Eastern Europe +45 33 63 75 27 +45 22 68 75 27 le@ifu.dk
  Lise Orthmann

  Lise Orthmann

  Senior HR Business Partner +45 33 63 75 19 +45 30 94 31 54 lio@ifu.dk
  Lone Bjørn Hansen

  Lone Bjørn Hansen

  Senior Financial Accounts Adviser +45 33 63 75 86 ifu@ifu.dk
  Lone Jespersen

  Lone Jespersen

  Investment Support +45 33 63 75 11 lj@ifu.dk
  Louise Rønnau Pors

  Louise Rønnau Pors

  Student +45 33 63 75 00 +45 41 38 12 64 lrp@ifu.dk
  Lucas Joachim Kolding

  Lucas Joachim Kolding

  Student +45 33 63 75 00 ljk@ifu.dk
  Lucia Grima Wencelblat

  Lucia Grima Wencelblat

  Senior Legal Counsel +45 33 63 75 13 +45 22 68 75 13 lag@ifu.dk
  Magnus Cedergren

  Magnus Cedergren

  Head of Guarantee Facility +45 33 63 75 02 +45 22 68 75 02 mce@ifu.dk
  Magnus Nilsson

  Magnus Nilsson

  Investment Manager +45 33 44 12 12 +45 28 45 64 20 mag@ifu.dk
  Marcus Flach-Jensen

  Marcus Flach-Jensen

  Investment Manager +45 33 44 12 39 +45 22 23 68 88 mfj@ifu.dk
  Marcus Hänsch

  Marcus Hänsch

  Student +45 33 44 12 40 mch@ifu.dk
  Mathias Dam Hansen

  Mathias Dam Hansen

  Student +45 33 44 12 57 mdh@ifu.dk
  Mikael Tendo Koefoed Bjørnsen

  Mikael Tendo Koefoed Bjørnsen

  Investment Manager +45 33 44 12 52 +45 41 38 12 52 mib@ifu.dk
  Mikkel Kallesøe

  Mikkel Kallesøe

  Senior Vice President, Sustainability and Impact +45 33 63 75 50 +45 22 68 75 50 mka@ifu.dk
  Milinda Wasalathanthri

  Milinda Wasalathanthri

  Investment Director +45 33 63 75 44 +45 22 68 75 44 mwa@ifu.dk
  Morten Buur Madsen

  Morten Buur Madsen

  Director, Strategic Projects and Operations +45 33 44 12 49 +45 41 38 12 49 mom@ifu.dk
  Morten Elkjær

  Morten Elkjær

  Senior Vice President, Head of Financial Services +45 33 44 12 36 +45 41 38 12 36 moe@ifu.dk
  Muktar Mahdi

  Muktar Mahdi

  Investment Manager +45 33 44 12 54 +45 41 38 12 54 muk@ifu.dk
  Nana Yaw Kwakye

  Nana Yaw Kwakye

  Investment Director +233 (0) 302 253 473/74 +233 24 4322 699 nyk@ifu.dk
  Natalia Ivashina

  Natalia Ivashina

  Chief Accountant +45 33 63 75 07 +45 22 68 75 07 ifu@ifu.dk
  Natalia Svejgaard

  Natalia Svejgaard

  Investment Director +45 33 63 75 31 +45 22 68 75 31 nsv@ifu.dk
  Natalya Kim

  Natalya Kim

  Senior Legal Counsel +45 33 63 75 82 +45 50 22 00 27 nki@ifu.dk
  Nicolai Boserup

  Nicolai Boserup

  General Counsel, Senior Vice President, Strategy & Policy +45 33 63 75 58 +45 22 68 75 58 nib@ifu.dk
  Nicolai Høj Rasmussen

  Nicolai Høj Rasmussen

  Student +45 33 44 12 48 nir@ifu.dk
  Niels Gravgaard Laursen

  Niels Gravgaard Laursen

  CFO +45 33 63 75 80 +45 22 68 75 80 ngl@ifu.dk
  Nitish Chawla

  Nitish Chawla

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 30 +91 9811703280 nch@ifu.dk
  Njeri Mungai Ngaruiya

  Njeri Mungai Ngaruiya

  Investment Director +45 33 63 75 91 +254 712 980 553 nng@ifu.dk
  Olexiy Parkhomchuk

