Udviklingseffekter

  Investeringer der skaber udvikling

  Gennem investeringer i den private sektor i udviklingslande bidrager IFU til at fremme bæredygtige samfund.

  For at skabe bæredygtige samfund i udviklingslandene er privat kapital og investeringer afgørende. Derfor tilbyder IFU rådgivning og risikovillig kapital til private investorer og virksomheder, der ønsker at drive forretning i udviklingslande.

  Udgangspunktet for IFU’s investeringer er, at de skal bidrage positivt til udviklingen i investeringslandet og være kommercielt bæredygtige.

  Kommerciel bæredygtighed sikrer, at virksomheder genererer overskud og dermed kan have en kontinuerlig drift, udvikle produktionen, skabe stabile arbejdspladser og løbende betale skat til samfundet.

  Spin-off fra investeringerne er øget indkomst for arbejdstagere, overførsel af viden, virksomhedsfinansieret medarbejderuddannelse, samspil med lokale virksomheder samt finansiering af den offentlige sektor i værtslandet, der dermed kan øge investeringer i og forbedre drift af f.eks. uddannelse, sundhedspleje og vigtig infrastruktur.

  IFU’s investeringer har således en direkte effekt på drift af virksomheder og en indirekte effekt på det samfund, hvor virksomhederne har deres økonomiske aktivitet.

  Vis mere Vis mindre

  IFU's investeringer bidrager til opfyldelsen af verdensmålene

  IFU’s mission er i overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål, der skal bidrage til at skabe en bedre og mere retfærdig verden frem mod 2030.

  IFU’s investeringer bidrager til at realisere flere af de 17 verdensmål. Gennem jobskabelse  og økonomisk vækst er projekterne med til at udrydde fattigdom (mål 1 & 8), ved at investere i bæredygtige landbrugsprojekter reduceres sult og fødevarespild (mål 2 & 12), og ved at opføre vindmølleparker og producere solenergi begrænses udledningen af CO2 og flere får adgang til energi (mål 7 & 13). Desuden er IFU’s investeringer i den finansielle sektor med til at sikre flere adgang til finansielle ydelser, herunder ikke mindst kvinder (mål 1 & 5).

  Da IFU samtidig stiller en række krav om samfundsansvar og arbejder med særlige initiativer bl.a. i forhold til kvinders muligheder, vil investeringer også på tværs have betydning for realiseringen af verdensmålene.

  Nedenfor kan du læse mere om, hvordan IFU’s investeringer understøtter specifikke verdensmål.

  Vis mere Vis mindre

  Mobilisering af kapital

  IFU’s opgave er gennem egne investeringer at bidrage til at mobilisere kapital i udviklingslande, der ofte bliver forbigået af private investorer, fordi både den kommercielle og politiske risiko er høj.

  IFU mobiliserer både kapital gennem etablering af offentlig-private fonde som f.eks. Danish SDG Investment Fund (Verdensmålsfonden) og gennem de enkelte investeringer, hvor IFU kun bidrager med en del af den samlede finansiering.

  I Verdensmålsfonden har IFU mobiliseret knap 3 mia. kr. primært fra danske pensionsselskaber. Og i en klimainvesteringsfond mobiliserede IFU tilbage i 2014 775 mio. kr., der er investeret i klimaprojekter i både Afrika, Asien og Latinamerika.

  Mobiliseringen betyder, at IFU i de senere år har øget sit årlige investeringsniveau, der i 2022 nåede godt 1,4 mia. kr. Dertil kommer finansieringen fra andre investorer i de enkelte projekter. I 2022 deltog IFU derfor i nye investeringer til en samlede forventet værdi på 7,1 mia. kr.

   

  Vis mere Vis mindre

  Beskæftigelse reducerer fattigdom

  En af de vigtigste udviklingseffekter er beskæftigelse, fordi der gennem job skabes lønindkomst, højere købekraft og mulighed for at investere i fremtiden, som gør fattige mennesker i stand til at forbedre deres levestandard.

  I IFU’s aktive investeringer er der i alt ansat 377.000 mennesker.

