BAGGRUND

  IFU yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer

  IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  IFU er derudover fund manager for flere andre investeringsfonde som for eksempel Klimainvesteringsfonden, the Danish Agribusiness Fund, IFU Investment Partners og den Arabiske Investeringsfond.

  Vi yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer.

  Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital i form af egenkapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande. Samtidig yder IFU rådgivning i forbindelse med etableringen og de første års drift af selskaberne, typisk indtil de er økonomisk bæredygtige.

  Rådgivningen leveres af vores investeringsrådgivere i København og vores ni regionale kontorer i Afrika, Asien og Latinamerika.

  IFU og fonde administreret af IFU har investeret i mere end 1200 projekter i 100 lande. Resultaterne er generelt positive og har vist sig at være en god forretning for alle parter, både udviklingslandene, investorerne og IFU.

  God forretning for udviklingslandene

  De samlede investeringer er på 173 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med 19 mia. kr. Det har ført til etablering af mere end 570.000 arbejdspladser i investeringslandene. Derudover er der blandt andet overført viden og teknologi, de ansatte har fået træning og uddannelse, der er skabt økonomisk omsætning og et indtægtsgrundlag blandt andet via skat til investeringslandene.

  IFU bidrager også med at sætte fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, der skal sikre de ansatte ordentlige vilkår, og at virksomhedens produktion sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

  Positiv effekt for danske virksomheder

  IFU har gennemført investeringerne med mere end 900 danske virksomheder. I langt de fleste tilfælde har de etablerede selskaber i udviklingslandene været en succes og har bidraget positivt til den samlede udvikling i den danske virksomhed.

  De danske virksomheder har fået adgang til nye markeder og har kunnet tilrettelægge en global produktion, der er mere effektiv. Det har ofte også ført til øget omsætning i Danmark og en bedre indtjening.

  IFU’s mandat blev ændret pr. 31. december 2016, så IFU ikke længere er bundet af at lave investeringer med danske virksomheder eller en dansk interesse.

  Overskud til IFU

  IFU har løbende opnået en fornuftig forrentning af den investerede kapital, og bruttoafkastet på aktieinvesteringer har i gennemsnit været på 12 procent i den seneste fem-års periode.  Overskuddet bruges til at dække IFU’s driftsomkostninger og til investeringer i nye selskaber.

  + Læs mere- Læs mindre

  Fakta om IFU

  Her kan du læse Q&A om IFU og få svar på de hyppigst forekommende spørgsmål

  Hvad er IFU’s formål?

  IFU blev dannet med det formål at fremme private investeringer i udviklingslandene i samarbejde med dansk erhvervsliv.

  Hvad tilbyder IFU til danske virksomheder?

  IFU tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  Hvilken form for finansiering kan man få fra IFU?

  IFU’s investeringer sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier. Investeringer sker direkte i det selskab, der etableres i et investeringsland.

  Hvilken rådgivning yder IFU?

  IFU tilbyder rådgivning i forbindelse med forberedelse, etablering og drift af selskaber i udviklingslande. Der rådgives både i forbindelse med etablering af nye selskaber, joint ventures med en lokal partner, ved opkøb af eksisterende virksomheder eller i projekter med dansk interesse.

  En del af rådgivningen sker via deltagelse i bestyrelsen i de selskaber, der etableres i investeringslandet.

  Rådgivning leveres af IFU’s investeringsrådgivere i København og via IFU’s regionalkontorer i Kina, Indien, Singapore, Sydafrika, Kenya, Ghana, Nigeria, Colombia og Ukraine.

  Hvor meget kan IFU investere?

  IFU kan maksimalt investere 100 mio. kr. i et enkelt selskab. IFU’s andel af en investering kan normalt højst udgøre 30 procent, i mindre projekter dog helt op til 49 procent.

  Hvem kan få del i IFU’s finansielle midler?

  Alle virksomheder, der ønsker at gøre forretning i et af de 146 lande, IFU kan investere i.

  Forudsætningerne er, at:

  – det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  – der skal skabes udvikling i investeringslandet
  – investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i. Se listen her.

  Kan IFU tilbyde yderligere finansiering?

  Da IFU har tæt kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er fonden i stand til at bistå med at fremskaffe supplerende finansielle midler.

  IFU er fund manager for IFU Investment Partners, der kan investere egenkapital i selskaber, som etableres i samarbejde med IFU. Dermed kan selskaberne få adgang til yderligere risikovillig kapital udover de typisk 30 procent af den samlede finansiering, som IFU kan investere.

  Hvor mange investeringer gennemfører IFU?

  IFU og fonde administreret af IFU har samlet aftalt investeringer for 178 mia. kr. i mere end 1200 selskaber. Heraf har IFU bidraget med 19 mia. kr.

