Nyheder

15. juni 2005

DANSKE SVINEFARME I ØSTEUROPA OPFYLDER NATIONALE MILJØREGLER – MEN ENDNU IKKE ALLE DANSKE REGLER

IØ-Fonden har bedt Carl Bro undersøge om gyllehåndteringen på 11 danske svinefarme i Central- og Østeuropa med IØ deltagelse lever op til danske og nationale miljøregler.

Rapporten konkluderer bl.a.:

  • at stort set alle farme ligger i god afstand til nærmeste samlede bebyggelse
  • at virksomhederne har de nødvendige miljø- og byggetilladelser – eller har ansøgninger under sagsbehandling
  • at de fleste anvender opbevaringsfaciliteter, som lever op til danske regler
  • at halvdelen af de besøgte virksomheder udbringer gyllen i overensstemmelse med danske regler, men halvdelen bringer gylle ud i efteråret forud for vintersædafgrøden eller efterårspløjning og forårsafgrøde, hvilket ikke er tilladt i Danmark, men tilladt ifølge lokal lovgivning og i overensstemmelse med EU’s nitratdirektiv
  • at alle virksomhederne overholder såvel nationale harmonikrav som de danske harmonikrav på 1,4 husdyrenheder pr. hektar
  • at lokale myndigheder har ikke verserende sager mod projekterne
  • at der er tale om komplekse regler, som regulerer svineprojekter i Danmark og Østeuropa og at reglerne løbende ændres. Derfor foreslås det, at IØ overfor projekterne indskærper nødvendigheden af at de afsætter tilstrækkelige ressourcer til myndighedsområdet, så projekterne kan leve op til reglerne både under implementering og i drift
  • at alle virksomheder med egen vandindvinding har fremvist analyserapporter, der ikke har givet anledning til bemærkninger fra myndighederne. Analyserne er alle udført af eksterne, godkendte laboratorier

“IØ-Fondens bestyrelse har anmodet fondens administration om at drage omsorg for, at gyllehåndteringen på alle 11 svineproduktioner inden udgangen af 2005 er i overensstemmelse med de danske regler, dog kan afvigelser accepteres for så vidt angår udbringning af gylle således at det for de projekter som ligger i de nye EU lande sker i henhold til EU’s nitratdirektiv og for de projekter, som ligger i lande, der ikke er omfattet af EU’s nitratdirektiv – dvs. projekter i Ukraine og Rusland – vil være baseret på anvisninger fra uafhængige eksperter.”, siger bestyrelsens formand, Johannes Poulsen.

“Vi skal sikre at projekterne har den nødvendige faglige ekspertise på miljøområdet til rådighed med henblik på at projekterne udformes så alle nationale og danske miljøkrav respekteres”, siger IØ-Fondens formand Johannes Poulsen.

IØ-Fonden har diskuteret rapportens konklusioner med Fondens investeringspartnere og der er nu udarbejdet konkrete handlingsplaner som skal sikre, at samtlige svinefarme også lever op til dansk miljølovgivning inden året er omme.

IØ-Fonden forventer, at virksomhederne fortsætter deres konstruktive dialog med myndigheder, organisationer og lokalbefolkning, ligesom rapporten giver anledning til en yderligere præcisering af IØ-Fondens miljøpolitik.

Yderligere oplysninger: Vicedirektør Frank Norman Larsen – 33 63 75 00

Rapporten findes på IØ-Fondens hjemmeside og kan bestilles på ioe@ioe.dk

FAKTA

  1. Carl Bro rapporten er gennemført i perioden januar til maj 2005 og har omfattet 11 virksomheder i Polen, Ungarn, Slovakiet, Rusland, Litauen, Letland og Ukraine, med IØ deltagelse.
  2. Undersøgelsen er gennemført af et team bestående af en dansk miljøkonsulent, en dansk landbrugskonsulent og en national miljøkonsulent fra det pågældende land.

København, den 15. juni 2005

Formålet med IØ er at støtte danske investeringer i Østlandene og bistå reformvenlige kræfter i disse lande med at opnå økonomisk vækst og erhvervsmæssig udvikling. Det er tanken at fremme mulighederne for et nærmere økonomisk samarbejde mellem Danmark og Østlandene til gavn for det generelle Øst-Vest-forhold, og for at investeringerne kan komme dansk erhvervsliv og beskæftigelse til gode.