  De 377.000 ansatte i IFU’s aktive investeringer er kun en del af udviklingseffekten. Ifølge FN’s forskning skabes der for hver direkte arbejdsplads mellem én og to ekstra indirekte arbejdspladser – for eksempel i lokale forsyningskæder eller i servicevirksomheder.

  Når både direkte og indirekte arbejdspladser inkluderes, har samtlige af de projekter, som IFU og IFU managed funds gennem årene har investeret i, skabt og bevaret tæt på én million job i udviklingslandene.

   

  Vis mere Vis mindre

  Investeringer skaber økonomisk vækst

  IFU's projekter har en positiv effekt på økonomien i værtslandene ved at implementere ny teknologi, uddanne medarbejdere og betale skat.

  Implementering af moderne teknologi
  Overførsel af teknologi spiller en vigtig rolle for udviklingen af økonomier. Ved at implementere moderne teknologi hjælper IFU’s projektselskaber udviklingslandene med at skabe mere avancerede produkter og tjenester. Det gør landene mere konkurrencedygtige og omkostningseffektive, hvilket også fører til højere indkomster for medarbejdere, virksomheder og samfundet.

  Implementeringen af moderne teknologi vil normalt også være til gavn for miljøet, fordi den er mindre forurenende og mere energieffektiv. Fra 2020 vil IFU i alle nye investeringer vurdere, hvordan anvendelsen af teknologi kan bidrage til at reducere et selskabs CO2-udledning.

  I gennemsnit vil 70-75 procent af de selskaber, IFU investerer i, anvende verdensledende teknologi.

  Medarbejdertræning øger kompetenceopbygning
  I udviklingslande, hvor formelle erhvervsuddannelser er begrænsede, har medarbejderuddannelse finansieret  af virksomheden stor betydning, fordi det generelt bidrager til at øge uddannelsesniveauet og forbedre kompetenceniveauet. De personer, der modtager træningen, vil være bedre kvalificeret og have større mulighed for at få en højere indkomst, ligesom deres tilknytning til arbejdsmarkedet vil være mere stabil.

  I de selskaber, IFU investerer i, vil i gennemsnit 70-75 procent af de ansatte modtage træning og uddannelse finansieret af virksomheden.

  Vis mere Vis mindre

  Økonomisk bæredygtige virksomheder betaler skat

  Selskabsskat bidrager til udvikling af lokal velfærd.

  IFU og IFU managed funds investerer kun  i projektselskaber, der forventes at være kommercielt bæredygtige. I de fleste tilfælde lykkes det selskaberne at skabe et positivt økonomisk afkast, hvilket er en betingelse for at have en varig virkning på udviklingen i forhold til for eksempel at sikre og øge antallet af arbejdspladser, købe varer og ydelser fra underleverandører og ikke mindst at betale skat i investeringslandet.

  Siden 2013 har IFU indsamlet oplysninger om opgjort selskabsskat for projekterne i den aktive portefølje. Disse tal omfatter ikke skatter betalt af medarbejdere samt moms.

  I 2021 rapporterede IFU’s projektselskaber DKK 5,4 mia. kr. i lokale selskabsskatter. Lige over 60% blev rapporteret fra selskaber i Afrika og knap 30% fra selskaber i Asien.

   

  Vis mere Vis mindre

  Agribusiness skal reducere sult og madspild

  Større produktion, højere produktivitet og mindre madspild skal bidrage til at indfri verdensmålene.

  Investeringer i landbrugs- og fødevaresektoren er afgørende for at skabe økonomisk og social fremgang i udviklingslandene. Derfor har IFU altid haft fokus på at investere i landbrugs- og fødevareprojekter langs hele værdikæden fra jord til bord. Ved udgangen af 2021 havde IFU en aktiv landbrugs- og fødevareportefølje på 42 projektselskaber med en samlet investering på DKK 1,8 mia. De beskæftigede godt 19.000 mennesker.

