Udviklingseffekter

  Investeringer der skaber udvikling

  Gennem investeringer i den private sektor i udviklingslande bidrager IFU til at fremme bæredygtige samfund.

  For at skabe bæredygtige samfund i udviklingslandene er privat kapital og investeringer afgørende. Derfor tilbyder IFU rådgivning og risikovillig kapital til private investorer og virksomheder, der ønsker at drive forretning i udviklingslande.

  Udgangspunktet for IFU’s investeringer er, at de skal bidrage positivt til udviklingen i investeringslandet og være kommercielt bæredygtige.

  Kommerciel bæredygtighed sikrer, at virksomheder genererer overskud og dermed kan have en kontinuerlig drift, udvikle produktionen, skabe stabile arbejdspladser og løbende betale skat til samfundet.

  Spin-off fra investeringerne er øget indkomst for arbejdstagere, overførsel af viden, virksomhedsfinansieret medarbejderuddannelse, samspil med lokale virksomheder samt finansiering af den offentlige sektor i værtslandet, der dermed kan øge investeringer i og forbedre drift af f.eks. uddannelse, sundhedspleje og vigtig infrastruktur.

  IFU’s investeringer har således en direkte effekt på drift af virksomheder og en indirekte effekt på det samfund, hvor virksomhederne har deres økonomiske aktivitet.

  Vis mere Vis mindre

  IFU's investeringer bidrager til opfyldelsen af verdensmålene

  IFU’s mission er i overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål, der skal bidrage til at skabe en bedre og mere retfærdig verden frem mod 2030.

  IFU’s investeringer bidrager til at realisere flere af de 17 verdensmål. Gennem jobskabelse  og økonomisk vækst er projekterne med til at udrydde fattigdom (mål 1 & 8), ved at investere i bæredygtige landbrugsprojekter reduceres sult og fødevarespild (mål 2 & 12), og ved at opføre vindmølleparker og producere solenergi begrænses udledningen af CO2 og flere får adgang til energi (mål 7 & 13). Desuden er IFU’s investeringer i den finansielle sektor med til at sikre flere adgang til finansielle ydelser, herunder ikke mindst kvinder (mål 1 & 5).

  Da IFU samtidig stiller en række krav om samfundsansvar og arbejder med særlige initiativer bl.a. i forhold til kvinders muligheder, vil investeringer også på tværs have betydning for realiseringen af verdensmålene.

  Nedenfor kan du læse mere om, hvordan IFU’s investeringer understøtter specifikke verdensmål.

  Vis mere Vis mindre

  Mobilisering af kapital

  IFU’s opgave er gennem egne investeringer at bidrage til at mobilisere kapital i udviklingslande, der ofte bliver forbigået af private investorer, fordi både den kommercielle og politiske risiko er høj.

  IFU mobiliserer både kapital gennem etablering af offentlig-private fonde som f.eks. Danish SDG Investment Fund (Verdensmålsfonden) og gennem de enkelte investeringer, hvor IFU kun bidrager med en del af den samlede finansiering.

  I Verdensmålsfonden har IFU mobiliseret knap 3 mia. kr. primært fra danske pensionsselskaber. Og i en klimainvesteringsfond mobiliserede IFU tilbage i 2014 775 mio. kr., der er investeret i klimaprojekter i både Afrika, Asien og Latinamerika.

  Mobiliseringen betyder, at IFU i de senere år har øget sit årlige investeringsniveau, der i 2023 nåede 1,3 mia. kr. Dertil kommer finansieringen fra andre investorer i de enkelte projekter. I 2023 deltog IFU derfor i nye investeringer til en samlede forventet værdi på 3,8 mia. kr.

   

  Vis mere Vis mindre

  Beskæftigelse reducerer fattigdom

  En af de vigtigste udviklingseffekter er beskæftigelse, fordi der gennem job skabes lønindkomst, højere købekraft og mulighed for at investere i fremtiden, som gør fattige mennesker i stand til at forbedre deres levestandard.

