BAGGRUND

  IFU leverer rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder

  Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande og vækstmarkeder.  Formålet er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene og understøtte realiseringen af FN’s verdensmål.

  IFU og andre investeringsfonde administreret af IFU har investeret i 1.318 selskaber i  over 100 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. De samlede aftalte investeringer er på 227 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med 25 mia. kr.

  Hverken bistand eller erhvervsstøtte

  IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  IFU yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer

  IFU er derudover fund manager for flere andre investeringsfonde, blandt andet Danish SDG Investment Fund.

  Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital i form af egenkapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande. Samtidig yder IFU rådgivning i forbindelse med etableringen og de første års drift af selskaberne, typisk indtil de er økonomisk bæredygtige.

  Rådgivningen leveres af vores investeringsrådgivere i København og vores regionale kontorer i Afrika, Asien og Latinamerika.

  IFU og fonde administreret af IFU har investeret i 1.318 projekter i over 100 lande. Resultaterne er generelt positive og har vist sig at være en god forretning for alle parter, både udviklingslandene, investorerne og IFU.

  God forretning for udviklingslandene

  De samlede investeringer er på 227 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med 25 mia. kr. Det har ført til etablering og fastholdelse af næsten én million arbejdspladser i investeringslandene. Derudover er der blandt andet overført viden og teknologi, de ansatte har fået træning og uddannelse, der er skabt økonomisk omsætning og et indtægtsgrundlag blandt andet via skat til investeringslandene.

  IFU bidrager også med at sætte fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, der skal sikre de ansatte ordentlige vilkår, og at virksomhedens produktion sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

  Positiv effekt for danske virksomheder

  IFU har gennemført investeringerne med mere end 900 danske virksomheder. I langt de fleste tilfælde har de etablerede selskaber i udviklingslandene været en succes og har bidraget positivt til den samlede udvikling i den danske virksomhed.

  De danske virksomheder har fået adgang til nye markeder og har kunnet tilrettelægge en global produktion, der er mere effektiv. Det har ofte også ført til øget omsætning i Danmark og en bedre indtjening.

  IFU’s mandat blev ændret pr. 31. december 2016, så IFU ikke længere er bundet af at lave investeringer med danske virksomheder eller en dansk interesse.

  Vis mereVis mindre

  Fakta om IFU

  Her kan du læse Q&A om IFU og få svar på de hyppigst forekommende spørgsmål.

  Hvad er IFU’s formål?

  IFU’s formål er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene og understøtte realiseringen af FN’s verdensmål.

  Hvad tilbyder IFU?

  IFU tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  Hvilken form for finansiering kan man få fra IFU?

  IFU’s investeringer sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier. Investeringer sker direkte i det selskab, der etableres i et investeringsland.

  Hvilken rådgivning yder IFU?

  IFU tilbyder rådgivning i forbindelse med forberedelse, etablering og drift af selskaber i udviklingslande. Der rådgives både i forbindelse med etablering af nye selskaber, joint ventures med en lokal partner, og ved opkøb af eksisterende virksomheder.

  En del af rådgivningen sker via deltagelse i bestyrelsen i de selskaber, der etableres i investeringslandet.

  Rådgivning leveres af IFU’s investeringsrådgivere i København og via IFU’s kontorer i Kina, Indien, Singapore, Kenya, Ghana, Brasilien og Ukraine.

  Hvor meget kan IFU investere?

  IFU kan investere op til 250 mio. kr. i et enkelt selskab. IFU vil altid være minoritetsinvestor og typisk deltage med omkring 30 procent af den samlede investering, men kan deltage med op til 49 procent i mindre selskaber.

  Hvem kan få del i IFU’s finansielle midler?

  Alle virksomheder, der ønsker at gøre forretning i et af de 146 lande, IFU kan investere i.

  Forudsætningerne er, at:

  – det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  – der skal skabes udvikling i investeringslandet
  – investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i. Se listen her.

  Kan IFU tilbyde yderligere finansiering?

  Da IFU har tæt kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er fonden i stand til at bistå med at fremskaffe supplerende finansielle midler.

  Hvor mange investeringer gennemfører IFU?

  IFU og fonde administreret af IFU har samlet aftalt investeringer for 227 mia. kr. i 1.318 selskaber. Heraf har IFU bidraget med 25 mia. kr.

  IFU og fonde administreret af IFU investerer årligt ca. 2 mia. kr. i 20-30 selskaber.

  Hvor kommer pengene fra?

  Ultimo 2020 havde IFU DKK 12,8 milliarder under forvaltning. Kapital er indskudt fra henholdsvis staten, institutionelle investorer og private investorer.

  Vis mereVis mindre

  IFU i tal

  Økonomiske hovedtal 2020.

  I 2020 investerede IFU og fonde administreret af IFU for 1.965 mio. kr. i 31 selskaber. Indtil udgangen af 2020 havde IFU aftalt investeringer i 1.318 selskaber i 100 udviklingslande. Den aktive portefølje var pr. 2020 på 192 selskaber.

  I alt har IFU og fonde administreret af IFU pr. ultimo 2020 aftalt investeringer for 25 mia. kr., hvoraf knap 18 mia. kr. er blevet udbetalt.

