Nyheder

14. december 2004

POLDANORS LAGUNER HAR IKKE SKADET MILJØET

Den 14. december 2004

Svineproduktionsvirksomheden Poldanor har opfyldt alle polske love og bekendtgørelser og har i alt væsentligt levet op til de danske love og regler i forbindelse med etablering af deres opbevaring af gylle på deres farme i Polen.

Det fremgår af det første delresultat af en ekstern miljøundersøgelse, som IØ (Investeringsfonden for Østlandene) har bestilt hos Carl Bro. Undersøgelsen er sat i værk på baggrund af den kritik, der 10. december blev rejst i SiDs medlemsblad Fagbladet.

Som det er omtalt i medierne, så har Poldanor fire gyllelaguner, der ikke er overdækkede. Selvom det ikke er ulovligt, og selvom overdækningsarbejdet allerede var påbegyndt, før Fagbladet besøgte anlæggene, så finder IØ, at det er beklageligt, at det ikke er sket tidligere.

IØ beklager imidlertid også de mange forkerte påstande, som SiDs Fagbladet har viderebragt.

I Fagbladet 10. december hed det blandt andet, at “de danske landmænd i Polen overholder ikke de miljøregler, der var betingelsen for at få IØ-fonden med i projektet.”

Poldanor har ikke fra begyndelsen skullet leve op til de danske miljøregler. De har efter aftale med IØ skullet arbejde sig op på danske standarder, hvilket de efter både IØ’s og nu også Carl Bros opfattelse næsten har nået.

Fagbladet skrev også, at gyllen fra Poldanors laguner truer med “at forurene et kæmpe landområde og Østersøen”.

Carl Bro har besøgt Poldanors laguneanlæg og konstateret, at de alle er konstrueret med en bundmembran og drænlag, og at ingen af Poldanors boringer viser tegn på uacceptabelt indhold af nitrat i drikkevandet.

Carl Bro konstaterer også, at alle nye anlæg lever op til danske standarder, og at de omtalte udækkede anlæg allerede er ved at blive overdækket.

Fagbladet skriver samtidig, at “stanken af lort er lammende” fra de udækkede gyllelaguner.

Også dette har Carl Bro undersøgt, og her konkluderer de ud fra de foretagne besigtigelser, at “Poldanor råder over markerne i en radius af minimum 300 meter omkring farmene. På baggrund af erfaringstal fra Danmark må det derfor konkluderes, at ammoniakdepositionen fra stalde og gyllelaguner ikke vil være væsentlig udenfor virksomhedens arealer, ligesom der ikke vurderes at kunne være væsentlige lugtgener forbundet med gylleopbevaringen.”

Når beboere i området citeres for, at der lugter af gylle omkring markerne, må det derfor formodes, at de taler om lugten, når gyllen køres ud på markerne. Dette sker efter samme moderne metoder som bruges i Danmark.

Årsagen til, at de tre største laguner endnu ikke er overdækkede, har ikke været fremme i medierne: Poldanor har siden 1998 forhandlet med kommunen om at etablere et fælles biogasanlæg. Derfor har Poldanor afventet resultatet af disse forhandlinger. Først i sommer har kommunen meddelt, at den ikke er i stand til at medfinansiere anlægget, og derfor har Poldanor nu besluttet at etablere sit eget – mindre – biogasanlæg med nye laguner i 2005.

IØ’s vicedirektør, Frank Norman Larsen, er tilfreds med Carl Bros foreløbige konklusioner:

“Vi er meget tilfredse med resultatet af Carl Bros undersøgelse af Poldanor. Den fastslår blandt andet, at den manglende overdækning på de omtalte gyllelaguner ikke har haft skadelig effekt på miljøet, og at Poldanor gennem hele forløbet har handlet lovligt og i alt væsentligt levet op til danske love og regler.”

For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt

IØ’s vicedirektør Frank Norman Larsen, direkte: 33 63 75 03