  I IFU’s aktive investeringer er der i alt ansat 377.000 mennesker.

  De 377.000 ansatte i IFU’s aktive investeringer er kun en del af udviklingseffekten. Ifølge FN’s forskning skabes der for hver direkte arbejdsplads mellem én og to ekstra indirekte arbejdspladser – for eksempel i lokale forsyningskæder eller i servicevirksomheder.

  Når både direkte og indirekte arbejdspladser inkluderes, har samtlige af de projekter, som IFU og IFU managed funds gennem årene har investeret i, skabt og bevaret tæt på én million job i udviklingslandene.

   

  Vis mere Vis mindre

  Investeringer skaber økonomisk vækst

  IFU's projekter har en positiv effekt på økonomien i værtslandene ved at implementere ny teknologi, uddanne medarbejdere og betale skat.

  Implementering af moderne teknologi
  Overførsel af teknologi spiller en vigtig rolle for udviklingen af økonomier. Ved at implementere moderne teknologi hjælper IFU’s projektselskaber udviklingslandene med at skabe mere avancerede produkter og tjenester. Det gør landene mere konkurrencedygtige og omkostningseffektive, hvilket også fører til højere indkomster for medarbejdere, virksomheder og samfundet.

  Implementeringen af moderne teknologi vil normalt også være til gavn for miljøet, fordi den er mindre forurenende og mere energieffektiv. Fra 2020 vil IFU i alle nye investeringer vurdere, hvordan anvendelsen af teknologi kan bidrage til at reducere et selskabs CO2-udledning.

  I gennemsnit vil 70-75 procent af de selskaber, IFU investerer i, anvende verdensledende teknologi.

  Medarbejdertræning øger kompetenceopbygning
  I udviklingslande, hvor formelle erhvervsuddannelser er begrænsede, har medarbejderuddannelse finansieret  af virksomheden stor betydning, fordi det generelt bidrager til at øge uddannelsesniveauet og forbedre kompetenceniveauet. De personer, der modtager træningen, vil være bedre kvalificeret og have større mulighed for at få en højere indkomst, ligesom deres tilknytning til arbejdsmarkedet vil være mere stabil.

  I de selskaber, IFU investerer i, vil i gennemsnit 70-75 procent af de ansatte modtage træning og uddannelse finansieret af virksomheden.

  Vis mere Vis mindre

  Økonomisk bæredygtige virksomheder betaler skat

  Selskabsskat bidrager til udvikling af lokal velfærd.

  IFU og IFU managed funds investerer kun  i projektselskaber, der forventes at være kommercielt bæredygtige. I de fleste tilfælde lykkes det selskaberne at skabe et positivt økonomisk afkast, hvilket er en betingelse for at have en varig virkning på udviklingen i forhold til for eksempel at sikre og øge antallet af arbejdspladser, købe varer og ydelser fra underleverandører og ikke mindst at betale skat i investeringslandet.

  Siden 2013 har IFU indsamlet oplysninger om opgjort selskabsskat for projekterne i den aktive portefølje. Disse tal omfatter ikke skatter betalt af medarbejdere samt moms.

  I 2022 rapporterede IFU’s projektselskaber DKK 3 mia. kr. i lokale selskabsskatter. Knap 24% blev rapporteret fra selskaber i Afrika og 42% fra selskaber i Asien.

   

  Vis mere Vis mindre

  IFU forpligter sig til Parisaftalen

  IFU er forpligtet til at bidrage til den omstilling, som Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader Celsius indebærer i de kommende år, og at foretage sine investeringer i overensstemmelse med ønsket om nul-udledning, som anført i IFU’s klimapolitik.

  I sin årsberetning for 2020 beregnede IFU for første gang klimaaftrykket for sin aktive portefølje. Formålet med opgørelsen var at indarbejde og justere relevante metoder. I 2021 genberegnede IFU dette aftryk under hensyntagen til ændringer i metoden og forbedrede data indsamlet gennem året. I 2023 er opgørelsen af porteføljen igen blevet styrket med data for 2022.

