BAGGRUND

  IFU yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer

  IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  IFU er derudover fund manager for flere andre investeringsfonde, blandt andet Dansh SDG Investment Fund.

  Vi yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer.

  Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital i form af egenkapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande. Samtidig yder IFU rådgivning i forbindelse med etableringen og de første års drift af selskaberne, typisk indtil de er økonomisk bæredygtige.

  Rådgivningen leveres af vores investeringsrådgivere i København og vores regionale kontorer i Afrika, Asien og Latinamerika.

  IFU og fonde administreret af IFU har investeret i mere end 1.280 projekter i over 100 lande. Resultaterne er generelt positive og har vist sig at være en god forretning for alle parter, både udviklingslandene, investorerne og IFU.

  God forretning for udviklingslandene

  De samlede investeringer er på 201 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med 22 mia. kr. Det har ført til etablering og fastholdelse af næsten én million arbejdspladser i investeringslandene. Derudover er der blandt andet overført viden og teknologi, de ansatte har fået træning og uddannelse, der er skabt økonomisk omsætning og et indtægtsgrundlag blandt andet via skat til investeringslandene.

  IFU bidrager også med at sætte fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, der skal sikre de ansatte ordentlige vilkår, og at virksomhedens produktion sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

  Positiv effekt for danske virksomheder

  IFU har gennemført investeringerne med mere end 900 danske virksomheder. I langt de fleste tilfælde har de etablerede selskaber i udviklingslandene været en succes og har bidraget positivt til den samlede udvikling i den danske virksomhed.

  De danske virksomheder har fået adgang til nye markeder og har kunnet tilrettelægge en global produktion, der er mere effektiv. Det har ofte også ført til øget omsætning i Danmark og en bedre indtjening.

  IFU’s mandat blev ændret pr. 31. december 2016, så IFU ikke længere er bundet af at lave investeringer med danske virksomheder eller en dansk interesse.

  Overskud til IFU

  IFU har løbende opnået en fornuftig forrentning af den investerede kapital, og bruttoafkastet på aktieinvesteringer har i gennemsnit været på knap 7 procent i den seneste fem-års periode.  Overskuddet bruges til at dække IFU’s driftsomkostninger og til investeringer i nye selskaber.

  + Læs mere- Læs mindre

  Fakta om IFU

  Her kan du læse Q&A om IFU og få svar på de hyppigst forekommende spørgsmål

  Hvad er IFU’s formål?

  IFU blev dannet med det formål at fremme private investeringer i udviklingslandene i samarbejde med dansk erhvervsliv.

  Hvad tilbyder IFU?

  IFU tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  Hvilken form for finansiering kan man få fra IFU?

  IFU’s investeringer sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier. Investeringer sker direkte i det selskab, der etableres i et investeringsland.

  Hvilken rådgivning yder IFU?

  IFU tilbyder rådgivning i forbindelse med forberedelse, etablering og drift af selskaber i udviklingslande. Der rådgives både i forbindelse med etablering af nye selskaber, joint ventures med en lokal partner, ved opkøb af eksisterende virksomheder eller i projekter med dansk interesse.

  En del af rådgivningen sker via deltagelse i bestyrelsen i de selskaber, der etableres i investeringslandet.

  Rådgivning leveres af IFU’s investeringsrådgivere i København og via IFU’s regionalkontorer i Kina, Indien, Singapore, Kenya, Ghana, Colombia og Ukraine.

  Hvor meget kan IFU investere?

  IFU kan maksimalt investere 100 mio. kr. i et enkelt selskab. IFU’s andel af en investering kan normalt højst udgøre 30 procent, i mindre projekter dog helt op til 49 procent.

  Hvem kan få del i IFU’s finansielle midler?

  Alle virksomheder, der ønsker at gøre forretning i et af de 146 lande, IFU kan investere i.

  Forudsætningerne er, at:

  – det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  – der skal skabes udvikling i investeringslandet
  – investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i. Se listen her.

  Kan IFU tilbyde yderligere finansiering?

  Da IFU har tæt kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er fonden i stand til at bistå med at fremskaffe supplerende finansielle midler.

  Hvor mange investeringer gennemfører IFU?

  IFU og fonde administreret af IFU har samlet aftalt investeringer for 201 mia. kr. i mere end 1.280 selskaber. Heraf har IFU bidraget med 22 mia. kr.

  IFU og fonde administreret af IFU investerer årligt mere end 1 mia. kr. i 30-40 selskaber.

  Hvor kommer pengene fra?

  Ultimo 2018 havde IFU DKK 11,4 milliarder under forvaltning. Kapital er indskudt fra henholdsvis staten og private investorer.