  IFU hovedtal 2020:

  Resultatopgørelse DKKm
  Dækningsbidrag fra projekter (160)
  Resultat af primær drift [*] (170)
  Årets resultat (174)
  Balance pr. 31. december 2020
  Aktiekapitalinvesteringer i projekter til kostpris 3.247
  Projektlån til kostpris 1.069
  Samlede projektinvesteringer til kostpris 4.316
  Samlede værdireguleringer (300)
  Samlede projektinvesteringer inklusive værdireguleringer 4.016
  Likvide midler og obligationsbeholdning 330
  Indbetalt indskudskapital 60
  Årets tilbagebetaling af indskudskapital 0
  Egenkapital 4.040
  Balancesum 4.442
  Projektdata
  Antal nye projekter i året 10
  Antal aktive projekter ultimo året 161
  Investeringer indgået i året 745
  Ikke udbetalt andel af indgåede investeringer inkl. garantier 2.877
  Bindende tilsagn på endnu ikke indgåede investeringer 723
  Nøgletal
  Dækningsbidrag fra projekter – værdireguleret (4.1%)
  Årets resultat/gennemsnitlig egenkapital (4.2%)
  Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 92
  [*] Resultat af primær drift = Dækningsbidrag fra projekter minus administrationsudgifter
  Vis mereVis mindre

  Lovgrundlag

  IFU's virksomhed er reguleret via lov om internationalt udviklingssamarbejde.

  IFU blev oprettet ved lov i 1967. IFU er en selvejende institution, hvis formål er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.

  Lov om internationalt udviklingssamarbejde

  Ændring af lovgrundlag af 17. december 2013

  Ændring af lovgrundlag af 27. december 2016

  IFU er ikke omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, når det vedrører IFU’s forretningsvirksomhed. Dog skal oplysninger om eksternt miljø under visse omstændigheder udleveres i henhold til miljøoplysningsloven.

  IFU’s vedtægter er vedtaget af IFU’s bestyrelse og godkendt af udviklingsministeren.

  IFU er undtaget fra at betale selskabsskat i Danmark. Se selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 17.

  Vis mereVis mindre

  Politik for ansvarlig skat

  IFU’s investeringsoverskud geninvesteres i nye projekter i udviklingslande, derfor er IFU fritaget for at betale selskabsskat af sit eventuelle overskud i Danmark.

  De projektselskaber, som IFU investerer i, skal til enhver tid overholde de lokale skattelove og betale skat i det land, hvor de har deres økonomiske aktivitet.

  IFU har mulighed for at foretage investeringer gennem holdingselskaber i lande, som hverken er Danmark eller det land, hvor projektselskabet ligger (såkaldte tredjelande), når det er kommercielt motiveret og ikke har til formål at reducere skat på afkastet fra projektselskaberne. IFU vil under alle omstændigheder ikke bruge holdingselskaber i tredjelande, som er på EU’s eller OECD’s sortliste (dvs. henholdsvis EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes og OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes).

  IFU sigter mod at være åben om skat. De samlede skatteomkostninger i IFU’s projektselskaber – fordelt på verdensdele – offentliggøres i årsrapporten og på hjemmesiden. På hjemmesiden kan man også se i hvilke projekter IFU’s investering sker gennem et holdingselskab og hvor holdingselskabet i givet fald ligger. Når investeringen sker gennem et holdingselskab i et tredjeland, vil IFU fremover på hjemmesiden oplyse om begrundelsen for strukturen og hvordan den er i overensstemmelse med IFU’s politik for ansvarlig skat.

  Tax Dialogue

  Tax Dialogue er et multi-stakeholder initiativ, som er etableret af OXFAM IBIS for at synliggøre udfordringerne og mulighederne i forbindelse med skat og virksomhedsansvar i den private sektor.

  Formålet med Tax Dialogue er at diskutere principper for ansvarlig skat, og hvordan ansvarlig skattepolitik kan være en integreret del af forretningsplanen.

  IFU har været en del af Tax Dialogue fra begyndelsen. Vi mener, det er vigtigt at være involveret i diskussionen og debatten om nogle af de store udfordringer og risici, internationale virksomheder i dagens globaliserede verden skal agere i forhold til med hensyn til skatteplanlægning.

  Vis mereVis mindre

  Organisation

  IFU har hovedkontor i København og kontorer i Asien, Afrika, Latinamerika og Europa

  IFU ledes af en bestyrelse, der er udpeget af udviklingsministeren. Bestyrelsens forretningsorden. Den daglige ledelse udøves af IFU’s direktør. IFU har derudover et bredt netværk af eksterne rådgivere, der har stor viden og ledelseserfaring fra danske og udenlandske virksomheder.

  Organisationsdiagram

  Bestyrelse

  Michael Rasmussen | Formand
  Medlem siden 2000
  CEO, Nykredit.
  Andre bestyrelsesposter: Nykredit Bank A/S (formand), Totalkredit A/S (formand), Finans Danmark (næstformand), Copenhagen Business School (næstformand), Sparinvest Holding SE (chairman).

  Anette Eberhard | Næstformand
  Medlem siden 2021
  Managing Partner, IIP Denmark.
  Andre bestyrelsesposter: Alm Brand A/S, formand for revisions- og risikoudvalget.