  Klimaaftrykket opgøres som de samlede årlige udledninger, der genereres af IFU’s aktive portefølje, og er baseret på den metode, som er beskrevet i den globale standard for drivhusgasregnskaber, udviklet af Partnership for Carbon Accounting (PCAF). IFU anvender beregningen vedrørende både CO2-udledninger og undgåede CO2-udledninger, som forholdsmæssigt kan tilskrives IFU baseret på IFU’s andel af investeringen, som er defineret i standarden. Den omfatter også IFU-specifikke overvejelser og en udvidelse af PCAF-standarden for at give mulighed for en fuldstændig opgørelse af IFU’s portefølje. Se metodepapiret her.

  De opgjorte udledninger er relateret til Scope 1, 2 og 3 udledninger fra virksomheder og projekter, som IFU investerer i. De finansierede udledninger er defineret i overensstemmelse med princippet om at “følge pengene”, hvilket betyder, at pengene fra lån og investeringer så vidt muligt bør følges for at forstå og tage højde for klimapåvirkningen i realøkonomien.

  IFU vil gentage opgørelsen af klimaftrykket hvert år for at måle, hvordan porteføljen klarer sig over tid og følge rejsen mod nul-udledning.

  IFU er i gang med at udvikle et værktøj til at måle CO2-udledninger i forhold til de forpligtelser, der er fastsat i IFU’s klimapolitik fra 2022.

  Som det fremgår af ovenstående tal, anslås porteføljeudledningen fra IFU i 2021 til 817,000 tCO2e, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til 2020. Dette skyldes, at porteføljen er steget med 23 procent fra 2020 til 2021. Den største andel af udledningerne kommer fra fonde, banker og en investering i cementsektoren. Vedvarende energiprojekter har også en høj andel, fordi en stor del af projekterne er i byggefasen og dermed har større udledninger.

  Ændringer i porteføljens klimaaftryk og udledningsintensitet fra 2020 til 2021 skyldes forskellige faktorer, herunder nye investeringer og investeringer, der er blevet solgt, ændringer i projektaktiviteter (stigning eller fald i produktionen eller anvendelse af ny teknologi), ændringer i typen og kvaliteten af de data, der indberettes af projekterne, samt den anvendte opgørelsesmetode. IFU øger løbende indsatsen for at forbedre kvaliteten af de indberettede data og opgørelsesmetoder. De anslåede ændringer i udledningerne fra porteføljen fra 2020 til 2021 afspejler ovennævnte faktorer.

  Det kan konkluderes, at den gennemsnitlige udledningsintensitet for 2021 er på 129 tCO2e pr. mio. kr. Det er et fald på ca. 10 pct. sammenlignet med 2020-estimatet på 143 ton CO2e pr. mio. kr. investeret.

  For at opfylde de mål, der er fastsat i klimapolitikken, skal IFU fortsætte med at reducere den gennemsnitlige CO2-udledning på tværs af hele porteføljen på vejen mod nul-udledning.

  Vis mere Vis mindre

  Agribusiness skal reducere sult og madspild

  Større produktion, højere produktivitet og mindre madspild skal bidrage til at indfri verdensmålene.

  Investeringer i landbrugs- og fødevaresektoren er afgørende for at skabe økonomisk og social fremgang i udviklingslandene. Derfor har IFU altid haft fokus på at investere i landbrugs- og fødevareprojekter langs hele værdikæden fra jord til bord. Ved udgangen af 2021 havde IFU en aktiv landbrugs- og fødevareportefølje på 42 projektselskaber med en samlet investering på DKK 1,8 mia. De beskæftigede godt 19.000 mennesker.

  Et af projekterne er produktion af blåbær i det sydlige Afrika, der beskæftiger mere end 500 mennesker, og har flere tusinde sæsonarbejdere, ligesom det bidrager til indtægter hos små farmere, der dyrker blåbær på egne arealer. Et andet projekt er Danper i Peru, der er vokset fra en lille nystartet virksomhed til i dag at være blandt Perus største eksportører af frugt og grønt.