  Olexiy Parkhomchuk

  Investment Director, Rep. Ukraine +45 33 63 75 97 +380 67 632 82 21 opa@ifu.dk
  Oliver Stanek Villsen

  Oliver Stanek Villsen

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 46 +45 41 38 12 46 osv@ifu.dk
  Otto Vinther Christensen

  Otto Vinther Christensen

  Senior Vice President, Head of Sustainable Food Systems +45 33 63 75 04 +45 20 80 39 10 ovc@ifu.dk
  Peder Linnebjerg

  Peder Linnebjerg

  Treasury & Risk Manager +45 33 44 12 71 +45 41 38 12 71 pel@ifu.dk
  Peter Hardgrove

  Peter Hardgrove

  Investment Manager +45 33 44 12 23 pha@ifu.dk
  Pia Sørensen

  Pia Sørensen

  Accountant, Creditors and Administration +45 33 63 75 41 ifu@ifu.dk
  Rachna Sharma

  Rachna Sharma

  Senior Financial Analyst +45 33 44 12 19 +45 20 27 23 66 ras@ifu.dk
  Rahul Dubey

  Rahul Dubey

  Investment Director +45 33 63 75 67 +91 9953705022 rdu@ifu.dk
  Reik Haahr Müller

  Reik Haahr Müller

  Senior Vice President, Head of Green Energy & Infrastructure +45 33 44 12 17 +45 41 38 12 17 rhm@ifu.dk
  Rena Chen

  Rena Chen

  Investment Director +45 33 63 75 12 +45 22 68 75 12 rch@ifu.dk
  Rikke Carlsen

  Rikke Carlsen

  Sustainability Director +45 33 44 12 15 +45 41 38 12 15 rca@ifu.dk
  Rita Anne Roca

  Rita Anne Roca

  Business Integrity Director +45 33 44 12 67 +45 41 38 12 67 rar@ifu.dk
  Rodrigo Labarca

  Rodrigo Labarca

  Coordinator +45 33 63 75 74 rla@ifu.dk
  Rohit Goyal

  Rohit Goyal

  Investment Director +45 33 63 75 68 +91 9619820357 rgo@ifu.dk
  Rune Nørgaard

  Rune Nørgaard

  Communication Director +45 33 63 75 60 +45 22 68 75 60 rno@ifu.dk
  Samuel Githinji Wathondu

  Samuel Githinji Wathondu

  Investment Director +45 33 63 75 08 +254 732 188 527 sgi@ifu.dk
  Sanjay Chatterji

  Sanjay Chatterji

  Senior Applications Manager IT +45 33 63 75 36 + 91 8800828850 sci@ifu.dk
  Sanne Kaasen

  Sanne Kaasen

  Senior Vice President, Digitalisation +45 33 63 75 43 +45 22 70 35 01 sak@ifu.dk
  Søren Heilmann

  Søren Heilmann

  Senior Applications Manager +45 33 63 75 37 +45 22 68 75 37 sh@ifu.dk
  Søren Peter Andreasen

  Søren Peter Andreasen

  Deputy CEO +45 33 63 75 90 +45 22 68 75 90 spa@ifu.dk
  Sunita Bisht

  Sunita Bisht

  Office Administrator +45 33 63 75 94 +91 8800828850 sbi@ifu.dk
  Susanne M. Nielsen

  Susanne M. Nielsen

  Senior Vice President, People & Culture +45 33 63 75 70 +45 22 68 75 70 sun@ifu.dk
  Tania Larsen

  Tania Larsen

  Information Assistant +45 33 63 75 39 tla@ifu.dk
  Theo Ib Larsen

  Theo Ib Larsen

  Investment Director +45 33 44 12 37 +45 41 38 12 37 til@ifu.dk
  Thomas Erlang Poulsen

  Thomas Erlang Poulsen

  Student +45 33 44 12 60 tep@ifu.dk
  Thomas Hougaard

  Thomas Hougaard

  Senior Vice President, Head of Green Energy & Infrastructure +45 33 63 75 46 +45 29 77 17 97 tho@ifu.dk
  Thomas Potthoff

  Thomas Potthoff

  Student +45 33 44 12 75 tpo@ifu.dk
  Tina Kollerup Hansen

  Tina Kollerup Hansen

  Senior Vice President, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 35 +45 41 38 12 35 tkh@ifu.dk
  Torben Huss