  Et af projekterne er produktion af blåbær i det sydlige Afrika, der beskæftiger mere end 500 mennesker, og har flere tusinde sæsonarbejdere, ligesom det bidrager til indtægter hos små farmere, der dyrker blåbær på egne arealer. Et andet projekt er Danper i Peru, der er vokset fra en lille nystartet virksomhed til i dag at være blandt Perus største eksportører af frugt og grønt.

  Madspild er et stort problem. Hvert år går omkring en tredjedel af hele verdens fødevareproduktion til spilde, og ifølge FAO repræsenterer madspild omkring 8 procent af den globale CO2-udledning. I udviklingslande er en af de væsentlige årsager til madspil, at store dele af landbrugsproduktionen aldrig kommer frem til forbrugerne, fordi den fordærves i forbindelse med opbevaring og transport. Investeringer i den del af værdikæden kan derfor reducere madspil, nedbringe omfanget af underernæring og øge landmændenes indtægter.

  IFU investerer derfor også i at etablere og forbedre lager- og transportfaciliteter. Det kan f.eks. være køleopbevaring i Chile og Peru eller frysetørring af fødevarer i Indien.

  Vis mere Vis mindre

  Den finansielle sektor skaber lokal udvikling

  IFU's investering i mikrofinans bidrager til, at 16 millioner mennesker kan få små lån.

  I de fleste udviklingslande er adgang til lånefinansiering stærkt begrænset. Det gælder ikke mindst for fattige mennesker, der bor på landet, hvilket begrænser mulighederne for, at disse mennesker kan investere i og udvikle deres forretning og små virksomheder.

  IFU har derfor i de senere år investeret mere end 600 millioner kr. i mikrofinansfonde og – institutioner i bl.a. Afrika, Asien og Latinamerika. En af investeringerne er i Alliance, der servicerer mere end 150.000 klienter i den nordlige del af Myanmar omkring Mandalay. En anden investering er i Nordic Microfinance Initiative, der gennem en investering i AB Bank Rwanda eksempelvis har bidraget til, at en af deres låntagere, 32-årige Grace Masengesho, har kunnet udvide sin forretning og kundegrundlag.

  Gennem de nuværende investeringer i mikrofinans bidrager IFU til at nå 16 millioner mennesker med små lån, hvoraf 92% er kvinder. Dermed får især kvinder mulighed for at forbedre levevilkårene for dem selv og deres familier.

  IFU investerer også i stigende grad i lokale banker i udviklingslande. Fokus er på at understøtte banker, der særligt servicerer små og mellemstore lokale virksomheder, som gennem lånefinansiering kan udvikle deres forretning. Ved at investere i banker, kan IFU i højere grad bidrage til at udvikle det lokale erhvervsliv, end det er muligt ved direkte investeringer i enkelte virksomheder.

  Vis mere Vis mindre

  Måling af udviklingseffekter

  IFU vil sikre, at vores investeringer bidrager til FN's verdensmål, og derfor vurderer vi udviklingseffekten i alle led af investeringsbeslutningen

  IFU har målt udviklingseffekterne af sine investeringer siden 2002 og arbejder løbende på at forbedre metoderne til det. Vi indførte senest en forbedret tilgang til resultatmåling i 2017, som vi kalder for IFU’s Development Impact Model (DIM).

  Med DIM måler IFU på udvalgte udviklingsresultater og strategiske indikatorer både på tværs af porteføljen og for udvalgte sektorer. Der måles både på tværgående indikatorer som antal jobs i virksomheden og skatteindbetalinger og på specifikke indikatorer for de tre vigtigste sektorer (agribusiness, vedvarende energi og mikrofinans).

  DIM har styrket IFU’s evne til at måle på udviklingseffekterne for vores investeringer. Heri indgår også en kortlægning af, hvordan IFU’s investeringer bidrager til FN’s verdensmål, der blev vedtaget i 2015. Endelig hjælper den nye model til at måle de resultater, der er særligt relevante for de fonde, som IFU er fund manager for – herunder Klimainvesteringsfonden (DCIF) og SDG fonden.

