Udviklingseffekter

  Investeringer der skaber udvikling

  Gennem investeringer i den private sektor i udviklingslande bidrager IFU til at fremme bæredygtige samfund.

  For at skabe bæredygtige samfund i udviklingslandene er privat kapital og investeringer afgørende. Derfor tilbyder IFU rådgivning og risikovillig kapital til private investorer og virksomheder, der ønsker at drive forretning i udviklingslande.

  Udgangspunktet for IFU’s investeringer er, at de skal bidrage positivt til udviklingen i investeringslandet og være kommercielt bæredygtige.

  Kommerciel bæredygtighed sikrer, at virksomheder genererer overskud og dermed kan have en kontinuerlig drift, udvikle produktionen, skabe stabile arbejdspladser og løbende betale skat til samfundet.

  Spin-off fra investeringerne er øget indkomst for arbejdstagere, overførsel af viden, virksomhedsfinansieret medarbejderuddannelse, samspil med lokale virksomheder samt finansiering af den offentlige sektor i værtslandet, der dermed kan øge investeringer i og forbedre drift af f.eks. uddannelse, sundhedspleje og vigtig infrastruktur.

  IFU’s investeringer har således en direkte effekt på drift af virksomheder og en indirekte effekt på det samfund, hvor virksomhederne har deres økonomiske aktivitet.

  Vis mereVis mindre

  IFU's investeringer bidrager til opfyldelsen af verdensmålene

  IFU’s mission er i overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål, der skal bidrage til at skabe en bedre og mere retfærdig verden frem mod 2030.

  IFU’s investeringer bidrager til at realisere flere af de 17 verdensmål. Gennem jobskabelse  og økonomisk vækst er projekterne med til at udrydde fattigdom (mål 1 & 8), ved at investere i bæredygtige landbrugsprojekter reduceres sult og fødevarespild (mål 2 & 12), og ved at opføre vindmølleparker og producere solenergi begrænses udledningen af CO2 og flere får adgang til energi (mål 7 & 13). Desuden er IFU’s investeringer i den finansielle sektor med til at sikre flere adgang til finansielle ydelser, herunder ikke mindst kvinder (mål 1 & 5).

  Da IFU samtidig stiller en række krav om samfundsansvar og arbejder med særlige initiativer bl.a. i forhold til kvinders muligheder, vil investeringer også på tværs have betydning for realiseringen af verdensmålene.

  Nedenfor kan du læse mere om, hvordan IFU’s investeringer understøtter specifikke verdensmål.

  Vis mereVis mindre

  Mobilisering af kapital

  IFU’s opgave er gennem egne investeringer at bidrage til at mobilisere kapital i udviklingslande, der ofte bliver forbigået af private investorer, fordi både den kommercielle og politiske risiko er høj.

  IFU mobiliserer både kapital gennem etablering af offentlig-private fonde som f.eks. Danish SDG Investment Fund (Verdensmålsfonden) og gennem de enkelte investeringer, hvor IFU kun bidrager med en del af den samlede finansiering.

  I Verdensmålsfonden har IFU mobiliseret knap 3 mia. kr. primært fra danske pensionsselskaber. Og i en klimainvesteringsfond mobiliserede IFU tilbage i 2014 775 mio. kr., der er investeret i klimaprojekter i både Afrika, Asien og Latinamerika.

  Mobiliseringen betyder, at IFU i de senere år har øget sit årlige investeringsniveau, der i 2019 nåede godt 1,1 mia. kr. Dertil kommer finansieringen fra andre investorer i de enkelte projekter. I 2019 deltog IFU derfor i nye investeringer til en samlede forventet værdi på 8,4 mia. kr.

  Vis mereVis mindre

  Beskæftigelse reducerer fattigdom

  En af de vigtigste udviklingseffekter er beskæftigelse, fordi der gennem job skabes lønindkomst, højere købekraft og mulighed for at investere i fremtiden, som gør fattige mennesker i stand til at forbedrer deres levestandard.

