BAGGRUND

  IFU yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer

  IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  IFU er derudover fund manager for flere andre investeringsfonde som for eksempel Klimainvesteringsfonden, the Danish Agribusiness Fund og den Arabiske Investeringsfond.

  Vi yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer.

  Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital i form af egenkapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande. Samtidig yder IFU rådgivning i forbindelse med etableringen og de første års drift af selskaberne, typisk indtil de er økonomisk bæredygtige.

  Rådgivningen leveres af vores investeringsrådgivere i København og vores ni regionale kontorer i Afrika, Asien og Latinamerika.

  IFU og fonde administreret af IFU har investeret i mere end 1250 projekter i over 100 lande. Resultaterne er generelt positive og har vist sig at være en god forretning for alle parter, både udviklingslandene, investorerne og IFU.

  God forretning for udviklingslandene

  De samlede investeringer er på 184 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med 20 mia. kr. Det har ført til etablering og fastholdelse af mere end 900.000 arbejdspladser i investeringslandene. Derudover er der blandt andet overført viden og teknologi, de ansatte har fået træning og uddannelse, der er skabt økonomisk omsætning og et indtægtsgrundlag blandt andet via skat til investeringslandene.

  IFU bidrager også med at sætte fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, der skal sikre de ansatte ordentlige vilkår, og at virksomhedens produktion sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

  Positiv effekt for danske virksomheder

  IFU har gennemført investeringerne med mere end 900 danske virksomheder. I langt de fleste tilfælde har de etablerede selskaber i udviklingslandene været en succes og har bidraget positivt til den samlede udvikling i den danske virksomhed.

  De danske virksomheder har fået adgang til nye markeder og har kunnet tilrettelægge en global produktion, der er mere effektiv. Det har ofte også ført til øget omsætning i Danmark og en bedre indtjening.

  IFU’s mandat blev ændret pr. 31. december 2016, så IFU ikke længere er bundet af at lave investeringer med danske virksomheder eller en dansk interesse.

  Overskud til IFU

  IFU har løbende opnået en fornuftig forrentning af den investerede kapital, og bruttoafkastet på aktieinvesteringer har i gennemsnit været på knap 11 procent i den seneste fem-års periode.  Overskuddet bruges til at dække IFU’s driftsomkostninger og til investeringer i nye selskaber.

  + Læs mere- Læs mindre

  Fakta om IFU

  Her kan du læse Q&A om IFU og få svar på de hyppigst forekommende spørgsmål

  Hvad er IFU’s formål?

  IFU blev dannet med det formål at fremme private investeringer i udviklingslandene i samarbejde med dansk erhvervsliv.

  Hvad tilbyder IFU til danske virksomheder?

  IFU tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.

  Hvilken form for finansiering kan man få fra IFU?

  IFU’s investeringer sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier. Investeringer sker direkte i det selskab, der etableres i et investeringsland.

  Hvilken rådgivning yder IFU?

  IFU tilbyder rådgivning i forbindelse med forberedelse, etablering og drift af selskaber i udviklingslande. Der rådgives både i forbindelse med etablering af nye selskaber, joint ventures med en lokal partner, ved opkøb af eksisterende virksomheder eller i projekter med dansk interesse.

  En del af rådgivningen sker via deltagelse i bestyrelsen i de selskaber, der etableres i investeringslandet.

  Rådgivning leveres af IFU’s investeringsrådgivere i København og via IFU’s regionalkontorer i Kina, Indien, Singapore, Sydafrika, Kenya, Ghana, Nigeria, Colombia og Ukraine.

  Hvor meget kan IFU investere?

  IFU kan maksimalt investere 100 mio. kr. i et enkelt selskab. IFU’s andel af en investering kan normalt højst udgøre 30 procent, i mindre projekter dog helt op til 49 procent.

  Hvem kan få del i IFU’s finansielle midler?

  Alle virksomheder, der ønsker at gøre forretning i et af de 146 lande, IFU kan investere i.

  Forudsætningerne er, at:

  – det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  – der skal skabes udvikling i investeringslandet
  – investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i. Se listen her.

  Kan IFU tilbyde yderligere finansiering?

  Da IFU har tæt kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er fonden i stand til at bistå med at fremskaffe supplerende finansielle midler.

  Hvor mange investeringer gennemfører IFU?

  IFU og fonde administreret af IFU har samlet aftalt investeringer for 184 mia. kr. i mere end 1250 selskaber. Heraf har IFU bidraget med 20 mia. kr.

  IFU og fonde administreret af IFU investerer årligt mere end 1 mia. kr. i 40-50 selskaber.

  Hvor kommer pengene fra?

  Ultimo 2017 havde IFU DKK 9,1 milliarder under forvaltning. Kapital er indskudt fra henholdsvis staten og private investorer.