  Torben Huss

  CEO +45 33 63 75 40 +45 22 68 75 40 thu@ifu.dk
  Vikas Yadav

  Vikas Yadav

  Senior Data Manager IT +45 33 63 75 38 +91 8800828850 vya@ifu.dk
  William Engel Møller

  William Engel Møller

  Financial Analyst +45 33 63 75 84 wem@ifu.dk
  Vis mereVis mindre

  Publikationer

  • Alle publikationer
  • Annual reports
  • Brochures
  • Reports
  • Handbooks
  PROJECT PORTFOLIO 2021

  PROJECT PORTFOLIO 2021

  16.11.2022 pdf
  DISCLOSURE STATEMENT 2022 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  DISCLOSURE STATEMENT 2022 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  20.09.2022 pdf
  IØ ANNUAL REPORT 2021

  IØ ANNUAL REPORT 2021

  01.08.2022 pdf
  DANISH SDG INVESTMENT FUND IMPACT REPORT 2021

  DANISH SDG INVESTMENT FUND IMPACT REPORT 2021

  29.06.2022 pdf
  ANNUAL REPORT 2021

  ANNUAL REPORT 2021

  10.05.2022 pdf
  PROJECT PORTFOLIO 2020

  PROJECT PORTFOLIO 2020

  16.11.2021 pdf
  COVID-19’S GENDERED IMPACTS ON THE PRIVATE SECTOR

  COVID-19’S GENDERED IMPACTS ON THE PRIVATE SECTOR

  18.06.2021 pdf
  IFU SUSTAINABILITY AND IMPACT REPORT 2020

  IFU SUSTAINABILITY AND IMPACT REPORT 2020

  11.05.2021 pdf
  IØ ANNUAL REPORT 2020

  IØ ANNUAL REPORT 2020

  06.05.2021 pdf
  DISCLOSURE STATEMENT 2021 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  DISCLOSURE STATEMENT 2021 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  03.05.2021 pdf
  IFU annual report 2020

  IFU annual report 2020

  19.04.2021 pdf
  Project portfolio 2019

  Project portfolio 2019

  11.12.2020 pdf
  The Gender Equality Scorecard – becoming an employer of choice

  The Gender Equality Scorecard – becoming an employer of choice

  06.11.2020 pdf
  Gender equality and health – decisions and practices in the workplace

  Gender equality and health – decisions and practices in the workplace

  20.10.2020 pdf
  DISCLOSURE STATEMENT 2020 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  DISCLOSURE STATEMENT 2020 – OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

  10.07.2020 pdf
  Sustainability and Impact Report 2019

  Sustainability and Impact Report 2019

  26.06.2020 pdf
  IFU Annual Report 2019

  IFU Annual Report 2019

  20.05.2020 pdf
  IØ annual report 2019

  IØ annual report 2019

  15.04.2020 pdf
  Good anti-corruption practices

  Good anti-corruption practices

  03.03.2020 pdf
  Project portfolio 2018

  Project portfolio 2018

  25.02.2020 pdf
  Fact sheet

  Fact sheet

  09.10.2019 pdf
  Sustainable investments – a handbook for our project companies

  Sustainable investments – a handbook for our project companies

  20.09.2019 pdf
  Communication on Engagement 2018

  Communication on Engagement 2018

  23.05.2019 pdf
  IØ Annual Report 2018

  IØ Annual Report 2018

  03.05.2019 pdf
  IFU Operating Report 2018

  IFU Operating Report 2018

  25.04.2019 pdf
  IFU Annual Report 2018

  IFU Annual Report 2018

  25.04.2019 pdf
  IFU’s best practice on setting up business in developing countries

  IFU’s best practice on setting up business in developing countries

  03.12.2018 pdf
  IFU Project Portfolio 2017

  IFU Project Portfolio 2017

  26.09.2018 pdf
  IØ annual report 2017

  IØ annual report 2017

  20.08.2018 pdf
  LIF Annual Report 2017

  LIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  UFA Annual Report 2017

  UFA Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  KIF Annual Report 2017

  KIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  AIF Annual Report 2017

  AIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  IFU Operating Report 2017

