Nyheder

8. december 2004

FAGBLADET KRITISERER IØ’S HÅNDTERING AF SVINEPROJEKTER

Pressemeddelelse

Fagbladet kritiserer IØs miljøhåndtering i svineprojekter

1. Fagbladet

SIDs medlemsblad “Fagbladet” af 10. december 2004 hævder, at IØ som medinvestor ikke i tilstrækkeligt omfang er opmærksom på de miljøproblemer, der kan opstå i forbindelse med danske landmænds svineproduktion i Østeuropa. Denne konklusion bygger på et besøg på virksomheden Poldanor i Polen i november 2004, hvor det var blevet konstateret, at Poldanor manglede overdækning på 2 af sine “gyllelaguner”, hvor gyllen opbevares indtil den kan udnyttes som naturlig gødning på markerne.

2. IØ’s svar på kritikken

IØ har gennem sin bestyrelsesrepræsentation i Poldanor løbende fulgt arbejdet med at opfylde IØ’s miljøpolitik, blandt andet gennem den årlige miljørapportering. Således har Poldanor i overensstemmelse med IØs miljøpolitik udarbejdet en plan for overdækningen af gyllelagunerne. Siden august 2003, hvor Poldanor på sine 25 farme på daværende tidspunkt havde i alt 14 uoverdækkede laguner, er yderligere 6 laguner blevet overdækket i takt med, at de nødvendige lokale myndighedstilladelser er opnået. Alle laguner vil være overdækket inden maj 2005, hvor de polske krav til overdækning træder i kraft.

Det er derfor vurderingen, at håndteringen af miljøspørgsmål i Poldanor har været i overensstemmelse med både polsk lovgivning og IØ’s miljøpolitik

IØ har endvidere indhentet en udtalelse fra Polanor, som gengives nedenfor.

3. Poldanors svar på kritikken

Poldanor blev etableret i 1994. Virksomheden startede på grundlag af to nedslidte tidligere statsfarme i det nordvestlige Polen og er siden udvidet. Den producerer i dag knap 400.000 slagtesvin om året. Der er i alt omkring 500 ansatte på Poldanor. Produktionen foregår på omkring 25 ejendomme, der omfatter næsten 17.000 hektar landbrugsjord. Poldanor har brugt store summer på løbende forbedringer af produktionsanlæg og miljøhåndtering efter dansk forbillede. IØ afhændede sine aktier i Poldanor i december 2000.

Til Fagbladets kritik af miljøforholdene siger Poldanor’s danske direktør Tom Axelgaard:

“Fagbladet har optaget fotos af nogle laguner, hvor overdækningen mangler. Det bestrides ikke – som billederne også viser det – at overdækningen mangler på disse laguner, men i den periode, hvor fotografen optog billederne var Poldanors medarbejdere i færd med at etablere overdækning ved det pågældende gylleanlæg. Overdækningen havde allerede været under etablering på den ene af lagunerne, men den nødvendige fastgørelse var ikke afsluttet, hvorfor overdækningen blev revet løs af en storm i området d. 18. november 2004. Arbejdet med at sikre bedre fastgørelse er nu atter i gang og ventes afsluttet, således at alle laguner vil være overdækket inden maj 2005”.

“Alle nye staldanlæg på Poldanor gennem de seneste 3 år er etableret med en helt lufttæt gylleopbevaringsbeholder, der muliggør udnyttelse af gassen til drift af biogasopvarmning. Poldanors første biogasanlæg planlægges i øvrigt sat i drift i december 2004”.

IØ’s direktør Sven Riskær udtaler:

“Vi har erfaring for at Poldanor og den danske investorgruppe målrettet arbejder på at leve op til de danske miljøkrav. Poldanor har haft en meget positiv effekt i lokalområdet og fungerer som en inspiration for moderne polske landmænd. Vi har endvidere ud fra de gode erfaringer i Poldanor planer om et nyt projekt i Ukraine, hvor IØ med den samme gruppe danske investorer vil renovere en tidligere statsejet svinebedrift i et område med meget betydelig arbejdsløshed”.

4. IØs miljøpolitik

Som medinvestor stiller IØ krav om, at alle nystartede projektvirksomheder – udover lokale regler – skal overholde IØ’s miljøpolitik, som tager udgangspunkt i danske miljøregler.

Ved etablering af en ny projektvirksomhed eller nye aktiviteter, indebærer dette, at virksomheden bygges op i overensstemmelse med danske miljøregler. Ofte overtager de danske investorer imidlertid en eksisterende virksomhed, der har været i drift i mange år. Mange af de tidligere statsdrevne landbrugsbedrifter er ved overtagelsen på grund af manglende vedligeholdelse ofte i særdeles dårlig stand. Selv om der tages fat på miljøforbedringer fra første dag, er det ikke muligt, at gennemføre alle forbedringer på en gang. I sådanne tilfælde definerer den danske investor og IØ i fællesskab en plan for hvordan og hvornår danske miljøregler skal opfyldes. Gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet i projektvirksomhederne følger IØ denne udvikling.

5. Nye tiltag

IØ deltager aktivt i projektselskabernes bestyrelser og følger bl.a. derigennem arbejdet med at sikre opfyldelse af IØs miljøpolitik. For at forbedre rådgivningen til nye landbrugsprojekter har IØ i efteråret 2004 kontaktet en af de førende danske landbrugsskoler med henblik på at få en samlet løbende vurdering af de landbrugsvirksomheder, som IØ deltager i.

IØ’s direktør Sven Riskær udtaler:

“Med vores nye tiltag vil IØ være endnu bedre rustet til at følge op på både miljø- og driftsresultater i de landbrugsprojekter, som landene i Central og Østeuropa har så hårdt brug for i bestræbelserne på modernisere og genetablere deres fødevareproduktion”.

For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt:

Sven Riskær, administrerende direktør for IFU og IØ – direkte tlf.: 33 63 75 01 Mobil: 22 68 75 01