Nyheder

25. august 2005

LISTE OVER PÅSTANDE FRA FAGBLADET/3F

 1. IFU har pustet beskæftigelsestallene op med 28.000.
 2. Folketinget ført bag lyset. Både udenrigsministeren og Folketinget fik oplyst de forkerte tal af Fonden.
 3. Plumrose i Colombia er gået konkurs, og der er ingen jobs skabt.
 4. Fagbladet hævder, at projektet DCK Kenya er lukket.
 5. IFU havde forventet at skabe og bevare 6.009 arbejdspladser hos C. W. Mackie.
 6. Kjeld Ranum “skaffede pengene”.
 7. 3F hævder, at IFU kun til en vis grad er drevet efter de regler, Folketinget har krævet
 8. Det fremgår af Fagbladet, at IFU hensætter dobbelt så mange penge på tabskontoen, som Fonden reelt taber på nogle af de projekter, der er slået fejl.
 9. 3F hævder, at IFU er hermetisk lukket.
 10. 3F hævder, at IFU tryller med tallene.
 11. 3F hævder, at de fattigste lande svigtes.
  Eftertanke!

1. IFU har pustet beskæftigelsestallene op med 28.000.

3F’s påstand er FORKERT: IFU har ikke, hverken i årsberetningen, oplysningerne til Folketinget eller til 3F’s journalister, overdrevet tal for beskæftigelsen.

I IFU’s årsberetning optræder tallene for, hvor mange direkte arbejdspladser IFU og de virksomheder, vi samarbejder med på starttidspunktet, forventer, at de enkelte projektvirksomheder vil kunne skabe eller bevare.

Når vi har valgt at oplyse og derefter fastholde de forventede beskæftigelsestal i årsberetningen, skyldes det, at hverken IFU eller vores samarbejdsvirksomheder kan vide, hvad det faktiske beskæftigelsestal vil være, før projektet kommer i gang.

Nogle projekter bliver aldrig til noget, mens andre ikke går så godt som forventet, og endelig bliver mange projekter gennemført med større succes og dermed flere skabte arbejdspladser end forventet. Desuden har erhvervsvirksomheder jo konkurrencehensyn og ønsker derfor ikke at oplyse, hvor mange de har i arbejde.

Generelt ender den samlede beskæftigelse i de projekter, IFU er involveret i, med at blive højere end det forventede antal arbejdspladser, der er angivet i Fondenes årsberetninger.

IFU’s måde at offentliggøre tallene på skaber tilsyneladende forvirring, blandt andet hos 3F og deres journalister. Kritikken har fået IFU’s bestyrelsesformand Johannes Poulsen og direktionen til at overveje, om vi kan opgøre beskæftigelsestallene på en anden måde. Det tages nu op i IFU’s bestyrelse.

2. Folketinget ført bag lyset. Både udenrigsministeren og Folketinget fik oplyst de forkerte tal af Fonden.

3F’s påstand er FORKERT: Af det svar fra Udviklingsministeriet til Folketinget fra 20. maj i år om beskæftigelseseffekten i IFU, som Fagbladet 3F citerer, fremgår det tydeligt, at tallene i IFU’s årsberetning er det FORVENTEDE antal arbejdspladser i IFU’s projekter.

3F vælger behændigt at undlade at citere den sætning, der forklarer dette forhold, og konkluderer derefter, at IFU har ført Folketinget bag lyset ved at puste jobtallene op med 28.000 arbejdspladser.

Vi bringer svaret til Folketinget i dets fulde ordlyd her – S 1550.

3Fs tal og beregning består simpelthen i at trække de projekter, der ikke blev til noget, fra det forventede tal for beskæftigelsen i årsberetningen. Problemet ved denne metode er, at projekter dør, bliver mindre end forventet OG nogle gange større. Derfor kommer 3F ikke frem til et korrekt tal.

3. Plumrose i Colombia er gået konkurs og ingen jobs er skabt.

3F’s påstand er FORKERT: Plumrose Madrileña-projektet startede i 1996, og i 1998 var der 226 ansatte. I 1998 gik virksomheden konkurs, hvilket sker ind imellem både for projekter, som IFU deltager i, og i ganske almindelige virksomheder i Danmark og i udlandet.

Som det fremgår andetsteds på siden, er det samlede antal skabte arbejdspladser i projekter, som IFU deltager i, højere end det forventede, men det hjælper naturligvis ikke de 226 medarbejdere i Colombia. Vi havde hellere set, at projektet var blevet stort og havde vokset og levet. Det er gået anderledes.