  Emilie Agner Damm
  Medlem siden 2021
  Chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

  Hanna Line Jakobsen
  Medlem siden 2021
  Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.
  Andre bestyrelsesposter: Den Sociale Investeringsfond.

  Irene Quist Mortensen
  Medlem siden 2021
  International Bæredygtighedschef, Arla.

  Jarl Krausing
  Medlem siden 2021
  Vicedirektør og international chef, CONCITO.
  Andre bestyrelsesposter: Udviklingspolitisk Råd (næstformand), Merkur Banks Klimafond.

  Nanna Hvidt
  Medlem siden 2021
  Tidl. direktør for Dansk Institut for Internationale Studier og chef for evalueringsområdet i Udenrigsministeriet.

  Thomas Bustrup
  Medlem siden 2021
  Viceadministrerende direktør, DI – Dansk Industri
  Andre bestyrelsesposter: Baltic Development Forum (formand), US Network (formand), Verdens Bedste Nyheder (næstformand), Global Compact Netværk Danmark, International Chamber of Commerce, Denmark, Creative Denmark, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, State of Green, Byggeriets Kvalitetskontrol.

  Rasmus Abildgaard Kristensen
  Observatør siden 2021
  Kontorchef, Grønt Diplomati og Klima, Udenrigsministeriet.

  Direktion

  Torben Huss | CEO
  Cand. scient. pol., Københavns Universitet. Ph.d. (Erhvervsøkonomi), CBS.

  Lars Krogsgaard | CIO
  MBA, Finance and International Business, Stern School of Business, New York University.
  Bestyrelsesposter: ViroGates A/S, Samplix A/S, DCR Solution A/S.

  Advisers

  Virksomheder, der kommer i dialog med IFU, kan trække direkte på en alsidig gruppe IFU-rådgivere, som har en særlig ekspertise eller et særligt kendskab til lokalområdet, hvor man påtænker at etablere et projekt.

  IFU har ca. 25 konsulenter og rådgivere i en række lande rundt om i verden.

  Netværket udvides til stadighed med henblik på at kunne tilbyde den bedst mulige vejledning i forbindelse med valg af partnere, forberedelse og implementering af projekterne.

  De fleste rådgivere er forretningsfolk med mange års erhvervserfaring og med en betydelig kommerciel erfaring. Typisk har de haft deres egen virksomhed eller bestridt en ledende post i en lokal virksomhed. De har et dybtgående kendskab til den lokale forretningskultur, investeringsmyndighederne, lokale finansieringsinstitutioner, revisorer, advokater, osv.

  Medarbejdere

  • Alle afdelinger
  • Array ( [ID] => 5877 [key] => field_56d438e10d15b [label] => Department [name] => department [prefix] => acf [type] => select [value] => Array ( ) [menu_order] => 0 [instructions] => [required] => 1 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 5876 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [choices] => Array ( [communication] => Communication [finance] => Finance [it] => IT [hr] => HR [investments] => Investments [legal] => Legal [executive-management] => Executive Management [sustainability] => Sustainability ) [default_value] => Array ( ) [allow_null] => 0 [multiple] => 1 [ui] => 0 [return_format] => value [ajax] => 0 [placeholder] => [_name] => department [_valid] => 1 )
  • Communication
  • Finance
  • IT
  • HR
  • Investments
  • Legal
  • Executive Management
  • Sustainability
  Abigia Hailu Balcha

  Abigia Hailu Balcha

  Student +45 33 44 12 13 aba@ifu.dk
  Alexander Kronvall

  Alexander Kronvall

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 10 +45 22 68 75 10 akr@ifu.dk
  Aloysius Anker Horn

  Aloysius Anker Horn

  Senior IT Manager +45 33 63 75 33 aah@ifu.dk
  Anastasiia Erichsen

  Anastasiia Erichsen

  Investment and Administrative Supporter +45 33 44 12 24 ane@ifu.dk
  Anders Frigaard

  Anders Frigaard

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 78 +45 30 12 84 65 afg@ifu.dk
  Anders Paludan-Müller

  Anders Paludan-Müller

  Investment Director +45 33 63 75 22 +45 22 68 75 22 apm@ifu.dk
  Anne Kathrine Oxenvad

  Anne Kathrine Oxenvad

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 96 +45 22 68 75 96 ako@ifu.dk
  Anne Westergaard Vorup

  Anne Westergaard Vorup

  Student +45 33 44 12 20 avo@ifu.dk
  Annelise Boysen

  Annelise Boysen

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 34 +45 41 38 12 34 abo@ifu.dk
  Annemette Ditlevsen

  Annemette Ditlevsen

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 41 12 41 +45 41 38 12 41 amd@ifu.dk
  Arent Christian Kjær

  Arent Christian Kjær

  Investment Director +45 33 63 75 66 +45 29 11 63 43 ack@ifu.dk
  Axel Hincheli Bjørum

  Axel Hincheli Bjørum

  Financial Analyst +45 33 44 12 12 ahb@ifu.dk
  Barbara Vieyra Marcussen

  Barbara Vieyra Marcussen

  Investment Director +45 33 44 12 33 +45 41 38 12 33 bvm@ifu.dk
  Bente Schiller

  Bente Schiller

  Investment Director +45 33 44 12 26 +45 41 38 12 26 ben@ifu.dk
  Birgitte Bang Nielsen