  Virksomhedernes samfundsansvar er en vigtig investeringsparameter for IFU og derfor indgår bl.a. virksomhedernes  evne til at  overholde gode miljøstandarder og ordentlige arbejdsforhold i investeringsbeslutningen. IFU aftaler en handlingsplan for forbedring af virksomhedernes standarder, hvor det er nødvendigt.

  En oversigt over alle DIM-indikatorer kan findes i download-boksen til højre.

  Vis mere Vis mindre

  IFU rapporterer om udviklingseffekter

  IFU har underskrevet Operating Principles for Impact Management

  IFU har et klart mål om at bidrage til bæredygtig udvikling. Dette implementeres via en række tiltag i løbet af investeringsprocessen. For at styrke arbejdet yderligere har IFU underskrevet Operating Principles for Impact Management, som skaber en ramme for investorers arbejde med at sikre development impact. Principperne er bredt anerkendt, og mere end 130 impact-investorer har forpligtet sig til ikke blot at leve op til dem, men også til at rapportere om deres fremskridt.

  Som medunderskriver forpligter IFU sig til at lave en årlig statusrapport om arbejdet med at udvikle systemer for inddragelse af udviklingseffekter. Den første Disclosure Statement blev offentliggjort i juli 2020. Desuden har det amerikanske konsulentfirma BlueMark, der er ledende indenfor impact verifikation, gennemført en uafhængig vurdering af IFU. Heri konkluderes det, at IFU’s systemer, som skal styre og måle udviklingseffekter, generelt er på et højt niveau. Det gælder særligt det strategiske fokus og vurderingen af projekternes bidrag til bæredygtig udvikling i forberedelsesfasen.

  BlueMarks Verfier Statement kan læses her.

  Vis mere Vis mindre

  SUSTAINABILITY

  Miljømæssige og sociale risici

  Høje miljømæssige og sociale standarder tilfører værdi til både projekter og lokalsamfund og forbedrer forretningsmulighederne.

  Håndtering af miljømæssige og sociale (E&S) risici er en integreret del af IFU’s investeringsproces. Det gælder både i forhold til direkte projektinvesteringer og investeringer i fonde og finansielle institutioner.

  Gennem effektiv E&S due diligence reducerer vi risici for arbejdstagere, miljøet, lokalsamfund og andre interessenter. Det øger samtidig udviklingseffekterne og kan give forretningsfordele som adgang til nye markeder, reduceret personaleudskiftning, omkostningseffektivitet i produktionen og en bedre relation til interessenterne.

  Som led i vurderingen af en investeringsmulighed, identificerer IFU de relevante og væsentlige E&S risici, og vi ser også på projektsponsorens, projektselskabets, fondsforvalterens eller den finansielle institutions viden og evner til at håndtere disse risici.

  Inden investeringen godkendes, sikrer vi, at der foreligger en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres for at leve op til kravene i IFU’s bæredygtighedspolitik og relevante bæredygtighedsstandarder.

  I hele investeringsperioden udviser IFU aktivt ejerskab, og vi overvåger og vurderer løbende E&S præstationen. Vi bruger vores indflydelse til at sikre fremdrift og forbedringer, og vi støtter projekterne med værktøjer og træning.

  Risiko for tvangsarbejde i leverandørkæden til solcelleproduktion
  IFU investerer i solcelleparker for at fremme den grønne omstilling, hvilket er det ene af IFU’s hovedprioritetsområder, når det gælder impact. IFU har, på linje med andre finansielle institutioner og virksomheder, identificeret en risiko for tvangsarbejde i leverandørkæden til IFU’s investeringer i solcelleparker. IFU har derfor besluttet, at for alle nye investeringer skal virksomhederne have et system for ansvarlig leverandørstyring.

  IFU har udarbejdet et memo, som omhandler IFU’s tilgang til risikohåndtering, når det gælder tvangsarbejde i leverandørkæden til solcelleproduktion i IFU’s investeringer. IFU vil fortsat tage del i dialogen i relevante nationale og internationale fora og vil desuden gøre status over udviklingen baseret på de amerikanske krav og det forventede EU-forbud.