Heldigvis har de 226 slagteriarbejdere fået uddannelse og jobmæssig træning, som de får brug for på andre arbejdspladser i deres land.

4. Fagbladet hævder, at projektet DCK Kenya er lukket.

3F’s påstand er FORKERT: Aktiviteterne i DCK Kenya blev startet med deltagelse af IFU i 1969 og voksede i årene derefter. I midten af 1970’erne blev virksomheden solgt til et engelsk firma, og IFU’s medfinansiering ophørte. Selskabet hedder nu Kingfisher Farm og har i dag 1.800 ansatte. Vi henviser til virksomhedens hjemmeside www.flamingoholdings.com og konstaterer, at blot fordi 3Fs journalister ikke får øje på noget, kan den godt eksistere i virkeligheden.

Ifølge en Verdensbankrapport har virksomheden været med til at give startskuddet for en blomstrende kenyansk hortikultur industri, som i dag beskæftiger over 500.000 fattige kenyanske landarbejdere.

IFU har ikke rejst bedragerianklager mod Jan Bonde Nielsen. IFU begærede Jan Bonde Nielsen konkurs, fordi han ikke kunne betale de sidste afdrag på sine forpligtigelser overfor os. Jan Bonde blev derudover af andre anklaget for andre forhold, men blev frikendt og ville – hvis han kontaktede IFU i dag – have de samme rettigheder som enhver anden dansk virksomhedsejer til at søge om IFU-deltagelse i et projekt.

5. IFU havde forventet at skabe og bevare 6.009 arbejdspladser hos C. W. Mackie.

3F’s påstand er FORKERT: IFU har desværre begået en simpel sammentællingsfejl i den ureviderede del af årsrapporten for 2004. Vi har opført beskæftigelsestal både for holdingselskabet og for de individuelle datterselskaber i C. W. Mackie, og derfor er det forventede antal af medarbejder 3120 for stort.

Men det er vores revisorers vurdering, at fejlene ikke på afgørende vis, samlet set, ændrer det billede, vi har tegnet af den beskæftigelse, IFU har været med til at skabe.

Opdagelsen af fejlen får bestyrelsen til at overveje at bruge ‘intern revision’ og at udvide samarbejdet med eksterne revisorer.

6. Kjeld Ranum “skaffede pengene”.

3F’s påstand er FORKERT: Den danske virksomhed Aarhus United (tidligere Aarhus Olie) har to projekter (plus 5 datterselskaber) med deltagelse af IFU, som blev etableret i perioden 1992-1998. Kjeld Ranum, som har været bestyrelsesmedlem i Ã…rhus United siden 1995 (og direktør samme sted 1998-2000), er også medlem af IFU’s bestyrelse. Det har han været siden 1994. Han er selvfølgelig inhabil, når punkter om projekter, han har tilknytning gennem sit engagement i erhvervslivet, bliver behandlet på bestyrelses­møder i IFU. Derfor må han ikke udtale sig og skal forlade lokalet under behandlingen af de projekter, sådan som reglerne for inhabilitet foreskriver.

Kjeld Ranum kender gennem sit professionelle engagement både Johannes Poulsen og Sven Riskær, men hans projekter er altså blevet behandlet og vurderet fuldstændigt på samme måde som alle andre projekter, IFU i øvrigt kigger på.

Et bredt netværk og kontakter i erhvervslivet er en forudsætning for at IFU kan sikre gode og ordentlige projekter. Vi er meget opmærksomme på at overholde alle regler og retningslinjer for, hvordan projekter bliver godkendt, og for hvem, der kan få støtte.

Men man må forstå, at bestyrelsen for IFU netop inkluderer mange erhvervsledere, fordi tanken er, at IFU skal være i god samklang med det danske erhvervsliv.

7. 3F hævder, at IFU kun til en vis grad er drevet efter de regler, Folketinget har krævet.

3F’s påstand er FORKERT: IFU fik 750 mio. kroner til at øge indsatsen med projekter i de fattigere lande – det vil sige lande med et BNP på under 2.500 dollars. Og vi opfyldte de betingelser, der var tilknyttet for at få pengene.

Det er rigtigt, at der har været en evaluering i 2004, som kritiserede os for ikke at gå efter de allerfattigste lande – men det var nu engang ikke de betingelser, der var knyttet til den ekstra bevilling.