  Birgitte Bang Nielsen

  Sustainability Director +45 33 63 75 26 +45 22 68 75 26 bbn@ifu.dk
  Birgitte Waage

  Birgitte Waage

  Project Manager, Communication +45 33 63 75 51 bwa@ifu.dk
  Bjarke Nielsen

  Bjarke Nielsen

  Senior Finance Manager +45 33 63 75 85 +45 22 68 75 85 bni@ifu.dk
  Carl-Jonas Elkjær

  Carl-Jonas Elkjær

  Student +45 33 44 12 37 cjo@ifu.dk
  Carl-Oscar Westerlund

  Carl-Oscar Westerlund

  Student +45 33 44 12 31 cow@ifu.dk
  Carsten Møllekilde

  Carsten Møllekilde

  Vice President, Legal +45 33 63 75 09 +45 22 68 75 09 cmo@ifu.dk
  Christian Holck

  Christian Holck

  Investment Manager +45 33 63 75 14 +45 22 68 75 14 chk@ifu.dk
  Christoffer Høyrup

  Christoffer Høyrup

  Legal Counsel +45 33 63 75 89 +45 22 68 75 89 cho@ifu.dk
  Christopher Holstein

  Christopher Holstein

  Investment Manager +45 33 44 12 47 +45 23 60 18 61 chh@ifu.dk
  Deepa Hingorani

  Deepa Hingorani

  Vice President, North and South Asia +65 906 675 91 dhi@ifu.dk
  Dinesh Kumar Verma

  Dinesh Kumar Verma

  Senior Regional Manager IT +45 33 63 75 32 +91 9560111818 dkv@ifu.dk
  Dorthe Mørkeberg Press

  Dorthe Mørkeberg Press

  Team Lead, Internal Service and Facility Management +45 33 63 75 55 +45 22 68 75 55 dmc@ifu.dk
  Elsebeth Haslund Rasmussen

  Elsebeth Haslund Rasmussen

  Investment Support +45 33 63 75 05 +45 22 68 75 05 ehr@ifu.dk
  Emil Sierczynski

  Emil Sierczynski

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 21 ems@ifu.dk
  Farida Suleiman

  Farida Suleiman

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 57 fsu@ifu.dk
  Frode Ritchie Green

  Frode Ritchie Green

  Student +45 33 44 12 48 frg@ifu.dk
  Hai Viet Tran

  Hai Viet Tran

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 00 +84 983 019 840 hvt@ifu.dk
  Hanka Haugland

  Hanka Haugland

  Accountant, Creditors and Administration +45 33 63 75 16 ifu@ifu.dk
  Hanne Vestergaard Christensen

  Hanne Vestergaard Christensen

  Accountant, Creditors and Administration +45 33 44 12 25 ifu@ifu.dk
  Hans Peter Fogh Aagaard

  Hans Peter Fogh Aagaard

  Student +45 33 44 12 50 hpa@ifu.dk
  Helle Collet

  Helle Collet

  Senior Legal Counsel +45 33 63 75 83 +45 22 11 11 64 hco@ifu.dk
  Helle Planeta

  Helle Planeta

  Accountant, Project Investments +45 33 63 75 87 ifu@ifu.dk
  Henrik Henriksen

  Henrik Henriksen

  Investment Director +45 33 63 75 79 +45 21 73 36 93 hhe@ifu.dk
  Ib Albertsen

  Ib Albertsen

  Investment Director, SME +45 33 63 75 49 +45 22 68 75 49 iba@ifu.dk
  Ina Hoxha

  Ina Hoxha

  Investment Director +45 33 63 75 98 +45 22 87 17 71 iho@ifu.dk
  Jack Chen

  Jack Chen

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 15 +86 18 61619 1723 jac@ifu.dk
  Jacob Klingemann

  Jacob Klingemann

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 63 75 28 +45 22 68 75 28 jkl@ifu.dk
  Jakob Anker Tvede

  Jakob Anker Tvede

  Investment Director +45 33 44 12 16 +45 25 26 76 35 jtv@ifu.dk
  Jesper Gredeli Jensen

  Jesper Gredeli Jensen

  Knowledge Coordinator +45 33 63 75 06 jgj@ifu.dk
  Jesper Kaspersen

  Jesper Kaspersen

  Investment Manager +45 33 44 12 45 +45 41 38 12 45 jek@ifu.dk
  Jesper Tønder

  Jesper Tønder

  Investment Manager +45 33 63 75 52 +45 21 35 08 21 jto@ifu.dk
  Jonas Lau Kristensen

  Jonas Lau Kristensen

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 81 +45 40 95 94 43 jlk@ifu.dk
  Jonathan Kingwill

  Jonathan Kingwill

  Senior Sustainability and Impact Manager +45 33 44 12 18 +45 41 38 12 18 jki@ifu.dk
  Josephine Annin

  Josephine Annin

  Student +45 33 44 12 14 jan@ifu.dk
  Jørgen Baun Høst

  Jørgen Baun Høst

  Student +45 33 44 12 42 jbh@ifu.dk
  Klaus Prebensen

  Klaus Prebensen

  Investment Director +45 33 63 75 03 +45 22 68 75 03 kpr@ifu.dk
  Landry Ahouansou