  I IFU’s aktive investeringer er der i alt ansat næsten 255.000 mennesker. Godt 125.000 er ansat i Asien, og knap 80.000 er ansat i Afrika. Hertil kommer næsten 50.000 ansatte i virksomheder i Latinamerika, Europa og globalt.

  De næsten 255.000 direkte ansatte i IFU’s aktive investeringer er kun en del af udviklingseffekten. Ifølge FN’s forskning skabes der for hver direkte arbejdsplads mellem én og to ekstra indirekte arbejdspladser – for eksempel i lokale forsyningskæder eller i servicevirksomheder.

  Når både direkte og indirekte arbejdspladser inkluderes, har samtlige af de projekter, som IFU og IFU managed funds gennem årene har investeret i, skabt og bevaret tæt på én million job i udviklingslandene.

  Vis mereVis mindre

  Investeringer skaber økonomisk vækst

  IFU's projekter har en positiv effekt på økonomien i værtslandene ved at implementere ny teknologi, uddanne medarbejdere og betale skat.

  Implementering af moderne teknologi

  Overførsel af teknologi spiller en vigtig rolle for udviklingen af økonomier. Ved at implementere moderne teknologi hjælper IFU’s projektselskaber udviklingslandene med at skabe mere avancerede produkter og tjenester. Det gør landene mere konkurrencedygtige og omkostningseffektive, hvilket også fører til højere indkomster for medarbejdere, virksomheder og samfundet.

  Implementeringen af moderne teknologi vil normalt også være til gavn for miljøet, fordi den er mindre forurenende og mere energieffektiv. Fra 2020 vil IFU i alle nye investeringer vurdere, hvordan anvendelsen af teknologi kan bidrage til at reducere et selskabs CO2-udledning.

  I gennemsnit vil 70-75 procent af de selskaber, IFU investerer i, anvende verdensledende teknologi.

  Medarbejdertræning øger kompetenceopbygning

  I udviklingslande, hvor formelle erhvervsuddannelser er begrænsede, har medarbejderuddannelse finansieret  af virksomheden stor betydning, fordi det generelt bidrager til at øge uddannelsesniveauet og forbedre kompetenceniveauet. De personer, der modtager træningen, vil være bedre kvalificeret og have større mulighed for at få en højere indkomst, ligesom deres tilknytning til arbejdsmarkedet vil være mere stabil.

  I de selskaber, IFU investerer i, vil i gennemsnit 70-75 procent af de ansatte modtage træning og uddannelse finansieret af virksomheden.

  Vis mereVis mindre

  Økonomisk bæredygtige virksomheder betaler skat

  Selskabsskat bidrager til udvikling af lokal velfærd.

  IFU og IFU managed funds investerer kun  i projektselskaber, der forventes at være kommercielt bæredygtige. I de fleste tilfælde lykkes det selskaberne at skabe et positivt økonomisk afkast, hvilket er en betingelse for at have en varig virkning på udviklingen i forhold til for eksempel at sikre og øge antallet af arbejdspladser, købe varer og ydelser fra underleverandører og ikke mindst at betale skat i investeringslandet.

  Siden 2013 har IFU indsamlet oplysninger om opgjort selskabsskat for projekterne i den aktive portefølje. Disse tal omfatter ikke skatter betalt af medarbejdere samt moms.

  I 2019 rapporterede IFU’s projektselskaber DKK 3,1 mia. kr. i lokale selskabsskatter. Lige over en tredjedel blev rapporteret fra selskaber i Afrika og knap en tredjedel fra selskaber i Asien.

  Vis mereVis mindre

  IFU forpligter sig til Parisaftalen

  IFU’s klimaaftryk var tæt på 453,000 tCO2 i 2020.

  IFU forpligter sig til at bidrage til de gennemgribende forandringer, som begrænsningen af den globale temperaturstigning til 1,5⁰C vil kræve over de næste år, og styre sin portefølje af investeringer i retning mod netto nuludledning og klimatilpasning, som nævnt i IFU’s klimapolitik.

  I november 2020 forpligtede IFU sig sammen med de øvrige europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner (EDFI) til, at alle nye investeringer senest i 2022 skal følge målsætningerne i Parisaftalen, og at IFU’s portefølje skal opnå en netto nuludledning senest i 2050. Dette er også en del af IFU’s klimapolitik.