  Madspild er et stort problem. Hvert år går omkring en tredjedel af hele verdens fødevareproduktion til spilde, og ifølge FAO repræsenterer madspild omkring 8 procent af den globale CO2-udledning. I udviklingslande er en af de væsentlige årsager til madspil, at store dele af landbrugsproduktionen aldrig kommer frem til forbrugerne, fordi den fordærves i forbindelse med opbevaring og transport. Investeringer i den del af værdikæden kan derfor reducere madspil, nedbringe omfanget af underernæring og øge landmændenes indtægter.

  IFU investerer derfor også i at etablere og forbedre lager- og transportfaciliteter. Det kan f.eks. være køleopbevaring i Chile og Peru eller frysetørring af fødevarer i Indien.

  Vis mere Vis mindre

  Den finansielle sektor skaber lokal udvikling

  IFU's investering i mikrofinans bidrager til, at 16 millioner mennesker kan få små lån.

  I de fleste udviklingslande er adgang til lånefinansiering stærkt begrænset. Det gælder ikke mindst for fattige mennesker, der bor på landet, hvilket begrænser mulighederne for, at disse mennesker kan investere i og udvikle deres forretning og små virksomheder.

  IFU har derfor i de senere år investeret mere end 600 millioner kr. i mikrofinansfonde og – institutioner i bl.a. Afrika, Asien og Latinamerika. En af investeringerne er i Alliance, der servicerer mere end 150.000 klienter i den nordlige del af Myanmar omkring Mandalay. En anden investering er i Nordic Microfinance Initiative, der gennem en investering i AB Bank Rwanda eksempelvis har bidraget til, at en af deres låntagere, 32-årige Grace Masengesho, har kunnet udvide sin forretning og kundegrundlag.

  Gennem de nuværende investeringer i mikrofinans bidrager IFU til at nå 16 millioner mennesker med små lån, hvoraf 92% er kvinder. Dermed får især kvinder mulighed for at forbedre levevilkårene for dem selv og deres familier.

  IFU investerer også i stigende grad i lokale banker i udviklingslande. Fokus er på at understøtte banker, der særligt servicerer små og mellemstore lokale virksomheder, som gennem lånefinansiering kan udvikle deres forretning. Ved at investere i banker, kan IFU i højere grad bidrage til at udvikle det lokale erhvervsliv, end det er muligt ved direkte investeringer i enkelte virksomheder.

  Vis mere Vis mindre

  Måling af udviklingseffekter

  IFU vil sikre, at vores investeringer bidrager til FN's verdensmål, og derfor vurderer vi udviklingseffekten i alle led af investeringsbeslutningen

  IFU’s investeringsstrategi indebærer, at projektet tilføres værdi ved, at IFU spiller en aktiv rolle i hele investeringsperioden, også med hensyn til bæredygtighed og impact.

  For alle nye IFU-investeringer defineres de specifikke muligheder for at skabe impact, og der aftales en resultatramme (Results Framework) med projektselskabet. De indikatorer, der anvendes i Results Framework, er specifikke for det pågældende projekt, men i mange tilfælde anvender IFU standardindikatorer, der gør det muligt at rapportere resultater på sektorniveau eller på tværs af hele porteføljen.

  Projektselskaberne skal årligt aflægge rapport om udviklingen i forhold til de definerede impact-områder. Ved afvigelser indgår IFU i yderligere dialog med virksomheden.

  Projekterne skal også udarbejde en Annual Sustainability Report (ASR), der skal drøftes og godkendes af virksomhedens ledelse. ASR er et vigtigt redskab i den årlige opgørelse af projektets impact-resultater. ASR fremsendes til IFU, der anvender den som et redskab til at udvise aktivt ejerskab og give gennemsigtige bæredygtighedsoplysninger om sine investeringer.