  Landry Ahouansou

  Investment Director +45 33 63 75 69 +233 (0) 552 710 723 lah@ifu.dk
  Lars Christian Oxe

  Lars Christian Oxe

  Senior Impact Adviser +45 33 63 75 45 +45 22 68 75 45 lco@ifu.dk
  Lars Krogsgaard

  Lars Krogsgaard

  Chief Investment Officer +45 33 44 12 02 +45 28 44 91 71 lkg@ifu.dk
  Lauritz Stræde Hansen

  Lauritz Stræde Hansen

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 88 +55 11 991 349 288 lsh@ifu.dk
  Lene Mollerup

  Lene Mollerup

  Investment Director, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 32 +45 41 38 12 32 lmo@ifu.dk
  Linda Næsby Andersen

  Linda Næsby Andersen

  Coordinator +45 33 63 75 74 lna@ifu.dk
  Lis Marianne Bluhme

  Lis Marianne Bluhme

  Investment Support +45 33 63 75 21 lmb@ifu.dk
  Lisbeth Erlands

  Lisbeth Erlands

  Vice President, Europe & MENA +45 33 63 75 27 +45 22 68 75 27 le@ifu.dk
  Lise Orthmann

  Lise Orthmann

  HR Partner +45 33 63 75 19 +45 30 94 31 54 lio@ifu.dk
  Lone Bjørn Hansen

  Lone Bjørn Hansen

  Financial Accounts Manager +45 33 63 75 86 ifu@ifu.dk
  Lone Jespersen

  Lone Jespersen

  Investment Support +45 33 63 75 11 lj@ifu.dk
  Lucas Joachim Kolding

  Lucas Joachim Kolding

  Student +45 33 63 75 00 ljk@ifu.dk
  Lucia Grima Wencelblat

  Lucia Grima Wencelblat

  Legal Counsel +45 33 63 75 13 +45 22 68 75 13 lag@ifu.dk
  Marcus Flach-Jensen

  Marcus Flach-Jensen

  Investment Manager +45 33 44 12 39 +45 22 23 68 88 mfj@ifu.dk
  Marcus Hänsch

  Marcus Hänsch

  Student +45 33 44 12 40 mch@ifu.dk
  Mattie Legros

  Mattie Legros

  IT Supporter +45 33 63 75 35 mle@ifu.dk
  Mikael Tendo Koefoed Bjørnsen

  Mikael Tendo Koefoed Bjørnsen

  Investment Manager +45 33 44 12 52 +45 41 38 12 52 mib@ifu.dk
  Mikkel Kallesøe

  Mikkel Kallesøe

  Vice President, Sustainability and Impact +45 33 63 75 50 +45 22 68 75 50 mka@ifu.dk
  Milinda Wasalathanthri

  Milinda Wasalathanthri

  Investment Director +45 33 63 75 44 +45 22 68 75 44 mwa@ifu.dk
  Morten Buur Madsen

  Morten Buur Madsen

  Director, Strategic Projects and Operations +45 33 44 12 49 +45 41 38 12 49 mom@ifu.dk
  Morten Elkjær

  Morten Elkjær

  Vice President, Finance Sector +45 33 44 12 36 +45 41 38 12 36 moe@ifu.dk
  Nana Yaw Kwakye

  Nana Yaw Kwakye

  Investment Director +233 (0) 302 253 473/74 +233 24 4322 699 nyk@ifu.dk
  Natalia Ivashina

  Natalia Ivashina

  Financial Controller +45 33 63 75 07 ifu@ifu.dk
  Natalia Svejgaard

  Natalia Svejgaard

  Investment Director +45 33 63 75 31 +45 22 68 75 31 nsv@ifu.dk
  Natalya Kim

  Natalya Kim

  Legal Counsel +45 33 63 75 82 +45 50 22 00 27 nki@ifu.dk
  Nicolai Boserup

  Nicolai Boserup

  General Counsel, Senior Vice President, Strategy & Policy +45 33 63 75 58 +45 22 68 75 58 nib@ifu.dk
  Niels Gravgaard Laursen

  Niels Gravgaard Laursen

  CFO +45 33 63 75 80 +45 22 68 75 80 ngl@ifu.dk
  Nina Marboe

  Nina Marboe

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 02 +45 22 68 75 02 nma@ifu.dk
  Nitish Chawla

  Nitish Chawla

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 30 +91 9811703280 nch@ifu.dk
  Njeri Mungai Ngaruiya

  Njeri Mungai Ngaruiya

  Investment Director +45 33 63 75 91 +254 712 980 553 nng@ifu.dk
  Olexiy Parkhomchuk

  Olexiy Parkhomchuk

  Investment Director, Rep. Ukraine +45 33 63 75 97 +380 67 632 82 21 opa@ifu.dk
  Oliver Stanek Villsen

  Oliver Stanek Villsen

  Investment Manager +45 33 44 12 46 +45 41 38 12 46 osv@ifu.dk
  Olivia Dedopoulos

  Olivia Dedopoulos

  Student +45 33 44 12 22 ode@ifu.dk
  Otto Vinther Christensen

  Otto Vinther Christensen

  Vice President, Agribusiness +45 33 63 75 04 +45 20 80 39 10 ovc@ifu.dk
  Peter Hardgrove