  Desuden har IFU for første gang struktureret sin rapportering om klimaforandringer i sin årsberetning på grundlag af anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), og vi har med støtte fra UNEP DTU beregnet klimaaftrykket fra vores portefølje af investeringer.

  Beregningen er baseret på de metoder, som er beskrevet i PCAF Global GHG Accounting Standard. Den anvendte fremgangsmåde indeholder særlige overvejelser i forhold til IFU og går længere end PCAF-standarden for at opnå en den bedste vurdering af IFU’s portefølje. Metodepapiret kan ses her.

  For at undgå dobbelttælling omfatter resultaterne af klimaaftrykket IFU’s del af investeringen jf. GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.

  IFU vil gentage beregningen af klimaaftrykket hvert år for at kunne måle, hvordan IFU’s portefølje bidrager til at reducere CO2-udledning over tid og at kunne følge rejsen mod nuludledning i 2050.

  Resultatet af klimaaftrykket kan ses i tabellen nedenfor. Den viser klimaaftrykket pr. sektor i IFU’s portefølje i henhold til IFU’s andel. IFU’s klimaaftryk var tæt på 453,000 tCO2 i 2020.

  Klimainvesteringer
  I de senere år har IFU øget sine investeringer i vind- og solenergiprojekter i en række udviklingslande såsom Brasilien, Ukraine, Egypten, Nigeria og Mongoliet. I 2020 foretog IFU to nye klimainvesteringer: et vindenergiprojekt i Brasilien med tre sites med en samlet kapacitet på 94 megawatt og en investering i solenergi i Vestafrika med finansiering sikret op til 100 megawatt, som skal hjælpe virksomheder og fabrikker med at løse deres problemer med elforsyning via  solenergiløsninger, som reducerer omkostningerne og er mere stabile og miljøvenlige.

  I alt indeholder IFU’s aktive portefølje bæredygtige energiprojekter med en samlet kapacitet på 1.950 megawatt fordelt over vindenergiprojekter på 775 megawatt, solenergiprojekter på 575 megawatt og vandkraftprojekter på 600 megawatt. I alt har porteføljen genereret 6.215 gigawatt-timer i 2020 (inklusive 1.860 fra vandkraft). Det svarer til en undgået CO2-udledning på 2,14 millioner tons i 2020.

  IFU’s to nye klimainvesteringer forventes at undgå udledning af  ca. 200.000 tons CO2 om året.

  Vis mereVis mindre

  Agribusiness skal reducere sult og madspild

  Større produktion, højere produktivitet og mindre madspild skal bidrage til at indfri verdensmålene.

  Investeringer i landbrugs- og fødevaresektoren er afgørende for at skabe økonomisk og social fremgang i udviklingslandene. Derfor har IFU altid haft fokus på at investere i landbrugs- og fødevareprojekter langs hele værdikæden fra jord til bord. Ved udgangen af 2019 havde IFU en aktiv landbrugs- og fødevareportefølje på 52 projektselskaber med en samlet investering på DKK 2 mia. De beskæftigede næsten 17.000 mennesker.

  Et af projekterne er produktion af blåbær i det sydlige Afrika, der beskæftiger mere end 500 mennesker, og har flere tusinde sæsonarbejdere, ligesom det bidrager til indtægter hos små farmere, der dyrker blåbær på egne arealer. Et andet projekt er Danper i Peru, der er vokset fra en lille nystartet virksomhed til i dag at være blandt Perus største eksportører af frugt og grønt.

  Madspild er et stort problem. Hvert år går omkring en tredjedel af hele verdens fødevareproduktion til spilde, og ifølge FAO repræsenterer madspild omkring 8 procent af den globale CO2-udledning. I udviklingslande er en af de væsentlige årsager til madspil, at store dele af landbrugsproduktionen aldrig kommer frem til forbrugerne, fordi den fordærves i forbindelse med opbevaring og transport. Investeringer i den del af værdikæden kan derfor reducere madspil, nedbringe omfanget af underernæring og øge landmændenes indtægter.

