Nyheder

13. maj 2005

KOMMENTAR TIL OMTALE AF STATUS FOR POLDANORS MILJØGODKENDELSER

I forbindelse med påstande i medierne i dag om at polske myndigheder er ved at lukke syv af Poldanors svinefarme, fordi de ikke overholder landets miljølove, og at Carl Bro-rapporten, som IØ-Fonden har bestilt, udelukkende er baseret på udtalelser fra Poldanor og dermed utroværdig, skal vi udtale følgende:

Situationen som omtalt af medierne i dag fortæller intet om, hvorvidt Poldanor opfylder polske miljøregler eller ej, men alene at de polske myndigheder ikke har været i stand til at færdigbehandle de såkaldte IPPC-ansøgninger (polsk miljøgodkendelse på EU niveau) fra Poldanor inden for den lovmæssige tidsfrist på seks måneder. En situation som adskillige andre virksomheder i Polen er havnet i.

Polen har i den forbindelse en regel, som siger, at en anden myndighed (miljøinspektoratet) herefter skal beordre produktionen på virksomhederne lukket midlertidigt, medmindre virksomhederne har opnået dispensation herfor. Det har Poldanor oplyst, at de allerede har fået for fire af de syv farme, og at de forventer også at få det for de sidste tre.

Vi er således overbevist om, at Poldanor også på dette område overholder de polske love og regler.

Angående Carl Bro rapporten har vi fået oplyst, at de naturligvis i forbindelse med udarbejdelsen af Poldanor rapporten også har talt med de relevante miljømyndigheder i de regioner, hvor Poldanor har svinefarme.

Det skal ligeledes understreges, at Carl Bro fastholder konklusionerne i deres rapport fra maj 2005, som var basis for samrådet i Fødevareudvalget den 11. maj 2005.

Som dokumentation for, at Carl Bro rapporten omtaler den aktuelle status af Poldanors ansøgninger om IPPC godkendelser, vedlægges relevant uddrag af Carl Bro rapporten (dvs. afsnit 2.3) samt note modtaget d.d. fra Poldanors ledelse.

Yderligere oplysninger: Vicedirektør Frank Norman Larsen, telefon 33 63 75 00

Uddrag af Carl Bro rapporten Maj 2005

2.3 Myndighedsgodkendelser

Den overordnede konklusion fra gennemgangen er, at de nødvendige godkendelser / tilladelser er på plads eller er under sagsbehandling. Sagsbehandlingen af Poldanors ansøgninger om etablering af nye gyllelaguner har flere steder trukket længere ud end forventet, hvilket er en væsentlig årsag til at Poldanor på visse farme ikke har kapacitet til at opbevare gyllen fra farmens egen produktion.

Poldanor har ansat en person med dagligt ansvar for miljøansøgninger, godkendelser mv. Virksomheden følger udviklingen i den relevante miljølovgivning og følger desuden løbende op på udeståender vedrørende miljøtilladelser mv.

Af de 15 omfattede farme, der indgår i nærværende undersøgelse, skal de 11 ifølge den polske lovgivning have en integreret (IPPC) miljøgodkendelse pr. 1. januar 2005. Status herfor er, at Poldanor i 2004 har indsendt ansøgninger for alle 11 farme, men at myndighederne indtil videre kun har udstedt godkendelser for 4 farme. Det skal bemærkes, at det er et generelt billede for Polen, at myndighederne ikke har udstedt IPPC godkendelser til tiden, og det vurderes således ikke at være et lovbrud forårsaget af Poldanor. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Poldanor samt en række andre virksomheder er blevet meddelt udsættelse for kravet om IPPC på initiativ fra den polske EU forhandlingsdelegation – en udsættelse, som Poldanor dog ikke mener at have behov for at gøre brug af.