  + Læs mere- Læs mindre

  IFU I TAL

  Økonomiske hovedtal 2017

  I 2017 investerede IFU og fonde administreret af IFU for 1,296 mio. kr. i 37 selskaber. Indtil udgangen af 2017 havde IFU aftalt investeringer i mere end 1250 selskaber i 100 udviklingslande. Den aktive portefølje var pr. 31.12.2017 på 208 selskaber.

  I alt har IFU og fonde administreret af IFU pr. ultimo 2017 aftalt investeringer for 20 mia. kr., hvoraf 15 mia. kr. er blevet udbetalt.

  IFU hovedtal 2017:

  Resultatopgørelse DKKm
  Dækningsbidrag fra projekter 200
  Resultat af primær drift [*] 141
  Årets resultat 141
  Balance pr. 31. december 2016
  Aktiekapitalinvesteringer i projekter til kostpris 1.765
  Projektlån til kostpris 923
  Samlede projektinvesteringer til kostpris 2.688
  Samlede værdireguleringer 133
  Samlede projektinvesteringer inklusive værdireguleringer 2.821
  Likvide midler og obligationsbeholdning 255
  Indbetalt indskudskapital 217
  Årets tilbagebetaling af indskudskapital (50)
  Egenkapital 3.288
  Balancesum 3.410
  Projektdata
  Antal nye projekter i året 13
  Antal aktive projekter ultimo året 177
  Investeringer indgået i året 640
  Ikke udbetalt andel af indgåede investeringer inkl. garantier 1.264
  Bindende tilsagn på endnu ikke indgåede investeringer 410
  Nøgletal
  Dækningsbidrag fra projekter – værdireguleret 6.2%
  Årets resultat/gennemsnitlig egenkapital 4.5%
  Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 84
  [*] Resultat af primær drift = Dækningsbidrag fra projekter minus administrationsudgifter
  + Læs mere- Læs mindre

  Lovgrundlag

  IFU's virksomhed er reguleret via lov om internationalt udviklingssamarbejde

  IFU blev oprettet ved lov i 1967. IFU er en selvejende institution, hvis formål er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.

  Lov om internationalt udviklingssamarbejde

  Ændring af lovgrundlag af 17. december 2013

  Ændring af lovgrundlag af 27. december 2016

  IFU er ikke omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, når det vedrører IFU’s forretningsvirksomhed. Dog skal oplysninger om eksternt miljø under visse omstændigheder udleveres i henhold til miljøoplysningsloven.

  IFU’s vedtægter er vedtaget af IFU’s bestyrelse og godkendt af udviklingsministeren.

  IFU er undtaget fra at betale selskabsskat i Danmark. Se selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 17.

  Politik for ansvarlig skat

  IFU’s investeringsoverskud geninvesteres i nye projekter i udviklingslande, derfor er IFU fritaget for at betale selskabsskat af sit eventuelle overskud i Danmark.

  De projektselskaber, som IFU investerer i, skal til enhver tid overholde de lokale skattelove og betale skat i det land, hvor de har deres økonomiske aktivitet.

  IFU har mulighed for at foretage investeringer gennem holdingselskaber i lande, som hverken er Danmark eller det land, hvor projektselskabet ligger (såkaldte tredjelande), når det er kommercielt motiveret og ikke har til formål at reducere skat på afkastet fra projektselskaberne. IFU vil under alle omstændigheder ikke bruge holdingselskaber i tredjelande, som er på EU’s eller OECD’s sortliste (dvs. henholdsvis EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes og OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes).

  IFU sigter mod at være åben om skat. De samlede skatteomkostninger i IFU’s projektselskaber – fordelt på verdensdele – offentliggøres i årsrapporten og på hjemmesiden. På hjemmesiden kan man også se i hvilke projekter IFU’s investering sker gennem et holdingselskab og hvor holdingselskabet i givet fald ligger. Når investeringen sker gennem et holdingselskab i et tredjeland, vil IFU fremover på hjemmesiden oplyse om begrundelsen for strukturen og hvordan den er i overensstemmelse med IFU’s politik for ansvarlig skat.

  Tax Dialogue

  Tax Dialogue er et multi-stakeholder initiativ, som er etableret af OXFAM IBIS for at synliggøre udfordringerne og mulighederne i forbindelse med skat og virksomhedsansvar i den private sektor.

  Formålet med Tax Dialogue er at diskutere principper for ansvarlig skat, og hvordan ansvarlig skattepolitik kan være en integreret del af forretningsplanen.

  IFU har været en del af Tax Dialogue fra begyndelsen. Vi mener, det er vigtigt at være involveret i diskussionen og debatten om nogle af de store udfordringer og risici, internationale virksomheder i dagens globaliserede verden skal agere i forhold til med hensyn til skatteplanlægning.

  Læs mere om Tax Dialogue her.