Nyheder

2. januar 2002

IØ RYKKER ØSTOVER

Af Sven Riskær, Direktør for
Investeringsfonden for Østlandene,
Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene,
Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Allerede når ansøgerlandene i Central- og Østeuropa indgår aftale om optagelse i EU, glider de ud af Investeringsfonden for Østlandene, IØ’s, arbejdsområde. Allerede fra midten af det nye år må man indstille sig på, at IØ ikke længere står til rådighed som partner for danske investorer i blandt andet Polen. Til gengæld styrker IØ indsatsen længere østpå og etablerer kontor i Moskva.

Når et land når frem til aftalen om at træde ind i EU, betragtes IØ’s mission i landet som afsluttet. IØ blev etableret i 1989 for at fremme østlandenes overgang til markedsøkonomi, for at fremme et bedre forhold mellem øst og vest og for at bistå danske virksomheder med at etablere sig i landene, hvor almindelige finansieringskilder ikke slog til. Landene, der godkendes til optagelse i EU, må betragtes som fuldt fungerende markedsøkonomier.

IØ’s investeringer især i ansøgerlande
10 lande i Central- og Østeuropa er af EU godkendte som ansøgerlande. I løbet af det nye år ventes aftalen med i hvert fald nogle af dem underskrevet. Landene er Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Ungarn.

Over 70 pct. af IØ’s samlede investerede kapital er placeret i projektselskaber i disse ansøgerlande. Heraf tegner alene Polen sig for ca. en trediedel.

Koncentrationen af de danske investeringer om disse lande skyldes flere forhold, især geografisk nærhed og gode investeringsforhold samt – endnu – noget mere usikkerhed og noget mindre stabilitet i de øvrige lande, hvor IØ kan investere.

Klausul fra 2002
IØ vil fra sommeren 2002 tage højde for optagelsen af landene.

Det skyldes ikke alene, at IØ’s mission i landene må betragtes som fuldført, men også at IØ ikke ser det som sin opgave at foretage nye investeringer i, hvad der snart bliver til andre EU-lande.

I ansøgerlandene vil kun de nye projekter blive gennemført, hvis partnere allerede forud har fået en principgodkendelse fra IØ. Og fra sommeren 2002 får nye principgodkendelser vedrørende IØ’s deltagelse i nye projekter påhæftet en klausul. Den indebærer automatisk bortfald af principgodkendelsen, i det øjeblik, hvor EU indgår en optagelsesaftale med det pågældende land.

Kommercielt behov rykker også østover
Der er stadig stort behov for danske investeringer og dermed rådgivning og investeringer fra IØ i de øvrige lande i Central- og Østeuropa som ikke kommer i EU i denne omgang. IØ har derfor indledt en række særlige investeringsfremmetiltag, der har til formål at øge opmærksomheden om investeringesmulighederne i det tidligere Rusland, de øvrige CIS-lande og i det sydlige og vestlige Balkan.

IØ vil blandt andet gennemføre mere detailerede og informative analyser, der sætter de danske virksomheder bedre i stand til at foretage realistiske vurderinger af muligheder og risici i de pågældende lande.

Desuden vil IØ etablere et kontor i Moskva som et konkret og meget synligt udtryk for den store betydning dette resourcerige land formodes at få fremover for danske virksomheder. IØ ønsker at styrke analysearbejdet og kontakterne med russiske myndigheder, finansieringsinstitutter og myndigheder. Kontoret vil samtidig bidrage til, at IØ bliver i stand til at betjene partnervirksomhederne i Rusland endnu bedre end i dag.

Alt i alt indebærer de beskrevne omlæggelser af IØ’s investeringsarbejde en øget fokus på og støtte til dansk erhvervsliv i de lande – med Rusland i spidsen – som fremover vil indebære de største udfordringer – og også de største uudnyttede muligheder i det østlige Europa.

Udviklingen er også et bemærkelsesværdigt og, alt taget i betragtning, glædeligt udtryk for de kolossale fremskridt, der er sket i Østeuropa siden “murens fald” i 1989.

Bragt i Erhvervsbladet den 2. januar 2002.