SUSTAINABILITY

  Bæredygtige investeringer

  IFU’s investeringer skal være bæredygtige og sikre en miljømæssig og social ansvarlig udvikling i de projekter, vi investerer i

  IFU’s målsætning er, at vores investeringer skal bidrage varigt til en økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig udvikling i værtslandet. Det skal blandt andet ske ved at skabe sunde og sikre arbejdspladser og overføre viden og renere teknologi. Vi ønsker at bidrage til social og økonomisk udvikling af lokalsamfundet og opfordrer også projektselskaberne til at engagere sig lokalt. På den måde kan vores investeringer samlet set udvikle sig til sunde og bæredygtige forretninger.

  Sustainable business model

  IFU investerer ikke i projekter, der involverer aktiviteter, som er på EDFI’s Exclusion List. Denne liste er udarbejdet i samarbejde med European Development Finance Institutions (EDFI).

  Sustainability Advisory board

  IFU har et Sustainability Advisory Board med repræsentanter for vigtige interessenter indenfor miljø, menneskerettigheder, udvikling og virksomhedspolitik. Vi inviterer jævnligt disse interessenter til dialogmøder om udfordringer, dilemmaer og muligheder i IFU’s arbejde med bæredygtighed.

  IFU's sustainability politik og retningslinjer for anti-korruption

  IFU er forpligtet til at sikre, at projektselskaberne reducerer bæredygtighedsrisici, bidrager til bæredygtig udvikling og generelt søger at opnå høje standarder for bæredygtighed, som IFU mener tilfører værdi til projektselskabet og forbedrer forretningsmulighederne.

  IFU’s sustainability politik og retningslinjer for anti-korruption er ambitiøse og baserer sig på kravene i en række internationale konventioner, erklæringer og deklarationer, som der er bred international enighed om udstikker minimumsrammerne og principperne for en bæredygtig udvikling, herunder blandt andet FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), der opstiller en række kriterier for, hvordan ansvar for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder håndteres.

  Sustainability håndbog

  For at understøtte vores projektselskabers bæredygtighedsindsats har vi udarbejdet en håndbog kaldet Sustainable Investments – a handbook for our partners, som uddyber, hvordan IFU’s sustainability politik skal forstås og fortolkes.

  Derudover giver håndbogen anbefalinger til, hvordan projektetselskaberne kan arbejde strategisk og proaktivt med bæredygtighed. Anbefalingerne er baseret på IFU’s lange erfaring med bæredygtighed i udviklingslande og vækstmarkeder.

  Bæredygtighed i IFU's arbejde

  Høje standarder for bæredygtighed tilfører værdi til en virksomhed og øger forretningsmulighederne i udviklingslandene. IFU har stor erfaring med bæredygtighedsspørgsmål og bistår partnere og projektselskaber med at finde de rigtige løsninger.

  Bæredygtighed gennem hele investeringsprocessen

  IFU er opmærksom på potentielle udfordringer og dilemmaer i relation til bæredygtighed. Derfor er identificering af mulige bæredygtighedspåvirkninger en integreret del af IFU’s investeringsproces, der består af fire faser; screening, due diligence, agreement og investment monitoring som vist i IFU’s stainability workflow model:

  IFU's sustainability workflow modelSom udgangspunkt skal projektselskaberne overholde den nationale lovgivning i det land, hvor de opererer, og arbejde hen imod at gennemføre relevante internationale standarder.

  Hvis der identificeres huller i løbet af screeningsprocessen, vil en skriftlig handlingsplan kræves, der beskriver de foranstaltninger, der skal gennemføres indenfor en aftalt tidsramme.

  Udover ovenstående kræver IFU, når der indgås en investeringsaftale, at projektselskaberne:

  • Vedtager en skriftlig sustainability politik
  • Udpeger en person med overordnet ansvar for bæredygtighed
  • Etablerer et system til at sikre løbende forbedringer
  • Fremmer bæredygtighed hos partnere og leverandører
  • Forbereder en årlig sustainability rapport

  IFU's kommunikation om bæredygtighed

  IFU tror på, at åbenhed om vores indsats og resultater er det bedste fundament for dialogen med vores omverden. Vi fortæller gerne om de metoder og værktøjer, vi bruger i vurderingen af projekter, og hvordan vi bidrager til projekternes vej mod bæredygtighed gennem rådgivning, træning og kompetenceopbygning.

  Videregivelse af oplysninger

  Hvad angår vores forretningsvirksomhed, er vi undtaget fra den danske lov om offentlighed i forvaltningen og behandler derfor oplysninger fra projektselskaberne fortroligt.

