Nyheder

29. august 2022

INGEN FORURENING AF VANDLØB PÅ CHILENSK GRISEFARM

På baggrund af en artikel fra Danwatch har IFU fået gennemført en uvildig ekspertundersøgelse af miljøforholdene på en grisefarm i Chile, der er ejet af Coexca og delvist finansieret af IFU. Undersøgelsen viser bl.a., at farmens aktiviteter ikke har ført til forurening af de lokale vandløb, og at der ikke var indført sundhedsmæssig undtagelsestilstand. Undersøgelsen viser dog også, at Coexca først nu næsten er i mål med at indfri de krav om håndtering af gylle, som IFU har stillet.

Landbrugsinvesteringsfonden DAF, der er administreret af IFU, har investeret i Coexca, Chile. Coexca er en større agribusiness virksomhed, der producerer kvalitetsgrise fra jord til bord.

En af virksomhedens farme, Santa Francisca, har været udsat for kritik i en artikel fra Danwatch, og den danske udviklingsminister har været kaldt i samråd i Folketinget.

IFU har på baggrund af kritikken fået gennemført en uvildig ekspertundersøgelse af miljøforholdene, der er foretaget af NIRAS A/S og Moreno Saez Aviles, et chilensk advokatfirma med speciale i miljøforhold.

Undersøgelsens konklusioner
I undersøgelsen konstateres det, at de chilenske myndigheder har besøgt og kontrolleret farmen flere gange i løbet af perioden januar til april 2022. Det første besøg skete på baggrund af klager fra naboer og fra Chépica kommune, hvor farmen ligger.

To påbud fra myndigheder
Kontrollerne resulterede i to påbud fra myndighederne. De handlede om håndteringen af døde grise og separation og anvendelse af den faste del af gyllen fra grisene. Begge de kritiserede forhold er bragt i orden.

De døde grise begraves ikke længere, men oplagres i op til to uger i kølecontainer, hvorefter de transporteres til destruktion. Alle nedgravede grise er gravet op og destrueret. Ordningen blev implementeret i januar 2022.

Den faste del af husdyrgødningen bringes ikke længere ud på farmens omkringliggende marker. I stedet er den faste del af husdyrgødningen siden januar 2022 blevet transporteret til kompostering hos to komposteringsvirksomheder, der komposterer og videreformidler den til diverse gødskningsformål.

Ingen forurening af vandløb
I artiklen fra Danwatch fremgår det, at indholdet af colibakterier i vandingskanaler og i det behandlede spildevand, som bruges til at vande omkringliggende marker, hvor der f.eks. dyrkes majs, blommer og ananas, var 92 gange højere end den fastsatte grænseværdi.

Ifølge undersøgelsen gennemførte de lokale myndigheder fem prøver mhp. at undersøge eventuel forurening med colibakterier. Én prøve blev taget direkte i den opbevarede gylle, og fire prøver blev taget i de to vandløb, der går gennem farmen.

Det er forventeligt, at den ene prøve fra gylleopbevaringen har et meget højt antal colibakterier. Men det er ikke noget problem, da gyllen ifølge den uvildige undersøgelse alene spredes på arealer, hvor der dyrkes majs og hvede, som optager næringsstofferne og alene anvendes til dyrefoder.

Prøverne i vandløbene er taget både før og efter, at vandet har passeret farmen. Resultaterne er på mellem 93 og 700 coliforme bakterier pr. 100 ml vand. Alle prøver fra vandløbene er derfor lavere end den fastsatte standard på 1.000 coliforme bakterier pr. 100 ml vand. En standard der i øvrigt også ifølge NIRAS er gældende for god badevandskvalitet i EU.

Anvendelsen af gyllen på farmens egne arealer, hvor der dyrkes dyrefoder, medfører således ingen forurening af vandløbene med kolibakterier.

Ifølge den uvildige undersøgelse konkluderede den chilenske landbrugsmyndighed (SAG) på baggrund af et inspektionsbesøg den 30. marts 2022, at der ikke kunne konstateres hverken vand- eller jordforurening.

Der var ikke erklæret sundhedsmæssig undtagelsestilstand
I artiklen fra Danwatch fremgår det, at der blev erklæret ”sundhedsmæssig undtagelsestilstand” i den by, der ligger ved grisefarmen. Det er imidlertid ikke korrekt.

Den uvildige undersøgelse konkluderer, at der på intet tidspunkt var et varsel om risiko for befolkningens sundhed.

Ingen væsentlige lugtemissioner
Naboerne har klaget over lugt og fluer fra farmen. Ved det første besøg fra myndighederne i januar 2022, blev der konstateret lugtgener på farmen. Senere kontrolbesøg har dog ikke kunnet verificere lugtgenerne.

Den uvildige undersøgelse har vurderet, at der ikke er væsentlige lugtgener fra farmen. Det er baseret på en rapport fra den chilenske virksomhed, Proterm, der har vurderet, at lugtemissioner fra farmen er på 3 Ou/m3 i den nærmeste landsby og 5 – 20 Ou/mved nogle få af de nærmeste bebyggelser. Det er i overensstemmelse med en tidligere rapport fra NIRAS, der er gennemført i 2016.