  Vis mere Vis mindre

  Bæredygtighedsværktøjer

  IFU har udviklet værktøjer til at støtte projektselskaberne i deres arbejde med bæredygtighed.

  Sustainable investments – a handbook for our project companies
  Denne håndbog forklarer, hvordan IFU’s bæredygtighedskrav til direkte investeringer i projektselskaber skal opfattes, og hvordan de kan implementeres, så bæredygtighed bliver en integreret del af selskabets strategi og daglige drift.

  Håndbogen giver vejledning i, hvordan selskabet identificerer ESG-risici og -påvirkninger, og hvordan man proaktivt kan forebygge, minimere og afhjælpe kritiske forhold. Håndbogen giver desuden inspiration til, hvordan man kan identificere forretningsmuligheder, der også gavner lokalsamfundene.

  Håndbogen kan downloades her.

  ESG Self-assessment Tool
  Dette værktøj er et spørgeskema, der hjælper projektselskabet med at vurdere, i hvilket omfang det lever op til de mest grundlæggende rettigheder og væsentlige bæredygtighedskrav. Værktøjet kan bruges til at identificere de forhold, der bør undersøges nærmere, og til at prioritere bæredygtighedsindsatsen.

  Værktøjet er udviklet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med IFU, DI og Økonomi- og Erhvervsministeriet og hedder officielt Global Compact Self Assessment Tool.

  Værktøjet kan downloades her.

  Guideline on preparing a sustainability policy
  IFU kræver, at projektselskabet vedtager en skriftlig bæredygtighedspolitik, der fastlægger ambitionsniveauet for bæredygtighedsindsatsen. Politikken skal kommunikeres både internt og eksternt til relevante interessenter. Denne guideline lister, hvad politikken bør indeholde, og hvordan den kan implementeres og kommunikeres.

  Guideline kan downloades her.

  Guidelines on responsible supply chain management
  IFU kræver, at projektselskabet promoverer bæredygtighed i dialogen med deres leverandører og forretningsforbindelser, og kræver af dem, at de udviser rettidig omhu i relation til både potentielle og aktuelle negative indvirkninger.

  Værktøjet giver anbefalinger til, hvordan projektselskabet kan arbejde for at sikre acceptable forhold i deres forsyningskæde. Blandt andet beskrives, hvordan selskabet kan udarbejde en code of conduct, identificere og prioritere kritiske leverandører samt hvad selskabet kan gøre, hvis det bliver bekendt med uacceptable forhold i leverandørkæden.

  Guidelines kan downloades her.

  Template for the annual sustainability status report
  IFU kræver, at projektselskabet udarbejder en årsrapport, der giver en status for arbejdet med bæredygtighed og udviklingseffekter, herunder implementeringen handlingsplanen og de aktiviteter, der igangsat for at håndtere negative indvirkninger.

  Årsrapporten skal sendes til IFU sammen med den økonomiske årsrapport. IFU giver adgang til en digitaliseret template, som selskabet skal bruge til at udarbejde rapporten.

  Andre værktøjer
  Der findes også en lang række værktøjer og standarder, som er udviklet af industriorganisationer, konsulenthuse og NGO’er. Vi hjælper gerne projektselskabet med at få overblik og med at vælge de værktøjer, der passer bedst til selskabets situation og ambitionsniveau.

  Vis mere Vis mindre

  Corporate governance

  God selskabsledelse er essentielt for forretningen

  IFU’s erfaring som aktiv investor viser, at omhyggelig og konstant opmærksomhed på selskabsledelse er afgørende for at opnå økonomisk bæredygtige virksomheder.

  IFU betragter corporate governance som en integreret del af sin ESG (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) due diligence og en måde at fremhæve retsregler, minimere risici, fremme en mere robust privat sektor og bidrage til et bæredygtigt og profitabelt forretningsmiljø, der tiltrækker investeringer.