  + Læs mere- Læs mindre

  IFU I TAL

  Økonomiske hovedtal 2018

  I 2018 investerede IFU og fonde administreret af IFU for 1.476 mio. kr. i 37 selskaber. Indtil udgangen af 2018 havde IFU aftalt investeringer i mere end 1.280 selskaber i 100 udviklingslande. Den aktive portefølje var pr. 31.12.2018 på 203 selskaber.

  I alt har IFU og fonde administreret af IFU pr. ultimo 2017 aftalt investeringer for 22 mia. kr., hvoraf knap 16 mia. kr. er blevet udbetalt.

  IFU hovedtal 2018:

  Resultatopgørelse DKKm
  Dækningsbidrag fra projekter (121)
  Resultat af primær drift [*] (155)
  Årets resultat (161)
  Balance pr. 31. december 2018
  Aktiekapitalinvesteringer i projekter til kostpris 2.332
  Projektlån til kostpris 1.002
  Samlede projektinvesteringer til kostpris 3.334
  Samlede værdireguleringer (29)
  Samlede projektinvesteringer inklusive værdireguleringer 3.306
  Likvide midler og obligationsbeholdning 538
  Indbetalt indskudskapital 306
  Årets tilbagebetaling af indskudskapital (50)
  Egenkapital 3.802
  Balancesum 3.970
  Projektdata
  Antal nye projekter i året 25
  Antal aktive projekter ultimo året 178
  Investeringer indgået i året 3,070
  Ikke udbetalt andel af indgåede investeringer inkl. garantier 3.645
  Bindende tilsagn på endnu ikke indgåede investeringer 765
  Nøgletal
  Dækningsbidrag fra projekter – værdireguleret (3.9%)
  Årets resultat/gennemsnitlig egenkapital (4.3%)
  Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 89
  [*] Resultat af primær drift = Dækningsbidrag fra projekter minus administrationsudgifter

   

  + Læs mere- Læs mindre

  Lovgrundlag

  IFU's virksomhed er reguleret via lov om internationalt udviklingssamarbejde

  IFU blev oprettet ved lov i 1967. IFU er en selvejende institution, hvis formål er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.

  Lov om internationalt udviklingssamarbejde

  Ændring af lovgrundlag af 17. december 2013

  Ændring af lovgrundlag af 27. december 2016

  IFU er ikke omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, når det vedrører IFU’s forretningsvirksomhed. Dog skal oplysninger om eksternt miljø under visse omstændigheder udleveres i henhold til miljøoplysningsloven.

  IFU’s vedtægter er vedtaget af IFU’s bestyrelse og godkendt af udviklingsministeren.

  IFU er undtaget fra at betale selskabsskat i Danmark. Se selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 17.

  Politik for ansvarlig skat

  IFU’s investeringsoverskud geninvesteres i nye projekter i udviklingslande, derfor er IFU fritaget for at betale selskabsskat af sit eventuelle overskud i Danmark.

  De projektselskaber, som IFU investerer i, skal til enhver tid overholde de lokale skattelove og betale skat i det land, hvor de har deres økonomiske aktivitet.

  IFU har mulighed for at foretage investeringer gennem holdingselskaber i lande, som hverken er Danmark eller det land, hvor projektselskabet ligger (såkaldte tredjelande), når det er kommercielt motiveret og ikke har til formål at reducere skat på afkastet fra projektselskaberne. IFU vil under alle omstændigheder ikke bruge holdingselskaber i tredjelande, som er på EU’s eller OECD’s sortliste (dvs. henholdsvis EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes og OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes).

  IFU sigter mod at være åben om skat. De samlede skatteomkostninger i IFU’s projektselskaber – fordelt på verdensdele – offentliggøres i årsrapporten og på hjemmesiden. På hjemmesiden kan man også se i hvilke projekter IFU’s investering sker gennem et holdingselskab og hvor holdingselskabet i givet fald ligger. Når investeringen sker gennem et holdingselskab i et tredjeland, vil IFU fremover på hjemmesiden oplyse om begrundelsen for strukturen og hvordan den er i overensstemmelse med IFU’s politik for ansvarlig skat.

  Tax Dialogue

  Tax Dialogue er et multi-stakeholder initiativ, som er etableret af OXFAM IBIS for at synliggøre udfordringerne og mulighederne i forbindelse med skat og virksomhedsansvar i den private sektor.

  Formålet med Tax Dialogue er at diskutere principper for ansvarlig skat, og hvordan ansvarlig skattepolitik kan være en integreret del af forretningsplanen.

  IFU har været en del af Tax Dialogue fra begyndelsen. Vi mener, det er vigtigt at være involveret i diskussionen og debatten om nogle af de store udfordringer og risici, internationale virksomheder i dagens globaliserede verden skal agere i forhold til med hensyn til skatteplanlægning.