  Peter Hardgrove

  Senior Financial Analyst +45 33 44 12 23 pha@ifu.dk
  Pia Sørensen

  Pia Sørensen

  Accountant, Creditors and Administration +45 33 63 75 41 ifu@ifu.dk
  Rachna Sharma

  Rachna Sharma

  Senior Financial Analyst +45 33 44 12 19 +45 20 27 23 66 ras@ifu.dk
  Rahul Dubey

  Rahul Dubey

  Investment Director +45 33 63 75 67 +91 9953705022 rdu@ifu.dk
  Reik Haahr Müller

  Reik Haahr Müller

  Vice President, Climate Investments +45 33 44 12 17 +45 41 38 12 17 rhm@ifu.dk
  Rena Chen

  Rena Chen

  Investment Director +45 33 63 75 12 +45 22 68 75 12 rch@ifu.dk
  Rikke Carlsen

  Rikke Carlsen

  Sustainability Director +45 33 44 12 15 +45 41 38 12 15 rca@ifu.dk
  Rodrigo Labarca

  Rodrigo Labarca

  Coordinator +45 33 63 75 74 rla@ifu.dk
  Rohit Goyal

  Rohit Goyal

  Investment Director +45 33 63 75 68 +91 9619820357 rgo@ifu.dk
  Rune Nørgaard

  Rune Nørgaard

  Communication Director +45 33 63 75 60 +45 22 68 75 60 rno@ifu.dk
  Samuel Githinji Wathondu

  Samuel Githinji Wathondu

  Investment Director +45 33 63 75 08 +254 732 188 527 sgi@ifu.dk
  Sanjay Chatterji

  Sanjay Chatterji

  Senior Regional Manager IT +45 33 63 75 36 + 91 8800828850 sci@ifu.dk
  Sanne Kaasen

  Sanne Kaasen

  Head of IT +45 33 63 75 43 +45 22 70 35 01 sak@ifu.dk
  Søren Hasholt

  Søren Hasholt

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 17 +45 22 68 75 17 shl@ifu.dk
  Søren Heilmann

  Søren Heilmann

  Senior Applications Manager +45 33 63 75 37 +45 22 68 75 37 sh@ifu.dk
  Sunita Bisht

  Sunita Bisht

  Office Administrator +45 33 63 75 94 +91 8800828850 sbi@ifu.dk
  Susanne M. Nielsen

  Susanne M. Nielsen

  Vice President, Human Resources +45 33 63 75 70 +45 22 68 75 70 sun@ifu.dk
  Tania Larsen

  Tania Larsen

  Information Assistant +45 33 63 75 39 tla@ifu.dk
  Thomas Hougaard

  Thomas Hougaard

  Vice President, Sub-Saharan Africa +45 33 63 75 46 +45 29 77 17 97 tho@ifu.dk
  Tina Kollerup Hansen

  Tina Kollerup Hansen

  Vice President, Danida Sustainable Infrastructure Finance +45 33 44 12 35 +45 41 38 12 35 tkh@ifu.dk
  Tine Faghtmann

  Tine Faghtmann

  Accountant, Project Investments +45 33 44 12 30 ifu@ifu.dk
  Torben Huss

  Torben Huss

  CEO +45 33 63 75 40 +45 22 68 75 40 thu@ifu.dk
  Vikas Yadav

  Vikas Yadav

  Regional Manager IT +45 33 63 75 38 +91 8800828850 vya@ifu.dk
  William Engel Møller

  William Engel Møller

  Financial Analyst +45 33 63 75 84 wem@ifu.dk
  Vis mereVis mindre

  Publikationer

  • Alle publikationer
  • Annual reports
  • Brochures
  • Reports
  • Handbooks
  COVID-19’S GENDERED IMPACTS ON THE PRIVATE SECTOR

  COVID-19’S GENDERED IMPACTS ON THE PRIVATE SECTOR

  18.06.2021 pdf
  IFU SUSTAINABILITY AND IMPACT REPORT 2020

  IFU SUSTAINABILITY AND IMPACT REPORT 2020

  11.05.2021 pdf
  IØ ANNUAL REPORT 2020

  IØ ANNUAL REPORT 2020

  06.05.2021 pdf
  IFU annual report 2020

  IFU annual report 2020

  19.04.2021 pdf
  Project portfolio 2019

  Project portfolio 2019

  11.12.2020 pdf
  The Gender Equality Scorecard – becoming an employer of choice

  The Gender Equality Scorecard – becoming an employer of choice

  06.11.2020 pdf
  Gender equality and health – decisions and practices in the workplace

  Gender equality and health – decisions and practices in the workplace

  20.10.2020 pdf
  Sustainability and Impact Report 2019

  Sustainability and Impact Report 2019

  26.06.2020 pdf
  IFU Annual Report 2019

  IFU Annual Report 2019

  20.05.2020 pdf
  IØ annual report 2019

  IØ annual report 2019

  15.04.2020 pdf
  Good anti-corruption practices

  Good anti-corruption practices

  03.03.2020 pdf
  Project portfolio 2018

  Project portfolio 2018

  25.02.2020 pdf
  Fact sheet

  Fact sheet

  09.10.2019 pdf
  Sustainable investments – a handbook for our project companies

  Sustainable investments – a handbook for our project companies

  20.09.2019 pdf
  Communication on Engagement 2018

  Communication on Engagement 2018

  23.05.2019 pdf
  IØ Annual Report 2018

  IØ Annual Report 2018

  03.05.2019 pdf
  IFU Operating Report 2018

  IFU Operating Report 2018

  25.04.2019 pdf
  IFU Annual Report 2018

  IFU Annual Report 2018

  25.04.2019 pdf
  IFU’s best practice on setting up business in developing countries

