Nyheder

20. september 2004

MINIKRONIK FRA ERHVERVSBLADET 20.09.2004: IFU/IØ VIL STYRKE SAMARBEJDET MED MINDRE VIRKSOMHEDER

IFU/IØ’s kommende ”globaliserings-pakke” for små- og mellemstore virksomheder skal indeholde alt, hvad virksomhederne behøver af assistance, når de ønsker at tage springet ud i verden.

IFU/IØ’s kommende “globaliserings-pakke” for små- og mellemstore virksomheder skal indeholde alt, hvad virksomhederne behøver af assistance, når de ønsker at tage springet ud i verden

Af Torben Huss, udviklingschef i Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ)

Flere og flere mindre virksomheder er begyndt at interessere sig for at investere i udlandet. Det mærker vi i Investeringsfondene, og det er også en tendens, der opleves i de andre erhvervsorganisationer, som vi samarbejder med.

Det er vores erfaring – i Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene – at specielt de små virksomheder har et særligt behov for assistance og ekspertise både før, under og efter, de tager springet ud i verden. Derfor vil vi med et nyt globaliseringsinitiativ gøre det lettere for disse virksomheder at opnå den hjælp og støtte, de har brug for.

Der kan være mange forskellige grunde til, at mindre virksomheder ønsker at flytte hele eller dele af deres produktion til udlandet. Dét, som medierne interesserer sig mest for, er nok udflytningen af arbejdspladser på grund af lavere lønomkostninger andre steder. I mange tilfælde handler det imidlertid lige så meget om, at virksomhederne ønsker adgang til nye markeder, at være tæt på nye vækstcentre, eller at de simpelthen følger deres store kunder, når de flytter ud.

Uanset hvad motivet er for at starte produktion i udlandet, skal virksomheden være godt klædt på, når den springer ud i globaliseringen og bliver international. Det er fantastisk vigtigt for projektets succes, at alle aspekter er tænkt grundigt igennem på forhånd. Det har IFU og IØ sådan set altid hjulpet både små og store virksomheder med, men med den nye pakke, vi er i gang med at forberede, vil vi tilbyde de små og mellemstore virsomheder (SMV’erne) vores ekspertise og rådgivning i endnu højere grad og fra den allerførste spæde fase.

Et vigtigt element vil blive et projektudviklingsmøde op til en dags varighed på virksomheden. På dette møde vil vi blandt andet drøfte motivet for etableringen, valget af land og partnere, virksomhedens ressourcer, finansieringsmuligheder og -tilbud, og diskutere spørgsmål som: Skal vi have en lokal partner i projektet? Hvordan sikrer man sig imod indblanding i korruption? Kan man få lokal bankfinansiering? Hvorledes finder man en egnet lokal ledelse?

Ved at komme rundt om alle de vigtigste aspekter i så tidlig en fase, kan virksomheden hurtigt få et overblik over, hvor omfattende projektet er, og om det er realistisk at gennemføre det. Ikke alle mindre virksomheder kan kaste sig ud i produktion i et hvilket som helst land. I mange øst- og udviklingslande gør der sig særlige forhold gældende, som kan besværliggøre processen. Her kan IFU/IØ heldigvis trække på kompetente rådgivere i alle verdensdele, der har et meget indgående kendskab til og erfaring med virksomhedsetablering i de enkelte markeder.

Når den danske virksomhed formelt har fremsendt en ansøgning til fondene om medfinansiering i form af aktiekapital og/eller lån, så vil fondene hurtigst muligt tage en principbeslutning om deltagelse i projektet. Herefter tager fondene initiativ til et før-investeringsmøde (PIM = pre-investment meeting) i værtslandet eller, hvis det er lettere, i Danmark med deltagelse af alle projektpartnere samt en facilitator fra fondene. Facilitatoren sikrer sig her blandt andet, at forudsætningerne for projektet er fuldt forstået og på plads.

I driftsfasen vil fondene udpege et medlem af projektselskabets bestyrelse for at støtte projektet og formidle fondens netværk og erfaringer fra andre projekter i landet. Vi kan også hjælpe med at identificere andre personer til bestyrelsen med lokal- eller markedskendskab. For også at styrke den danske partnervirksomhed i relation til internationaliseringsprocessen vil IFU/IØ oprette en database over ressourcepersoner i Danmark med betydelig international erfaring, der med fordel kan træde ind i de danske virksomhedsbestyrelser.

Udover at tilbyde både finansieringsmuligheder og adgang til vores særlige rådgivernetværk, kan de danske virksomheder også få glæde af vores samarbejde med andre erhvervorganisationer. Vi er i øjelikket i dialog med forskellige organisationer – blandt andre Håndværksrådet – for at styrke vores samarbejde specifikt i forhold til SMV’er. Også Dansk Eksportråd og DANIDA, der allerede har gjort meget på dette område, er blandt dem, som vi har samarbejde med. Vores fælles mål er at klæde SMV’erne bedst muligt på i globaliseringsprocessen, således at både værtslandene og de danske virksomheder får mest mulig fordel af de nye investeringer.