  IFU investerer derfor også i at etablere og forbedre lager- og transportfaciliteter. Det kan f.eks. være køleopbevaring i Chile og Peru eller frysetørring af fødevarer i Indien.

  Vis mereVis mindre

  Den finansielle sektor skaber lokal udvikling

  IFU's investering i mikrofinans bidrager til, at 25 millioner mennesker kan få små lån.

  I de fleste udviklingslande er adgang til lånefinansiering stærkt begrænset. Det gælder ikke mindst for fattige mennesker, der bor på landet, hvilket begrænser mulighederne for, at disse mennesker kan investere i og udvikle deres forretning og små virksomheder.

  IFU har derfor i de senere år investeret mere end 600 millioner kr. i mikrofinansfonde og – institutioner i bl.a. Afrika, Asien og Latinamerika. En af investeringerne er i Alliance, der servicerer mere end 150.000 klienter i den nordlige del af Myanmar omkring Mandalay. En anden investering er i Nordic Microfinance Initiative, der gennem en investering i AB Bank Rwanda eksempelvis har bidraget til, at en af deres låntagere, 32-årige Grace Masengesho, har kunnet udvide sin forretning og kundegrundlag.

  Gennem de nuværende investeringer i mikrofinans bidrager IFU til at nå 25 millioner mennesker med små lån, hvoraf 20 millioner er kvinder. Dermed får især kvinder mulighed for at forbedre levevilkårene for dem selv og deres familier.

  IFU investerer også i stigende grad i lokale banker i udviklingslande. Fokus er på at understøtte banker, der særligt servicerer små og mellemstore lokale virksomheder, som gennem lånefinansiering kan udvikle deres forretning. Ved at investere i banker, kan IFU i højere grad bidrage til at udvikle det lokale erhvervsliv, end det er muligt ved direkte investeringer i enkelte virksomheder.

  Vis mereVis mindre

  Måling af udviklingseffekter

  IFU vil sikre, at vores investeringer bidrager til FN's verdensmål, og derfor vurderer vi udviklingseffekten i alle led af investeringsbeslutningen

  IFU har målt udviklingseffekterne af sine investeringer siden 2002 og arbejder løbende på at forbedre metoderne til det. Vi indførte senest en forbedret tilgang til resultatmåling i 2017, som vi kalder for IFU’s Development Impact Model (DIM).

  Med DIM måler IFU på udvalgte udviklingsresultater og strategiske indikatorer både på tværs af porteføljen og for udvalgte sektorer. Der måles både på tværgående indikatorer som antal jobs i virksomheden og skatteindbetalinger og på specifikke indikatorer for de tre vigtigste sektorer (agribusiness, vedvarende energi og mikrofinans).

  DIM har styrket IFU’s evne til at måle på udviklingseffekterne for vores investeringer. Heri indgår også en kortlægning af, hvordan IFU’s investeringer bidrager til FN’s verdensmål, der blev vedtaget i 2015. Endelig hjælper den nye model til at måle de resultater, der er særligt relevante for de fonde, som IFU er fund manager for – herunder Klimainvesteringsfonden (DCIF) og SDG fonden.

  Virksomhedernes samfundsansvar er en vigtig investeringsparameter for IFU og derfor indgår bl.a. virksomhedernes  evne til at  overholde gode miljøstandarder og ordentlige arbejdsforhold i investeringsbeslutningen. IFU aftaler en handlingsplan for forbedring af virksomhedernes standarder, hvor det er nødvendigt.

  En oversigt over alle DIM-indikatorer kan findes i download-boksen til højre.

  Vis mereVis mindre

  IFU rapporterer om udviklingseffekter

  IFU har underskrevet Operating Principles for Impact Management

  IFU har et klart mål om at bidrage til bæredygtig udvikling. Dette implementeres via en række tiltag i løbet af investeringsprocessen. For at styrke arbejdet yderligere har IFU underskrevet Operating Principles for Impact Management, som skaber en ramme for investorers arbejde med at sikre development impact. Principperne er bredt anerkendt, og mere end 130 impact-investorer har forpligtet sig til ikke blot at leve op til dem, men også til at rapportere om deres fremskridt.