Miljømyndighederne i regionen Vestpommern (Zachodniopodmorskie) har nægtet at udstede IPPC godkendelse til farmene i Naclaw og Swielino, angiveligt fordi der ikke er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på de to farme. Poldanor har anket denne afgørelse til miljøministeriet, hvor sagen pt. ligger til vurdering. Grundlaget for anken er, at der allerede inden etablering af produktionen på de to lokaliteter blev søgt om tilladelse til etablering af tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

De lovpligtige gødningsplaner er udarbejdet for 2005 og godkendt af myndighederne, og der er indgået gylleaftaler med landmænd om udbringning af gylle på deres marker. Disse aftaler omfatter i alt 1.870 ha. Der er desuden aftaler med autoriserede firmaer om bortskaffelse af døde grise og om bortskaffelse af affald, herunder miljøfarligt affald.

Carl Bro har i forbindelse med besøgene fået forelagt en række dokumenter, herunder oversigtskort, produktionsoversigter, miljøansøgninger og godkendelser, aftaler om affaldsbortskaffelse, kvitteringer for affaldsbortskaffelse, gylleaftaler, vandkvalitetsrapporter, miljøinspektionsrapporter mv.

Miljøtilsynsmyndighederne (WIOS) i regionerne Pommern og Vest-Pommern, de to regioner hvor stort set samtlige farme ligger, er kontaktet december 2004 og bekræftede her, at der ikke er udestående sager med virksomheden, udover hvad der er nævnt ovenfor.

Note udarbejdet af Poldanor den 13. maj 2005

Status på IPPC tilladelser til Poldanors svinefarme.

Poldanor driver 11 svinefarme, som går ind under IPPC-kravet (EU-direktiv om Integrated Pollution Prevention and Control).

Disse farme, i lighed med flere hundrede andre svinefarme i Polen, skulle have fået en IPPC tilladelse inden udgangen af 2004.

Poldanor, som en af få svineproducenter i Polen, sendte ansøgninger om IPPC tilladelser til alle sine farme ind indenfor fristen.

Indtil dags dato har 4 svinefarme fået IPPC tilladelser, herunder Pawlowko svinefarm som den første overhovedet i Polen i juli 2004.

De øvrige ansøgninger ligger stadigvæk hos amtsmyndighederne og bliver behandlet. Behandlingsproceduren trækker ud blandt andet på grund af myndighedernes manglende kapacitet, og dette forhold vedrører mange andre svineproducenter.

De regionale miljøinspektorater er forpligtet ifølge lovgivningen til at starte proceduren med henblik på standsning af operationer på de svinefarme, som ikke kan forevise IPPC tilladelse. Det er netop sket med hensyn til 7 af Poldanors farme. Det er en rutineprocedure, som fremgår af lovgivningen, og sådan en procedure er sat i gang i forhold til mange svinefarme i Polen, som enten slet ikke har ansøgt om IPPC tilladelse, eller som har søgt, men har ikke fået den endnu.

Det er også en rutine, at denne administrative standsningsprocedure suspenderes af miljøinspektoraterne i de tilfælde, hvor der er søgt om IPPC tilladelsen, og hvor tilladelsen ikke er udstedt endnu på grund af amtsmyndighedernes langsomme behandlingsprocedurer.

Hvad angår Poldanors svinefarme, fik miljøinspektoraterne derfor den 7. april 2005 suspenderet standsningsproceduren med hensyn til de 4 farme i Pomorski Amt, og vi forventer indenfor kort tid, at standsningsproceduren ligeledes bliver suspenderet af miljømyndighederne i Zachodniopomorski Amt med hensyn til de sidste 3 farme – indtil behandlingsprocedurerne ved amtsmyndighederne bliver afsluttet.

I hele behandlingsforløbet har vi været i kontakt med myndighederne, og vi er mange gange blevet bekræftet i, at vores farme repræsenterer de højeste standarder i Polen, og at de 100% lever op til IPPC kravene, hvilket også blev bekræftet via udstedelse af de første 4 IPPC tilladelser.

Vi forventer, at de manglende tilladelser bliver udstedt indenfor kort tid, da de 7 farme er magen til dem, der allerede har fået IPPC tilladelser.

Med venlig hilsen

Grzegorz Brodziak
Poldanor S.A.