  IFU og fonde administreret af IFU investerer årligt mere end 1 mia. kr. i 40-50 selskaber.

  Hvor kommer pengene fra?

  IFU, IØ og AIF er offentligt finansierede revolverende fonde. Disse fonde havde ultimo 2016 en samlet egenkapital på 3,4 mia. kr. Klimainvesteringsfonden, Danish Agribusiness Fund og IFU Investment Parternes er offentlig-private fonde med et samlet kapitaltilsagn på 2,6 mia. kr.

  + Læs mere- Læs mindre

  IFU I TAL

  Økonomiske hovedtal 2016

  I 2016 investerede IFU og fonde administreret af IFU for 1,116 mio. kr. i 48 selskaber. Indtil udgangen af 2016 havde IFU aftalt investeringer i mere end 1200 selskaber i 100 udviklingslande. Den aktive portefølje var pr. 31.12.2016 på 212 selskaber.

  I alt har IFU og fonde administreret af IFU pr. ultimo 2016 aftalt investeringer for 19 mia. kr., hvoraf 14 mia. kr. er blevet udbetalt.

  Resultatopgørelse DKKm
  Dækningsbidrag fra projekter 269
  Resultat af primær drift [*] 220
  Årets resultat 218
  Balance pr. 31. december 2016
  Aktiekapitalinvesteringer i projekter til kostpris 1.621
  Projektlån til kostpris 1.102
  Samlede projektinvesteringer til kostpris 2.723
  Samlede værdireguleringer 82
  Samlede projektinvesteringer inklusive værdireguleringer 2.805
  Likvide midler og obligationsbeholdning 191
  Indbetalt indskudskapital 14
  Årets tilbagebetaling af indskudskapital 0
  Egenkapital 2.984
  Balancesum 3.125
  Projektdata
  Antal nye projekter i året 25
  Antal aktive projekter ultimo året 184
  Investeringer indgået i året 1,103
  Investeringer udbetalt i året 667
  Ikke udbetalt andel af indgåede investeringer inkl. garantier 1.395
  Bindende tilsagn på endnu ikke indgåede investeringer 347
  Nøgletal
  Dækningsbidrag fra projekter – værdireguleret 10.0%
  Årets resultat/gennemsnitlig egenkapital 7.5%
  Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 78
  [*] Resultat af primær drift = Dækningsbidrag fra projekter minus administrationsudgifter
  + Læs mere- Læs mindre

  Lovgrundlag

  IFU's virksomhed er reguleret via lov om internationalt udviklingssamarbejde

  IFU blev oprettet ved lov i 1967. IFU er en selvejende institution, hvis formål er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.

  Lov om internationalt udviklingssamarbejde

  Ændring af lovgrundlag af 17. december 2013

  Ændring af lovgrundlag af 27. december 2016

  IFU er ikke omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, når det vedrører IFU’s forretningsvirksomhed. Dog skal oplysninger om eksternt miljø under visse omstændigheder udleveres i henhold til miljøoplysningsloven.

  IFU’s vedtægter er vedtaget af IFU’s bestyrelse og godkendt af udviklingsministeren.

  IFU er undtaget fra at betale selskabsskat i Danmark. Se selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 17.

  Skattepolitik

  Da IFU’s investeringsoverskud geninvesteres i nye projekter, er IFU fritaget for at betale selskabsskat i Danmark.

  De selskaber, som IFU investerer i, skal til enhver tid overholde de lokale skattelove og betale skat, hvor de har deres økonomiske aktivitet.

  IFU kan bruge holdingselskabstrukturer i sine investeringer af flere grunde, herunder skat, hvis sådanne strukturer anses som normale og sædvanlige. IFU vil ikke bruge holdingselskaber i tredjelandes jurisdiktioner, der ikke overholder OECD’s Global Forum.

  IFU sigter mod at være åben omkring sin brug af holdingselskabstrukturer, og oplysninger omkring de samlede skatteomkostninger for de selskaber, hvori IFU investerer, udgives årligt.

  Tax Dialogue

  Tax Dialogue er et multi-stakeholder initiativ, som er etableret af OXFAM IBIS for at synliggøre udfordringerne og mulighederne i forbindelse med skat og virksomhedsansvar i den private sektor.

  Formålet med Tax Dialogue er at diskutere principper for ansvarlig skat, og hvordan ansvarlig skattepolitik kan være en integreret del af forretningsplanen.

  IFU har været en del af Tax Dialogue fra begyndelsen. Vi mener, det er vigtigt at være involveret i diskussionen og debatten om nogle af de store udfordringer og risici, internationale virksomheder i dagens globaliserede verden skal agere i forhold til med hensyn til skatteplanlægning.

  Læs mere om Tax Dialogue her.