  Som medunderskriver forpligter IFU sig til at lave en årlig statusrapport om arbejdet med at udvikle systemer for inddragelse af udviklingseffekter. Den første Disclosure Statement blev offentliggjort i juli 2020. Desuden har det amerikanske konsulentfirma BlueMark, der er ledende indenfor impact verifikation, gennemført en uafhængig vurdering af IFU. Heri konkluderes det, at IFU’s systemer, som skal styre og måle udviklingseffekter, generelt er på et højt niveau. Det gælder særligt det strategiske fokus og vurderingen af projekternes bidrag til bæredygtig udvikling i forberedelsesfasen.

  BlueMarks Verfier Statement kan læses her.

  Vis mereVis mindre

  SUSTAINABILITY

  Miljømæssige og sociale risici

  Høje miljømæssige og sociale standarder tilfører værdi til både projekter og lokalsamfund og forbedrer forretningsmulighederne.

  Håndtering af miljømæssige og sociale (E&S) risici er en integreret del af IFU’s investeringsproces. Det gælder både i forhold til direkte projektinvesteringer og investeringer i fonde og finansielle institutioner.

  Gennem effektiv E&S due diligence reducerer vi risici for arbejdstagere, miljøet, lokalsamfund og andre interessenter. Det øger samtidig udviklingseffekterne og kan give forretningsfordele som adgang til nye markeder, reduceret personaleudskiftning, omkostningseffektivitet i produktionen og en bedre relation til interessenterne.

  Som led i vurderingen af en investeringsmulighed, identificerer IFU de relevante og væsentlige E&S risici, og vi ser også på projektsponsorens, projektselskabets, fondsforvalterens eller den finansielle institutions viden og evner til at håndtere disse risici.

  Inden investeringen godkendes, sikrer vi, at der foreligger en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres for at leve op til kravene i IFU’s bæredygtighedspolitik og relevante bæredygtighedsstandarder.

  I hele investeringsperioden udviser IFU aktivt ejerskab, og vi overvåger og vurderer løbende E&S præstationen. Vi bruger vores indflydelse til at sikre fremdrift og forbedringer, og vi støtter projekterne med værktøjer og træning.

  Vis mereVis mindre

  Bæredygtighedsværktøjer

  IFU har udviklet værktøjer til at støtte projektselskaberne i deres arbejde med bæredygtighed.

  Sustainable investments – a handbook for our project companies

  Denne håndbog forklarer, hvordan IFU’s bæredygtighedskrav til direkte investeringer i projektselskaber skal opfattes, og hvordan de kan implementeres, så bæredygtighed bliver en integreret del af selskabets strategi og daglige drift.

  Håndbogen giver vejledning i, hvordan selskabet identificerer ESG-risici og -påvirkninger, og hvordan man proaktivt kan forebygge, minimere og afhjælpe kritiske forhold. Håndbogen giver desuden inspiration til, hvordan man kan identificere forretningsmuligheder, der også gavner lokalsamfundene.

  Håndbogen kan downloades her.

  ESG Self-assessment Tool

  Dette værktøj er et spørgeskema, der hjælper projektselskabet med at vurdere, i hvilket omfang det lever op til de mest grundlæggende rettigheder og væsentlige bæredygtighedskrav. Værktøjet kan bruges til at identificere de forhold, der bør undersøges nærmere, og til at prioritere bæredygtighedsindsatsen.

  Værktøjet er udviklet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med IFU, DI og Økonomi- og Erhvervsministeriet og hedder officielt Global Compact Self Assessment Tool.

  Værktøjet kan downloades her.

  Guideline on preparing a sustainability policy

  IFU kræver, at projektselskabet vedtager en skriftlig bæredygtighedspolitik, der fastlægger ambitionsniveauet for bæredygtighedsindsatsen. Politikken skal kommunikeres både internt og eksternt til relevante interessenter. Denne guideline lister, hvad politikken bør indeholde, og hvordan den kan implementeres og kommunikeres.

  Guideline kan downloades her.