  IFU har følgende målsætninger indenfor corporate governance af projektselskaber:

  • At sikre at rammerne for corporate governance i alle IFU-projektselskaber er tilpasset formålet og inkluderer best practice, som er skræddersyet til virksomhedens størrelse, sektor, ejerskabsstruktur og andre karakteristika.
  • At forbedre ledelsesstruktur og -praksis i projektselskaberne løbende via vores rolle som aktionær, bestyrelsesmedlem og rådgiver.
  • At bidrage til udviklingen af en corporate governance kultur i de udviklingslande, hvor IFU investerer, gennem kapacitetsopbygning, introduktion af best practice i projektselskaberne og den demonstrationseffekt, som virksomhederne har i lokalsamfundet og i en bredere økonomisk sammenhæng.

  Læs mere om IFU’s arbejde med corporate governance i vores Corporate Governance Policy og vores håndbog.

  Politikker

  IFU's bæredygtighedpolitik er det overordnede politik-dokument, og IFU's forpligtelser i relation til større globale bæredygtighedsdagsordener er præciseret i underliggende politikker.

  IFU’s bæredygtighedspolitik redegør for vores forpligtelse til at investere i bæredygtig udvikling. Den lister kravene til bæredygtighed og ansvarlig forretningsmæssig adfærd, der gælder for IFU selv, de fonde som IFU forvalter, IFU’s direkte investeringer i form af aktiekapital og lån til projektselskaber samt investeringer i private kapitalfonde, finansielle institutioner og andre finansielle formidlere.

  IFU’s forpligtelser i relation til større globale bæredygtighedsdagsordener er præciseret i underliggende politikker, som uddyber vores tilgang og implementering.

  Oversigt over bæredygtighedspolitikken og underliggende politikker:

  IFU’s Sustainability Policy 2022

  Environmental sustainability policies
  Climate Policy, 2022
  Animal Welfare Policy, 2019

  Social policies
  Human Rights Policy, 2019
  Gender Equality Policy, 2019

  Governance policies
  Corporate Governance Policy, 2016
  Anti-Corruption Policy, 2021
  Tax Policy, 2019

  Exclusion list
  IFU’s exclusion list, 2022

  Alle politikker er baseret på og tilpasset til internationale FN-, ILO- og OECD-konventioner, -erklæringer, -aftaler og -principper for bæredygtig udvikling, herunder:

  • UN Sustainable Development Goals
  • UNFCCC Paris Declaration
  • Addis Ababa Action Agenda on Finance for Development
  • UN Global Compact
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
  • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
  • Rio Declaration on Environment and Development
  • Paris Agreement on Climate Change
  • UN Convention Against Corruption
  • UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)
  • Equator Principles and Climate Action in Financial Institution
  Vis mere Vis mindre

  IFU Whistleblowing and Grievances System

  The Investment Fund for Developing Countries (“IFU”) wishes to encourage an open dialogue on all issues related to IFU’s business methods, compliance with IFU’s policies or issues which are considered illegal through a grievance mechanism (the “Grievance Mechanism”).

  The Grievance Mechanism enables IFU’s employees and employees in projects financed by IFU and other IFU managed funds (projects financed by IFU and IFU managed funds are collectively referred to as “IFU Investees”) as well as other external stakeholders and business relationships related to IFU and IFU Investees to raise a grievance if they identify or experience irregularities with IFU’s commitments, policies and procedures, or any other legal misconduct, including misconduct under the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

  IFU wishes that employees of IFU and IFU Investees as a main rule discuss any concerns with their immediate superior, another manager, or HR, and that this is possible at any time without employees being subject to harassment or other discrimination. If you are not comfortable with this, or in case you have taken action as described above and you believe that the issue has not been handled correctly, you may report the issue in accordance with these Grievance Mechanism Guidelines (the “Grievance Mechanism Guidelines”).

  Accordingly, the object of the Grievance Mechanism is to ensure that issues or behavior deriving from employees and management or similar stakeholders in IFU and in IFU Investees can easily and safely be reported via an external impartial authority.

  IFU located at Fredericiagade 27, 1310 Copenhagen K, is the data controller of the Grievance Mechanism.