Til sammenligning er grænseværdier for lugtemissioner i Danmark på 5 Ou/m3 i byer, 7 Ou/m3 i mindre landsbyer og 15 Ou/m3 for bebyggelser på landet.

Lugtemissioner fra farmen er således generelt indenfor danske standarder.

Coexca har dog alligevel iværksat nye initiativer, der skal måle og forebygge eventuelle lugtgener.

Naboer har ikke ønsket dialog
Ifølge undersøgelsen har Coexca forsøgt at etablere en dialog med kommune, beboere og naboer. Der var oprindeligt aftalt flere møder i januar 2022. Men beboere og naboer ønskede ikke at deltage i de aftalte møder. I stedet valgte de at gå rettens vej.

Håndteringen af gylle bringes i overensstemmelse med EU-standarder
IFU har i forbindelse med investeringen stillet krav om, at håndtering af gylle skal ske i overensstemmelse med EU-standarder. IFU har derfor som en del af undersøgelsen bedt om en vurdering af, hvorvidt Coexca har implementeret EU-standarder på Santa Francisca.

Den uvildige undersøgelse konkluderer, at Coexca ikke er i mål med at implementere EU-standarder for håndtering af gylle på Santa Francisca.

Aktuelt foregår imidlertid et arbejde med at få at etableret nye gyllelaguner, som har bundmembran og som er overdækkede, samt at transporten af gylle foregår i lukkede rørledninger. Dette arbejde er nu næsten afsluttet, bortset fra en enkelt ny gyllelagune, der forventes færdig i september 2022.

Når arbejdet er gennemført er håndtering og kapacitet for opbevaring af gylle i overensstemmelse med EU-standarder.

Udbringning af gylle skal undersøges nærmere
Udbringning af gylle på Santa Francisca farmen sker i overensstemmelse med en såkaldt ”Slurry Application Plan (SAP)”, der indsendes til landbrugsmyndighederne. Gyllen udbringes på arealer, hvor der dyrkes majs og hvede, som anvendes til dyrefoder.

Ifølge den uvildige undersøgelse er arealet, hvor gyllen udbringes, mindre end det arealkrav, der er gældende for tilsvarende EU-standarder. Det er således NIRAS’ vurdering, at der aktuelt udledes 960 kg N/ha pr. år, mens EU-standarden anbefaler 204 kg N/ha pr. år.

Planen for udbringning af gylle er i overensstemmelse med chilenske regler. Det har imidlertid ikke været muligt for NIRAS at vurdere, hvorvidt forskellen til EU-standarder har betydning for nitrogenindhold i jorden, udvaskning og grundvand. NIRAS anbefaler derfor, at disse forhold undersøges nærmere af en person med grundlæggende viden om jordbundsforhold og dyrkning af afgrøder i Chile.

Den undersøgelse vil IFU nu bede Coexca om at igangsætte.

Bagrund om investering i Coexca
IFU’s målsætning med investeringen var, at Coexca skulle bidrage til at forbedre miljø og dyrevelfærd og fremstå som et eksempel på, hvordan grise kan produceres mere bæredygtigt, end det tidligere har været gjort i Chile. IFU stillede derfor krav om, at selskabet skulle efterleve danske standarder vedr. dyrevelfærd og EU-standarder for håndtering af gylle.

IFU’s oprindelige investering blev primært anvendt til etablering af en helt ny farm i Maule-regionen syd for hovedstaden Santiago. Farmen producerer årligt ca. 82.000 slagtesvin, der efter opfedning leveres til selskabets slagteri.

Den nye farm er opført efter de ovennævnte krav, og der er således introduceret ventilation i staldene, etableret et biogasanlæg, og lagunerne til opbevaring af gylle er overdækkede. Generelt arbejder  Coexca med løbende at implementere de aftalte standarder på de farme, de driver og udvider med, som en del af selskabets vækststrategi.

På Santa Francisca har der ikke været etableret en håndtering af gylle, som er i overensstemmelse med EU-standarder. Det er ikke tilfredsstillende. Men som nævnt er selskabet aktuelt i gang med at etablere de nødvendige forbedringer, og IFU vil følge op på forholdene ved udbring af gylle på farmens marker.

I løbet af IFU’s ejerskabsperiode (2017-2021) er antallet af søer steget fra 1.250 til 7.500. Antallet af medarbejdere er næsten fordoblet fra godt 350 til 700.

Coexca har siden IFU’s investering omsat for over 3,5 milliarder kr., hvoraf 2,2 milliarder kr. er eksportrelateret. Derudover har selskabet betalt skatter i Chile på mere end 47 millioner kr. i samme periode.

Derudover har IFU økonomisk og i samarbejde med den danske ambassade i Chile bidraget til et projekt, der med baggrund i inspiration fra dansk regulering har resulteret i et lugtudledningsregulativ, der blev vedtaget af det chilenske parlament i januar 2022. Lugtudledningsregulativet omfatter også produktion af grise.

IFU, Landbrugsinvesteringsfonden og den danske ambassade har således overordnet ydet et positivt bidrag ift. at forbedre forholdene hos Coexca såvel som generelt i Chile.

Læs den samlede rapport her (på engelsk).