  IFU’s best practice on setting up business in developing countries

  03.12.2018 pdf
  IFU Project Portfolio 2017

  IFU Project Portfolio 2017

  26.09.2018 pdf
  IØ annual report 2017

  IØ annual report 2017

  20.08.2018 pdf
  LIF Annual Report 2017

  LIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  UFA Annual Report 2017

  UFA Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  KIF Annual Report 2017

  KIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  AIF Annual Report 2017

  AIF Annual Report 2017

  20.08.2018 pdf
  IFU Operating Report 2017

  IFU Operating Report 2017

  04.05.2018 pdf
  IFU Annual Report 2017

  IFU Annual Report 2017

  02.05.2018 pdf
  Communication en Engagement 2017

  Communication en Engagement 2017

  26.04.2018 pdf
  IFU in Latin America

  IFU in Latin America

  22.01.2018 pdf
  Communication on Engagement 2016

  Communication on Engagement 2016

  13.10.2017 pdf
  IFU’s best practice on business plans

  IFU’s best practice on business plans

  05.10.2017 pdf
  IFU project portfolio 2016

  IFU project portfolio 2016

  17.07.2017 pdf
  IFU Operating Report 2016

  IFU Operating Report 2016

  12.06.2017 pdf
  IFU Annual Report 2016

  IFU Annual Report 2016

  12.06.2017 pdf
  IØ Annual Report 2016

  IØ Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  AIF Annual Report 2016

  AIF Annual Report 2016

  12.06.2017 pdf
  KIF Annual Report 2016

  KIF Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  LIF Annual Report 2016

  LIF Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  UFA Annual Report 2016

  UFA Annual Report 2016

  12.06.2017 jpg
  Why & how companies decide to invest in the health of their employees and gender equality

  Why & how companies decide to invest in the health of their employees and gender equality

  18.05.2017 pdf
  How to integrate employee health & gender equality in your business operations

  How to integrate employee health & gender equality in your business operations

  18.05.2017 pdf
  IFU fact sheet (Chinese)

  IFU fact sheet (Chinese)

  17.05.2017 pdf
  IFU’s handbook on board work and corporate governance

  IFU’s handbook on board work and corporate governance

  26.01.2017 pdf
  Communication on Engagement 2015

  Communication on Engagement 2015

  20.05.2016 pdf
  Operating Report 2015

  Operating Report 2015

  19.05.2016 pdf
  IFU project portfolio 2015

  IFU project portfolio 2015

  13.05.2016 pdf
  IFU Annual Report 2015

  IFU Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  AIF Annual Report 2015

  AIF Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  KIF Annual Report 2015

  KIF Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  IØ Annual Report 2015

  IØ Annual Report 2015

  13.05.2016 pdf
  Grants from the neighbourhood energy facility (NEF) – managed by IFU