  IFU er dog omfattet af miljøoplysningsloven fra 2005, også kaldet Århuskonventionen. Det betyder, at vi eventuelt er forpligtet til at overdrage informationer om projektselskabers eksterne miljøpåvirkning, hvis der søges om aktindsigt fra journalister eller andre interessenter. Som første skridt vil vi dog altid høre det berørte projektselskab og opfordre selskabet til selv at tage kontakt til den interessent, der har bedt om aktindsigt.

  IFU følger årsregnskabslovens bestemmelser om at redegøre for arbejdet med samfundsansvar som en del af den finansielle årsrapport.

  UN Global Compact

  IFU underskrev de ti UN Global Compact principper i 2008, fordi de er et sæt af universelle principper, som hjælper os med at understrege principperne i vores sustainability politik, uanset hvor i verden vi skaber forretning. IFU er således forpligtet til at gennemføre og fremme disse principper sammen med vores projektselskaber.

  Gennem den såkaldte Communication on Engagement (COE) rapporterer IFU årligt til UN Global Compact om fremdriften i vores arbejde med at implementere de 10 principper. Fra 2016 udgøres IFU’s COE af vores årsberetning.

  IFU's sustainability værktøjer og templates

  IFU har udviklet række værktøjer og templates til at støtte projektselskaberne i deres arbejde med bæredygtighed.

  CSR self assessment

  Værktøjet er et spørgeskema, der hjælper med at vurdere, i hvilket omfang projektselskabet lever op til de mest fundamentale krav og rettigheder vedrørende væsentlige bæredygtighedsemner. Værktøjet kan bruges til at identificere eventuelle følsomme områder og prioritere indsatsen indefor bæredygtighed og kan indgå i en læreproces for både ledere og medarbejdere.

  Værktøjet er udviklet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med IFU, DI og Økonomi- og Erhvervsministeriet og hedder officielt Global Compact Self Assessment Tool. Den fulde version af værktøjet kan downloades her.

  En forkortet pdf udgave af værktøjet kan downloades her.

  Guideline on preparing a sustainability policy

  IFU opfordrer alle projektselskaber til at være åbne og informative omkring deres forretningsresultater og deres arbejde med bæredygtighed for at skabe den bedst mulige platform for en vedvarende og proaktiv dialog med deres interessenter.

  Som de fleste andre investorer kræver IFU, at IFU-finansierede projekter har en skriftlig politik, som forklarer, hvad de ønsker at opnå med deres arbejde indenfor bæredygtighed.

  Guideline on preparing a sustainability policy kan hjælpe virksomhederne med at tage det første skridt, vedtage en bæredygtighedspolitik og planlægge deres kommunikation om bæredygtighed.

  Guideline on preparing a sustainability policykan downloades her.

  Guidelines for supply chain management

  Disse guidelines beskriver, hvordan projektselskabet kan arbejde for at sikre ordentlige forhold vedrørende bæredygtighed hos sine leverandører.

  Værktøjet beskriver, hvordan selskabet kan prioritere sine leverandører, hvordan selskabet kan anvende codes of conduct og etablere screeningsrutiner, hvordan dialog og partnerskabssamarbejde kan tilrettelægges, og endelig hvad selskabet kan gøre, hvis det bliver bekendt med uacceptable forhold i leverandørkæden.

  Guidelines i ansvarlig leverandørstyring kan downloades her.

  Guidelines til årlig statusrapport om bæredygtighed

  Disse guidelines støtter projektselskabet i at udarbejde den årlige statusrapport om bæredygtighed til selskabets bestyrelse.

  Værktøjet omfatter en rapportskabelon, der hjælper med at sikre, at statusrapporten afspejler selskabets performance, er i overensstemmelse med IFU’s bæredygtighedspolitik og kan bruges som et ledelsesværktøj i arbejdet med løbende forbedringer af indsatsen indenfor bæredygtighed.

  IFU’s guidelines til rapportering udleveres på forespørgsel.

  Hiv/aids-guidelines

  Disse guidelines beskriver, hvad en hiv/aids-politik skal indeholde. Projektselskabet skal vedtage en hiv/aids-politik og aktivt medvirke til at forebygge udbredelsen af hiv/aids, tilbyde hiv/aids tests og forhindre, at sygdommen er stigmatiserende. Projektselskabet skal overveje at tilbyde hiv-medicin til smittede medarbejdere.

  IFU’s hiv/aids guidelines udleveres på forespørgsel.

  Andre værktøjer

  Der findes også en lang række værktøjer og standarder, som er udviklet af industriorganisationer, konsulenthuse og NGO’er.

  Vi hjælper gerne projektselskabet med at få overblik over de mange værktøjer og deres anvendelsesmuligheder og med at vælge de værktøjer, der bedst modsvarer selskabets situation og ambitionsniveau.