  IFU Operating Report 2017

  04.05.2018 pdf
  IFU Annual Report 2017

  IFU Annual Report 2017

  02.05.2018 pdf
  Communication en Engagement 2017

  Communication en Engagement 2017

  26.04.2018 pdf
  IFU in Latin America

  IFU in Latin America

  22.01.2018 pdf
  Communication on Engagement 2016

  Communication on Engagement 2016

  13.10.2017 pdf
  IFU’s best practice on business plans

  IFU’s best practice on business plans

  05.10.2017 pdf
  IFU project portfolio 2016

  IFU project portfolio 2016

  17.07.2017 pdf
  IFU Operating Report 2016

  IFU Operating Report 2016

  12.06.2017 pdf
  IFU Annual Report 2016

  IFU Annual Report 2016

  12.06.2017 pdf
  IØ Annual Report 2016

  IØ Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  AIF Annual Report 2016

  AIF Annual Report 2016

  12.06.2017 pdf
  KIF Annual Report 2016

  KIF Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  LIF Annual Report 2016

  LIF Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  UFA Annual Report 2016

  UFA Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  Why & how companies decide to invest in the health of their employees and gender equality

  Why & how companies decide to invest in the health of their employees and gender equality

  18.05.2017 pdf
  How to integrate employee health & gender equality in your business operations

  How to integrate employee health & gender equality in your business operations

  18.05.2017 pdf
  IFU fact sheet (Chinese)

  IFU fact sheet (Chinese)

  17.05.2017 pdf
  IFU’s handbook on board work and corporate governance

  IFU’s handbook on board work and corporate governance

  26.01.2017 pdf
  Communication on Engagement 2015

  Communication on Engagement 2015

  20.05.2016 pdf
  Operating Report 2015

  Operating Report 2015

  19.05.2016 pdf
  IFU project portfolio 2015

  IFU project portfolio 2015

  13.05.2016 pdf
  IFU Annual Report 2015

  IFU Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  AIF Annual Report 2015

  AIF Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  KIF Annual Report 2015

  KIF Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  IØ Annual Report 2015

  IØ Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  Grants from the neighbourhood energy facility (NEF) – managed by IFU