  Guidelines on responsible supply chain management 

  IFU kræver, at projektselskabet promoverer bæredygtighed i dialogen med deres leverandører og forretningsforbindelser, og kræver af dem, at de udviser rettidig omhu i relation til både potentielle og aktuelle negative indvirkninger.

  Værktøjet giver anbefalinger til, hvordan projektselskabet kan arbejde for at sikre acceptable forhold i deres forsyningskæde. Blandt andet beskrives, hvordan selskabet kan udarbejde en code of conduct, identificere og prioritere kritiske leverandører samt hvad selskabet kan gøre, hvis det bliver bekendt med uacceptable forhold i leverandørkæden.

  Guidelines kan downloades her.

  Template for the annual sustainability status report

  IFU kræver, at projektselskabet udarbejder en årsrapport, der giver en status for arbejdet med bæredygtighed og udviklingseffekter, herunder implementeringen handlingsplanen og de aktiviteter, der igangsat for at håndtere negative indvirkninger.

  Årsrapporten skal sendes til IFU sammen med den økonomiske årsrapport. IFU giver adgang til en digitaliseret template, som selskabet skal bruge til at udarbejde rapporten.

  Andre værktøjer

  Der findes også en lang række værktøjer og standarder, som er udviklet af industriorganisationer, konsulenthuse og NGO’er. Vi hjælper gerne projektselskabet med at få overblik og med at vælge de værktøjer, der passer bedst til selskabets situation og ambitionsniveau.

  Vis mereVis mindre

  Corporate governance

  God selskabsledelse er essentielt for forretningen

  IFU’s erfaring som aktiv investor viser, at omhyggelig og konstant opmærksomhed på selskabsledelse er afgørende for at opnå økonomisk bæredygtige virksomheder.

  IFU betragter corporate governance som en integreret del af sin ESG (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) due diligence og en måde at fremhæve retsregler, minimere risici, fremme en mere robust privat sektor og bidrage til et bæredygtigt og profitabelt forretningsmiljø, der tiltrækker investeringer.

  IFU har følgende målsætninger indenfor corporate governance af projektselskaber:

  • At sikre at rammerne for corporate governance i alle IFU-projektselskaber er tilpasset formålet og inkluderer best practice, som er skræddersyet til virksomhedens størrelse, sektor, ejerskabsstruktur og andre karakteristika.
  • At forbedre ledelsesstruktur og -praksis i projektselskaberne løbende via vores rolle som aktionær, bestyrelsesmedlem og rådgiver.
  • At bidrage til udviklingen af en corporate governance kultur i de udviklingslande, hvor IFU investerer, gennem kapacitetsopbygning, introduktion af best practice i projektselskaberne og den demonstrationseffekt, som virksomhederne har i lokalsamfundet og i en bredere økonomisk sammenhæng.

  Læs mere om IFU’s arbejde med corporate governance i vores Corporate Governance Policy og vores håndbog.

  Politikker

  IFU's bæredygtighedpolitik er det overordnede politik-dokument, og IFU's forpligtelser i relation til større globale bæredygtighedsdagsordener er præciseret i underliggende politikker.

  IFU’s bæredygtighedspolitik redegør for vores forpligtelse til at investere i bæredygtig udvikling. Den lister kravene til bæredygtighed og ansvarlig forretningsmæssig adfærd, der gælder for IFU selv, de fonde som IFU forvalter, IFU’s direkte investeringer i form af aktiekapital og lån til projektselskaber samt investeringer i private kapitalfonde, finansielle institutioner og andre finansielle formidlere.

  IFU’s forpligtelser i relation til større globale bæredygtighedsdagsordener er præciseret i underliggende politikker, som uddyber vores tilgang og implementering.