  Grants from the neighbourhood energy facility (NEF) – managed by IFU

  18.06.2015 pdf
  KIF Annual Report 2014

  KIF Annual Report 2014

  19.05.2015 pdf
  AIF Annual Report 2014

  AIF Annual Report 2014

  19.05.2015 pdf
  Communication on Engagement 2014

  Communication on Engagement 2014

  13.05.2015 pdf
  IFU project portfolio 2014

  IFU project portfolio 2014

  11.05.2015 pdf
  IFU Annual Report 2014

  IFU Annual Report 2014

  06.05.2015 pdf
  IØ Annual Report 2014

  IØ Annual Report 2014

  01.05.2015 pdf
  IFU – agribusiness investments in China

  IFU – agribusiness investments in China

  21.10.2014 pdf
  KIF – climate investments in China

  KIF – climate investments in China

  21.10.2014 pdf
  Communication on Progress 2013

  Communication on Progress 2013

  28.04.2014 pdf
  IFU project portfolio 2013

  IFU project portfolio 2013

  25.04.2014 pdf
  KIF Annual Report 2013

  KIF Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  AIF Annual Report 2013

  AIF Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  IØ Annual Report 2013

  IØ Annual Report 2013

  22.04.2014 pdf
  IFU Annual Report 2013

  IFU Annual Report 2013

  11.04.2014 pdf
  Financial handbook

  Financial handbook

  21.01.2014 pdf
  Communication on Progress 2012

  Communication on Progress 2012

  14.05.2013 pdf
  IFU Annual Report 2012

  IFU Annual Report 2012

  07.05.2013 pdf
  IØ Annual Report 2012

  IØ Annual Report 2012

  01.05.2013 pdf
  AIF – investments in North Africa and the Middle East

  AIF – investments in North Africa and the Middle East

  15.05.2012 pdf
  IØ Annual Report 2011

  IØ Annual Report 2011

  01.05.2012 pdf
  Communication on Progress 2011

  Communication on Progress 2011

  24.04.2012 pdf
  IFU Annual Report 2011

  IFU Annual Report 2011

  24.04.2012 pdf
  IFU Annual Report 2010

  IFU Annual Report 2010

  16.05.2011 pdf
  Communication on Progress 2010

  Communication on Progress 2010

  11.05.2011 pdf
  IØ Annual Report 2010

  IØ Annual Report 2010

  01.05.2011 pdf
  IFU Annual Report 2009

  IFU Annual Report 2009

  03.05.2010 pdf
  IØ Annual Report 2009

  IØ Annual Report 2009

  01.05.2010 pdf
  IØ Annual Summary 2008

  IØ Annual Summary 2008

  01.05.2009 pdf
  IØ Annual Report 2008

  IØ Annual Report 2008

  01.05.2009 pdf
  IFU Annual Summary 2008

  IFU Annual Summary 2008

  30.04.2009 pdf
  IFU Annual Report 2008

  IFU Annual Report 2008

  30.04.2009 pdf
  Local currency funding

  Local currency funding

  11.02.2009 pdf
  IØ Annual Report 2007

  IØ Annual Report 2007

  01.05.2008 pdf
  IFU Annual Report 2007

  IFU Annual Report 2007

  17.04.2008 pdf
  Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

  Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

  23.05.2007 pdf
  IFU Annual Report 2006

  IFU Annual Report 2006

  01.05.2007 pdf
  IØ Annual Report 2006

  IØ Annual Report 2006

  01.05.2007 pdf
  Carl Bro vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen

  Carl Bro vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen

  27.06.2006 pdf
  Rapport vedr. regulering og kontrol af dyrevelfærd

  Rapport vedr. regulering og kontrol af dyrevelfærd

  01.06.2006 pdf
  IFU Annual Report 2005

  IFU Annual Report 2005

  01.05.2006 pdf
  IØ Annual Report 2005

  IØ Annual Report 2005

  01.05.2006 pdf
  Rapport vedr. regulering og kontrol af veterinær medicin

  Rapport vedr. regulering og kontrol af veterinær medicin

  01.03.2006 pdf
  Denmark in China: IFU and Danish enterprises in China 1984-2005

  Denmark in China: IFU and Danish enterprises in China 1984-2005

  05.09.2005 pdf
  Carl Bro vurdering af overholdelse af miljøregler

  Carl Bro vurdering af overholdelse af miljøregler

  26.05.2005 pdf
  Carl Bro vurdering af Poldanors overholdelse af miljøregler

  Carl Bro vurdering af Poldanors overholdelse af miljøregler

  06.05.2005 pdf
  IFU Annual Report 2004

  IFU Annual Report 2004

  01.05.2005 pdf
  IØ Annual Report 2004

  IØ Annual Report 2004

  01.05.2005 pdf
  Evaluation

  Evaluation

  01.06.2004 pdf
  IFU Annual Report 2003

  IFU Annual Report 2003

  01.05.2004 pdf
  IØ Annual Report 2003

  IØ Annual Report 2003

  01.05.2004 pdf
  IFU Annual Report 2002

  IFU Annual Report 2002

  01.05.2003 pdf
  IØ Annual Report 2002

  IØ Annual Report 2002

  01.05.2003 pdf
  IFU Annual Report 2001

  IFU Annual Report 2001

  01.05.2002 pdf
  IØ Annual Report 2001

  IØ Annual Report 2001

  01.05.2002 pdf
  IFU Annual Report 2000

  IFU Annual Report 2000

  01.05.2001 pdf
  IØ Annual Report 2000

  IØ Annual Report 2000

  01.05.2001 pdf
  IØ 10-year report

  IØ 10-year report

  01.03.2001 pdf
  IFU Annual Report 1999

  IFU Annual Report 1999

  01.05.2000 pdf
  IØ Annual Report 1999

  IØ Annual Report 1999

  01.05.2000 pdf
  IFU 30-years report

  IFU 30-years report

  04.05.1999 pdf
  Vis mereVis mindre

  Job

  Har du lyst til at gøre karriere i en international investeringsfond, der investerer i udviklingslande og vækstmarkeder?

  IFU er en videnbaseret international organisation, hvor medarbejderne spænder over 15 forskellige nationaliteter. Vi er 89 fuldtidsansatte, og godt 1/5 del af organisationen arbejder på vores regionalkontorer rundt i verden. Vi er nogenlunde lige mange kvinder og mænd.

  En kernekompetence hos os er evnen til at kombinere viden og færdigheder på tværs af funktioner, mennesker, grænser og kulturer. Det betyder, at udsynet er internationalt, og vi løbende udvikler organisationen til fortsat at levere på et højt professionelt niveau.

  Ledige stillinger opslås her på siden, og du er også velkommen til at søge uopfordret. Uopfordrede ansøgninger og CV’er sendes til job@ifu.dk.

  Kontakt

  Her finder du os

  IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande
  Fredericiagade 27
  1310 København K
  Tlf. 33 63 75 00
  ifu@ifu.dk

  Åbningstider:
  Mandag – torsdag: 08:30-16:00
  Fredag: 08:30-15:30

  Transport:

  Nærmeste metrostation: Marmorkirken (2 minutters gang).

  Nærmeste togstation: Østerport (ca. 15 minutters gang).

  IFU’s gæster i bil eller på cykel kan parkere i gården (indgang ved nr. 29).

  Rejseplan