  Vis mere Vis mindre

  IFU rapporterer om udviklingseffekter

  IFU har underskrevet Operating Principles for Impact Management

  IFU har et klart mål om at bidrage til bæredygtig udvikling. Dette implementeres via en række tiltag i løbet af investeringsprocessen. For at styrke arbejdet yderligere har IFU underskrevet Operating Principles for Impact Management, som skaber en ramme for investorers arbejde med at sikre development impact. Principperne er bredt anerkendt, og mere end 130 impact-investorer har forpligtet sig til ikke blot at leve op til dem, men også til at rapportere om deres fremskridt.

  Som medunderskriver forpligter IFU sig til at lave en årlig statusrapport om arbejdet med at udvikle systemer for inddragelse af udviklingseffekter. Den første Disclosure Statement blev offentliggjort i juli 2020. Desuden har det amerikanske konsulentfirma BlueMark, der er ledende indenfor impact verifikation, gennemført en uafhængig vurdering af IFU. Heri konkluderes det, at IFU’s systemer, som skal styre og måle udviklingseffekter, generelt er på et højt niveau. Det gælder særligt det strategiske fokus og vurderingen af projekternes bidrag til bæredygtig udvikling i forberedelsesfasen.

  BlueMarks Verfier Statement kan læses her.

  Vis mere Vis mindre

  SUSTAINABILITY

  Miljømæssige og sociale risici

  Høje miljømæssige og sociale standarder tilfører værdi til både projekter og lokalsamfund og forbedrer forretningsmulighederne.

  Håndtering af miljømæssige og sociale (E&S) risici er en integreret del af IFU’s investeringsproces. Det gælder både i forhold til direkte projektinvesteringer og investeringer i fonde og finansielle institutioner.

  Gennem effektiv E&S due diligence reducerer vi risici for arbejdstagere, miljøet, lokalsamfund og andre interessenter. Det øger samtidig udviklingseffekterne og kan give forretningsfordele som adgang til nye markeder, reduceret personaleudskiftning, omkostningseffektivitet i produktionen og en bedre relation til interessenterne.

  Som led i vurderingen af en investeringsmulighed, identificerer IFU de relevante og væsentlige E&S risici, og vi ser også på projektsponsorens, projektselskabets, fondsforvalterens eller den finansielle institutions viden og evner til at håndtere disse risici.

  Inden investeringen godkendes, sikrer vi, at der foreligger en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres for at leve op til kravene i IFU’s bæredygtighedspolitik og relevante bæredygtighedsstandarder.

  I hele investeringsperioden udviser IFU aktivt ejerskab, og vi overvåger og vurderer løbende E&S præstationen. Vi bruger vores indflydelse til at sikre fremdrift og forbedringer, og vi støtter projekterne med værktøjer og træning.

  Risiko for tvangsarbejde i leverandørkæden til solcelleproduktion
  IFU investerer i solcelleparker for at fremme den grønne omstilling, hvilket er det ene af IFU’s hovedprioritetsområder, når det gælder impact. IFU har, på linje med andre finansielle institutioner og virksomheder, identificeret en risiko for tvangsarbejde i leverandørkæden til IFU’s investeringer i solcelleparker. IFU har derfor besluttet, at for alle nye investeringer skal virksomhederne have et system for ansvarlig leverandørstyring.

  IFU har udarbejdet et memo, som omhandler IFU’s tilgang til risikohåndtering, når det gælder tvangsarbejde i leverandørkæden til solcelleproduktion i IFU’s investeringer. IFU vil fortsat tage del i dialogen i relevante nationale og internationale fora og vil desuden gøre status over udviklingen baseret på de amerikanske krav og det forventede EU-forbud.

  Vis mere Vis mindre

  Bæredygtighedsværktøjer

  IFU har udviklet værktøjer til at støtte projektselskaberne i deres arbejde med bæredygtighed.

  ESG Self-assessment Tool
  Dette værktøj er et spørgeskema, der hjælper projektselskabet med at vurdere, i hvilket omfang det lever op til de mest grundlæggende rettigheder og væsentlige bæredygtighedskrav. Værktøjet kan bruges til at identificere de forhold, der bør undersøges nærmere, og til at prioritere bæredygtighedsindsatsen.