  Grants from the neighbourhood energy facility (NEF) – managed by IFU

  18.06.2015 pdf
  KIF Annual Report 2014

  KIF Annual Report 2014

  19.05.2015 pdf
  AIF Annual Report 2014

  AIF Annual Report 2014

  19.05.2015 pdf
  Communication on Engagement 2014

  Communication on Engagement 2014

  13.05.2015 pdf
  IFU project portfolio 2014

  IFU project portfolio 2014

  11.05.2015 pdf
  IFU Annual Report 2014

  IFU Annual Report 2014

  06.05.2015 pdf
  IØ Annual Report 2014

  IØ Annual Report 2014

  01.05.2015 pdf
  IFU – agribusiness investments in China

  IFU – agribusiness investments in China

  21.10.2014 pdf
  KIF – climate investments in China

  KIF – climate investments in China

  21.10.2014 pdf
  Communication on Progress 2013

  Communication on Progress 2013

  28.04.2014 pdf
  IFU project portfolio 2013

  IFU project portfolio 2013

  25.04.2014 pdf
  KIF Annual Report 2013

  KIF Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  AIF Annual Report 2013

  AIF Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  IØ Annual Report 2013

  IØ Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  IFU Annual Report 2013

  IFU Annual Report 2013

  11.04.2014 pdf
  Financial handbook

  Financial handbook

  21.01.2014 pdf
  Communication on Progress 2012

  Communication on Progress 2012

  14.05.2013 pdf
  IFU Annual Report 2012

  IFU Annual Report 2012

  07.05.2013 pdf
  IØ Annual Report 2012

  IØ Annual Report 2012

  01.05.2013 pdf
  AIF – investments in North Africa and the Middle East

  AIF – investments in North Africa and the Middle East

  15.05.2012 pdf
  IØ Annual Report 2011

  IØ Annual Report 2011

  01.05.2012 pdf
  Communication on Progress 2011

  Communication on Progress 2011

  24.04.2012 pdf
  IFU Annual Report 2011

  IFU Annual Report 2011

  24.04.2012 pdf
  IFU Annual Report 2010

  IFU Annual Report 2010

  16.05.2011 pdf
  Communication on Progress 2010

  Communication on Progress 2010

  11.05.2011 pdf
  IØ Annual Report 2010

  IØ Annual Report 2010

  01.05.2011 pdf
  IFU Annual Report 2009

  IFU Annual Report 2009

  03.05.2010 pdf
  IØ Annual Report 2009

  IØ Annual Report 2009

  01.05.2010 pdf
  IØ Annual Summary 2008

  IØ Annual Summary 2008

  01.05.2009 pdf
  IØ Annual Report 2008

  IØ Annual Report 2008

  01.05.2009 pdf
  IFU Annual Summary 2008

  IFU Annual Summary 2008

  30.04.2009 pdf
  IFU Annual Report 2008

  IFU Annual Report 2008

  30.04.2009 pdf
  Local currency funding

  Local currency funding

  11.02.2009 pdf
  IØ Annual Report 2007

  IØ Annual Report 2007

  01.05.2008 pdf
  IFU Annual Report 2007

  IFU Annual Report 2007

  17.04.2008 pdf
  Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

  Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

  23.05.2007 pdf
  IFU Annual Report 2006

  IFU Annual Report 2006

  01.05.2007 pdf
  IØ Annual Report 2006

  IØ Annual Report 2006

  01.05.2007 pdf
  Carl Bro vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen

  Carl Bro vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen

  27.06.2006 pdf
  Rapport vedr. regulering og kontrol af dyrevelfærd

  Rapport vedr. regulering og kontrol af dyrevelfærd

  01.06.2006 pdf
  IFU Annual Report 2005

  IFU Annual Report 2005

  01.05.2006 pdf
  IØ Annual Report 2005

  IØ Annual Report 2005

  01.05.2006 pdf
  Rapport vedr. regulering og kontrol af veterinær medicin

  Rapport vedr. regulering og kontrol af veterinær medicin

  01.03.2006 pdf
  Denmark in China: IFU and Danish enterprises in China 1984-2005

  Denmark in China: IFU and Danish enterprises in China 1984-2005

  05.09.2005 pdf
  Carl Bro vurdering af overholdelse af miljøregler

  Carl Bro vurdering af overholdelse af miljøregler

  26.05.2005 pdf
  Carl Bro vurdering af Poldanors overholdelse af miljøregler

  Carl Bro vurdering af Poldanors overholdelse af miljøregler

  06.05.2005 pdf
  IFU Annual Report 2004

  IFU Annual Report 2004

  01.05.2005 pdf
  IØ Annual Report 2004

  IØ Annual Report 2004

  01.05.2005 pdf
  Evaluation

  Evaluation

  01.06.2004 pdf
  IFU Annual Report 2003

  IFU Annual Report 2003

  01.05.2004 pdf
  IØ Annual Report 2003

  IØ Annual Report 2003

  01.05.2004 pdf
  IFU Annual Report 2002

  IFU Annual Report 2002

  01.05.2003 pdf
  IØ Annual Report 2002

  IØ Annual Report 2002

  01.05.2003 pdf
  IFU Annual Report 2001

  IFU Annual Report 2001

  01.05.2002 pdf
  IØ Annual Report 2001

  IØ Annual Report 2001

  01.05.2002 pdf
  IFU Annual Report 2000

  IFU Annual Report 2000

  01.05.2001 pdf
  IØ Annual Report 2000

  IØ Annual Report 2000

  01.05.2001 pdf
  IØ 10-year report

  IØ 10-year report

  01.03.2001 pdf
  IFU Annual Report 1999

  IFU Annual Report 1999

  01.05.2000 pdf
  IØ Annual Report 1999

  IØ Annual Report 1999

  01.05.2000 pdf
  IFU 30-years report

  IFU 30-years report

  04.05.1999 pdf
  Vis mereVis mindre

  Kontakt

  Her finder du os

  IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande
  Fredericiagade 27
  1310 København K
  Tlf. 33 63 75 00
  ifu@ifu.dk

  Åbningstider:
  Mandag – torsdag: 08:30-16:00
  Fredag: 08:30-15:30

  Transport:

  Nærmeste metrostation: Marmorkirken (2 minutters gang).

  Nærmeste togstation: Østerport (ca. 15 minutters gang).

  IFU’s gæster i bil eller på cykel kan parkere i gården (indgang ved nr. 29).

  Rejseplan