Nyheder

26. juli 2000

CIGARETPRODUKTION I LETLAND

House of Prince A/S (HoP-DK) Tobaksvejen 4 2860 Søborg
Investeringsfonden for Østlandene (IØ) Bremerholm 4 1069 København K

Ved sit møde den 26. oktober 2000 har IØ’s bestyrelse besluttet at afhænde sine aktier i tobaksfabrikken House of Prince Riga Ltd. (HoP-Riga) til HoP-DK. Afhændelsen sker i henhold til den mellem aktionærerne i HoP-Riga i september 1992 indgåede stiftelsesoverenskomst. IØ-bestyrelsens beslutning skal ses i lyset af udenrigsministerens opfordring til IØ-bestyrelsen om at overveje denne investering i medfør af debatten om statens relationer til tobaksindustrien.

House of Prince A/S i Danmark (HoP-DK) har tilkendegivet at man gerne havde set, at IØ fortsatte som aktionær i HoP-Riga, men har samtidig både offentligt og direkte overfor IØ bekræftet, at IØ’s ønske om at sælge sin aktiepost til fulde vil blive accepteret af HoP-DK.

HoP-DK’s og IØ’s engagement startede i 1992 og var bl.a. begrundet i den dengang netop uafhængige lettiske stats ønske om at iværksætte en privatisering af en hidtil fuldt ud statsligt ejet tobaksfabrik, som herved kunne overleve og sikre en beskæftigelse på ca. 300 medarbejdere samt en meget væsentlig afgiftsindtægt for den lettiske stat. Produktionen er blevet gjort konkurrencedygtig, bl.a. med en stigende valutaskabende eksport til følge. Det lettiske privatiseringsagentur deltager fortsat med 49% af aktierne.

4. IØ ønsker at fremhæve, at HoP-DK som en af de første store udenlandske investorer har ydet en pionerindsats for at forbedre erhvervsklimaet i Letland og derved medvirket til at bane vejen for betydelige yderligere investeringer. Derudover har HoP-Riga som initiativtager til indførelse af bandarolesystemet i Letland skabt et betydeligt indtægtsgrundlag for den lettiske stat i form af tobaksafgifter.

De endelige rammer for IØ’s aktiesalg, herunder afviklingen af IØ’s bestyrelsesdeltagelse, vil blive færdigforhandlet indenfor rammerne af de vedtægtsmæssige procedurer, der er aftalt mellem IØ, HoP-DK og det lettiske privatiseringsagentur, og aktiesalget forventes at være effektueret inden årets udgang.

Den 26. oktober 2000

Anders Colding Friis adm. direktør, House of Prince A/S

Sven Riskær direktør, IØ-fonden

Kontakt:

adm. direktør Anders Colding Friis, House of Prince A/S Telefon: 3955 6200
direktør Sven Riskær, Investeringsfonden for Østlandene (IØ) Telefon: 3363 7500