  Værktøjet er udviklet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med IFU, DI og Økonomi- og Erhvervsministeriet og hedder officielt Global Compact Self Assessment Tool.

  Værktøjet kan downloades her.

  Template for the annual sustainability status report
  IFU kræver, at projektselskabet udarbejder en årsrapport, der giver en status for arbejdet med bæredygtighed og udviklingseffekter, herunder implementeringen handlingsplanen og de aktiviteter, der igangsat for at håndtere negative indvirkninger.

  Årsrapporten skal sendes til IFU sammen med den økonomiske årsrapport. IFU giver adgang til en digitaliseret template, som selskabet skal bruge til at udarbejde rapporten.

  Andre værktøjer
  Der findes også en lang række værktøjer og standarder, som er udviklet af industriorganisationer, konsulenthuse og NGO’er. Vi hjælper gerne projektselskabet med at få overblik og med at vælge de værktøjer, der passer bedst til selskabets situation og ambitionsniveau.

   

  Vis mere Vis mindre

  Corporate governance

  God selskabsledelse er essentielt for forretningen

  IFU’s erfaring som aktiv investor viser, at omhyggelig og konstant opmærksomhed på selskabsledelse er afgørende for at opnå økonomisk bæredygtige virksomheder.

  IFU betragter corporate governance som en integreret del af sin ESG (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) due diligence og en måde at fremhæve retsregler, minimere risici, fremme en mere robust privat sektor og bidrage til et bæredygtigt og profitabelt forretningsmiljø, der tiltrækker investeringer.

  IFU har følgende målsætninger indenfor corporate governance af projektselskaber:

  • At sikre at rammerne for corporate governance i alle IFU-projektselskaber er tilpasset formålet og inkluderer best practice, som er skræddersyet til virksomhedens størrelse, sektor, ejerskabsstruktur og andre karakteristika.
  • At forbedre ledelsesstruktur og -praksis i projektselskaberne løbende via vores rolle som aktionær, bestyrelsesmedlem og rådgiver.
  • At bidrage til udviklingen af en corporate governance kultur i de udviklingslande, hvor IFU investerer, gennem kapacitetsopbygning, introduktion af best practice i projektselskaberne og den demonstrationseffekt, som virksomhederne har i lokalsamfundet og i en bredere økonomisk sammenhæng.

  Læs mere om IFU’s arbejde med corporate governance i vores Corporate Governance Policy og vores håndbog.

  Politikker

  IFU's bæredygtighedpolitik er det overordnede politik-dokument, og IFU's forpligtelser i relation til større globale bæredygtighedsdagsordener er præciseret i underliggende politikker.

  IFU’s bæredygtighedspolitik redegør for vores forpligtelse til at investere i bæredygtig udvikling. Den lister kravene til bæredygtighed og ansvarlig forretningsmæssig adfærd, der gælder for IFU selv, de fonde som IFU forvalter, IFU’s direkte investeringer i form af aktiekapital og lån til projektselskaber samt investeringer i private kapitalfonde, finansielle institutioner og andre finansielle formidlere.

  IFU’s forpligtelser i relation til større globale bæredygtighedsdagsordener er præciseret i underliggende politikker, som uddyber vores tilgang og implementering.

  Oversigt over bæredygtighedspolitikken og underliggende politikker:

  IFU’s Sustainability Policy 2022

  Environmental sustainability policies
  Climate Policy, 2022
  Animal Welfare Policy, 2019

  Social policies
  Human Rights Policy, 2019
  Gender Equality Policy, 2019

  Governance policies
  Corporate Governance Policy, 2016
  Anti-Corruption Policy, 2021
  Tax Policy, 2019

  Exclusion list
  IFU’s exclusion list, 2022

  Alle politikker er baseret på og tilpasset til internationale FN-, ILO- og OECD-konventioner, -erklæringer, -aftaler og -principper for bæredygtig udvikling, herunder:

  • UN Sustainable Development Goals
  • UNFCCC Paris Declaration
  • Addis Ababa Action Agenda on Finance for Development
  • UN Global Compact
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
  • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
  • Rio Declaration on Environment and Development
  • Paris Agreement on Climate Change
  • UN Convention Against Corruption
  • UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)
  • Equator Principles and Climate Action in Financial Institution
  Vis mere Vis mindre

  IFU Whistleblowing and Grievances System

  IFU encourages an open dialogue on all issues related to IFU and its investments, including when concerns may arise. This is why IFU makes a grievance mechanism available to stakeholders (the “Grievance Mechanism”).