Siden har regeringen ved en melding fra Udviklingsminister Ulla Tørnæs netop før sommerferien understreget, at IFU skal investere i de fattigere og altså ikke de fattigste lande. Og det er også det IFU gør.

8. Det fremgår af Fagbladet, at IFU hensætter dobbelt så mange penge på tabskontoen, som Fonden reelt taber på nogle af de projekter, der er slået fejl.

3F’s påstand er FORKERT: I vores balance er alle projekter optaget til markedsværdi i henhold til årsregnskabsloven. Vi værdiregulerer samtlige projekter til markedsværdi. Vi bestræber os på at være realistiske, men det er klart, at vi ikke kan ramme med millimeters nøjagtighed. Vores værdiregulering revideres af ekstern revision såvel som Rigsrevisionen. Vi forsøger at være meget grundige i vores årsregnskab, og vores regnskabsprincipper er tydeligt beskrevet. Vi har faktisk fået ros for gennemsigtighed. Men vi gennemgår gerne regnskabet med 3F for at opklare misforståelsen.

IFU ville som fond ingen glæde have af at gøre, som 3F anklager os for – vi bruger jo Fondens midler til reinvestering i projekter. Det er det, IFU er sat i verden til.

9. 3F hævder, at IFU er hermetisk lukket.

3F’s påstand er FORKERT: I Danmark har vi tradition for at have åbenhed og offentlighed i forvaltningen. Det har IFU også. Det er på den anden side klart, at IFU også har et hensyn at tage til de med­investorer, vi optræder sammen med.

Der er i erhvervslivet en række konkurrencehensyn, som har til hensigt at beskytte virksomhederne. IFU vil ikke være en dårlig makker og skal derfor finde en balance, så offentligheden kan følge med i, hvordan Fondens midler anvendes i hverdagens politik og forvaltning. Vi synes, vi har en balance, men det er klart, at vi skal diskutere dette løbende.

IFU er altså ikke optaget af at gemme ting af vejen – tværtimod. Vi arbejder med en ny hjemmeside og har ansat en kommunikationsmedarbejder for at sikre, at de beslutninger, vi tager, bliver mere gennemsigtige for omgivelserne.

10. 3F hævder, at IFU tryller med tallene.

3F’s påstand er FORKERT: Det lyder jo sjovt at sige sådan, men ærligt talt betyder taltrylleri i praksis, at projekter går ned og såvel arbejdspladser som livsgrundlag forsvinder. Det ville være uansvarligt både overfor arbejdspladserne og overfor de kræfter, der er lagt i projekterne. Det er en smart påstand, som IFU gerne hermed vil tage skarpt afstand fra.

11. 3F hævder, at de fattigste lande svigtes.

3F’s påstand er FORKERT: Vi får mest udvikling for pengene ved at arbejde i lande, som ikke er de allerfattigste – det skyldes, at disse lande ofte har mange andre problemer end blot det at være fattige. Det er ikke altid i første omgang erhvervsudvikling, de mangler, men snarere en opbygning af et civilsamfund og en infrastruktur. Også 3F bliver nødt til at forstå forskellen mellem at arbejde med bistand og at arbejde med erhvervsudvikling. Vi bruger vores ekspertise på at sætte de trods alt begrænsede ressourcer, IFU har, på de projekter, vi tror på kan leve. NCG evalueringen konkluderer, at IFU kunne placere en større andel af sine projekter i de fattigste lande. Men det er altså ikke det mandat, IFU har.

Dog skal det tilføjes, at IFU’s aktiviteter i meget høj grad finder sted i de fattigere lande. Således har IFU pr. 31.december 2004 indgået aftaler om at investere godt 1,7 mia. kr. i de fattigste lande (LIC-lande) og 2,1 mia. kr. i de fattigere mellemindkomstlande (LMIC lande) ud af vores samlede investeringer på 5,9 mia. kr. Investeringer i de fattigere lande udgør således 65% af det samlede investeringsomfang.

Eftertanke!

Det seneste år har 3F’s kampagne mod IØ og IFU gjort det tydeligt for os, at vi ikke har været konsekvente nok til at sikre, at de retningslinier, vi udstikker, også efterleves i de konkrete projekter rundt om i verden. Vi har forladt os på at, vi hørte om det, hvis der opstod problemer, men har erfaret, at det ikke er tilstrækkeligt.

Der behov for en opstramning, så vi fremover kan sikre, at problemer løses og ikke gentager sig. Vi har bedt vores revisorer om et bud på, hvordan vi kan sikre, at de retningslinier, vi udstikker, også følges i virkeligheden.