  Who can report and where?
  All employees and others with an affiliation to IFU and IFU Investees, including customers, suppliers and other parties who may be adversely impacted by the conduct of IFU or IFU Investees, may file a report under the Grievance Mechanism Guidelines.

  Reports under the Grievance Mechanism Guidelines can  be made electronically through the means of a web portal available here (the “Grievance Mechanism System”). If reports within the scope of the Grievance Mechanism Guidelines are made in any other way, e.g. in a letter or by other means of communication, the person receiving the report will notify the chairman of the Committee at IFU who will submit the report into the Grievance Mechanism System.

  The web portal is maintained by an external partner. Bech-Bruun Law Firm will receive the reports and determine how to proceed. The object of this external anchoring is to ensure impartiality and objectivity in the assessment and processing of the reports.

  What to report
  The Grievance Mechanism System can be used to report activities carried out by IFU or IFU Investees which may adversely affect the individual or community lodging the grievance.

  The Grievance Mechanism System can be used for reporting violations comprised by the Danish Whistleblower Protection Act, and thus you may file a report regarding

  • violations of specific areas of EU law
  • serious offences and other serious matters

  Protection of the identity of the individual filing a report
  IFU does not tolerate harassment, vengeful actions or other types of sanctions against any person who in good faith files a report or who assists IFU in connection with the processing and investigation of a case.

  Even if you have not made an anonymous report, your identity will be kept confidential to the extent possible, considering IFU’s need to make a thorough investigation. However, it may be necessary to disclose information about your identity, for instance if the issue is reported to the police or if the case is taken to court.

  IFU does not reveal your identity to the reported person unless this is specifically required by legislation. However, you should be aware that even though the information is not directly accessible to the reported person, he or she might be able to guess your identity based on the nature of the issue.

  Persons who report in bad faith are not protected by this Grievance Mechanism Guidelines and may be subject to civil, criminal and employment law sanctions, including possible dismissal.

  Notice to the reported person and to other persons
  Persons who are reported in accordance with this Grievance Mechanism Guidelines will as a general rule not be notified, if the report falls within the purpose of this Grievance Mechanism Guidelines.

  If, on the other hand, the report does not fall within this Grievance Mechanism Guidelines, persons about whom information has been reported will be notified. The notice will contain information about (i) the issue or the behavior related to the case, (ii) persons at IFU who may receive or submit information in the case, and (iii) how the reported person acquires the right of access to and rectification of the reported person’s details.

  The reported person subject to section 7.2 will be informed as soon as possible, and as a main rule no later than 10 days after receipt of the information. If there is a substantial risk that such notification will jeopardize an efficient investigation of the matter, the notification may be postponed for as long as this risk is present.

  In case of reports on other identifiable persons besides the reported person, and the report falls within this Grievance Mechanism Guidelines, such other persons will be notified as described above. Such notification will not contain information about the reported person.

  Deletion of personal data
  Personal data processed in connection with IFU’s Grievance Mechanism are kept for as long as deemed necessary for the purpose for which the data were collected.

  If the result of a specific case presents no evidence of any irregularity, the personal data will be deleted immediately and as a main rule within two months after closing of the case.

  In case evidence of irregularities is found, various storage periods apply, depending on further proceedings, including whether legal action or disciplinary steps are taken against the reported person or against the person who filed the report, in cases where the report is filed in bad faith.

  Data may also be stored if they are anonymized.

  Please see IFU’s Grievance Mechanism Guidelines for further information on your rights as a whistleblower/reporter, what and how to report and how IFU processes your report and personal data.

  ******

  Please contact  Lise Lauridsen, Bech-Bruun at +45 7227 3635 if you have any questions about the Grievance Mechanism Guidelines.

  You may also file a complaint with the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., 1300 Copenhagen, dt@datatilsynet.dk.

  If you do not feel safe using IFU’s Grievance Mechanism System, or due to other reason feel safer using and external whistleblowing system, you may file a report via Danish Data Protection Agency’s external whistleblowing system, in which you may file a report either in writing or orally. The Danish Data Protection Agency’s whistleblowing system is available via www.datatilsynet.dk

  Vis mere Vis mindre