  Oversigt over bæredygtighedspolitikken og underliggende politikker:

  Alle politikker er baseret på og tilpasset til internationale FN-, ILO- og OECD-konventioner, -erklæringer, -aftaler og -principper for bæredygtig udvikling, herunder:

  • UN Sustainable Development Goals
  • UNFCCC Paris Declaration
  • Addis Ababa Action Agenda on Finance for Development
  • UN Global Compact
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
  • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
  • Rio Declaration on Environment and Development
  • Paris Agreement on Climate Change
  • UN Convention Against Corruption
  • UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)
  • Equator Principles and Climate Action in Financial Institution
  Vis mereVis mindre

  Grievance mechanism

  Grievance mechanism related to projects financed by IFU and IFU managed funds (only in English)

  1. Introduction
  IFU encourages its investees to establish a procedure to handle grievances from individuals and communities, who may be adversely affected by the activities of the investee. Such grievance mechanism should be used as an early-warning risk-awareness system and as a mechanism to prevent conflicts and provide redress. Investees are defined as any business activities directly invested by IFU or IFU managed funds.

  The grievance mechanism should complement other judicial and non-judicial mechanisms including the National Contact Points (NCPs) under the OECD MNE guidelines.

  Nonetheless, there may be cases where grievances from those affected by an IFU investee are not resolved by the investee. In such cases, affected individuals and communities can use IFU’s Grievance Mechanism.

  2. Purpose
  IFU’s Grievance Mechanism is established to respond in a timely manner to legitimate concerns and complaints by persons or their representatives, who are adversely impacted by IFU’s investees.

  This mechanism offers an avenue for addressing grievances between IFU’s investees and external stakeholders. IFU’s Grievance Mechanism is not a legal enforcement mechanism and does not confer any rights of access to justice to the persons lodging a grievance.

  3. Applicable standards
  Grievances are concerns and complaints that can be raised related to an investee including its conformance with IFU’s sustainability policy and exclusion list, available here. This policy is amongst others based upon relevant international laws, principles and guidelines, such as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the ILO Core Standards and the IFC Performance Standards.

  4. How to use IFU’s Grievance Mechanism
  Any person who is adversely impacted can lodge a grievance, preferably in English, by using the form on IFU’s homepage*. Grievances can also be sent to IFU or any member of IFU’s staff by sending an email, a letter or a fax.

  *As we are currently setting up a new technical platform for the grievance mechanism, you can temporarily submit any grievance directly to our General Counsel, Nicolai Boserup: nib@ifu.dk
  Please be aware that the recipient will be able to see your mail address.

  Although response times will depend on the nature of the grievance, persons who have lodged a grievance will be kept informed about expected response times and progress made in addressing grievances.

  Grievances should preferably contain the following information:

  • Contact person lodging the grievance (name and address, telephone number and email address). Anonymous grievances will also be considered.
  • Persons impacted and how they are impacted.
  • The investee to which the grievance is related, including investee address.
  • Overview of actions (e.g. legal, contacts with project company, local authorities) that have already been taken to solve the issue.

  5. Confidentiality issues
  The identity of the person lodging a grievance will be kept confidential. If a grievance is deemed legitimate, it will typically be necessary for IFU to contact the relevant investee.

  6. IFU’s procedures
  All grievances are received by IFU’s Sustainability Unit, who is responsible for investigating the grievances and implementing the procedures described below on behalf of IFU, unless otherwise indicated.

  Once a grievance is received, IFU sends an acknowledgement of receipt of the grievance and an expected time frame for addressing the grievance.

  IFU determines whether a grievance is legitimate. IFU will review the issues raised in the grievance. Gathering the required information for the review may include reviewing relevant documentation and records, ensuring internal coordination of IFU staff involved and holding meetings with external stakeholders.

  IFU prepares an internal report on the grievance including recommendations. Recommendations may be operational corrective actions or improvements to existing policies or procedures in the investee. Where possible and appropriate a corrective action plan is drafted and presented to the investee.

  The report will be presented to IFU’s executive board, who will decide on the most appropriate course of action. If IFU’s executive board is deemed to be in a conflict of interest, the report will be handled by IFU’s general counsel and presented directly to the chairman and deputy chairman of the board of directors of IFU.

  IFU informs the person lodging the grievance about the decision made by IFU.

  7. Reporting and evaluation
  IFU will report to its board of directors and in the annual report on the status and outcome of grievances received on an aggregated basis, taking into account confidentiality regulations and agreements.

  Vis mereVis mindre