  The Grievance Mechanism enables IFU’s employees, employees in projects financed by IFU or other IFU managed funds (“IFU Investees”), as well as other external stakeholders to raise a grievance if they identify irregularities with IFU’s commitments, policies and procedures, or any other legal misconduct, including concerns about impacts on human rights under the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

  IFU encourages employees of IFU and IFU Investees to discuss concerns with their immediate superior, another manager, or their human resources function. However, if this is not possible, or if you have done so and you believe that your concern has not been handled correctly, you may report the issue according to the IFU Whistleblower Policy, using the Grievance Mechanism.

  Who can report and where?

  The following persons may make reports governed by the Whistleblower Policy:

  • IFU’s employees
  • Employees in projects financed by IFU
  • Other IFU Project stakeholders
  • Third parties with a business relationship to IFU and IFU Projects
  • Other parties who are affected by IFU or projects financed by IFU

  Reports can be made through several channels. Electronic reports may be made by email directly to advisory@ifu.dk  or through a third party by means of a web portal available here . The external web portal is maintained by the law firm Bech-Bruun, which is independent from IFU. Bech-Bruun will receive the reports and determine how to proceed. The object of this external anchoring is to provide an anonymous channel for  reporting and to ensure impartiality and objectivity in assessment and processing.

  Reports made by post should be sent to:

  Chair of the Investigations Oversight Committee
  IFU
  Fredericiagade 27
  1310 Copenhagen K
  Denmark

  What to report
  The Grievance Mechanism can be used to report concerns that are covered by the IFU Whistleblower Policy. In particular, the Grievance Mechanism can be used to report concerns about adverse impacts on individuals or communities by activities carried out by IFU or IFU Investees.

  The Grievance Mechanism can be used for reporting violations comprised by the Danish Whistleblower Protection Act, and thus you may file a report regarding

  • violations of specific areas of EU law
  • serious offences and other serious matters

  Protection of the identity of reporters/whistleblowers and witnesses
  IFU does not tolerate harassment, vengeful actions, or other types of sanctions against any person who in good faith files a report or who assists IFU in connection with the processing and investigation of a case.

  The identity of the reporter/whistleblower will be kept confidential to the extent possible, considering IFU’s need to make a thorough investigation. However, it may be necessary to disclose information about identity if the issue is reported to the police or if the case is taken to court.

  Persons who report in bad faith are not protected by the Whistleblower Policy and may be subject to civil, criminal and employment law sanctions, including possible dismissal.

  Deletion of personal data
  IFU is the data controller of the Grievance Mechanism. Personal data processed in connection with IFU’s Grievance Mechanism are kept for as long as deemed necessary for the purpose for which the data were collected.

  If the result of a specific case presents no evidence of any irregularity, the personal data will be deleted immediately and as a main rule by two months after closing the case.

  If evidence of irregularities is found, various storage periods apply, depending on factors such as whether legal action or disciplinary steps are taken against the reported person or against the person who filed the report, in cases where the report is filed in bad faith.

  Data may also be stored if they are anonymized.

  Please see IFU Whistleblower Policy for further information on your rights as a whistleblower/reporter, what and how to report and how IFU processes your report and personal data.

  ******

  You may also file a complaint with the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., 1300 Copenhagen, dt@datatilsynet.dk.

  If you do not feel safe using IFU’s Whistleblower policy, you may file a report via Danish Data Protection Agency’s external whistleblowing system, in writing or orally. The Danish Data Protection Agency’s whistleblowing system is available via www.datatilsynet.dk

  Vis mere Vis mindre