INVESTERINGSFORLØBET

  IFU har en langsigtet investeringshorisont og er ofte engageret i de etablerede selskaber i flere år. En investering løber typisk over fem faser

  Da IFU investerer i mange forskellige typer af projekter, kan samarbejdet mellem IFU og de enkelte selskaber variere meget. Der er dog en række fællestræk i samarbejdet, som kan deles op i fem faser, der løber, fra idéen til selskabet opstår, over driften, og indtil IFU efter en årrække trækker sig ud af investeringen. Nedenfor kan du læse mere om de fem forskellige faser.

  Investeringsprocessen

  FØRSTE KONTAKT

  Den første kontakt består i, at forretningsidéen bliver præsenteret, og der gennemføres en indledende vurdering af, om den påtænkte investering er kommercielt bæredygtig

  De fleste virksomheder kontakter først IFU, når de er et stykke inde i idéfasen. Virksomhederne har allerede gjort sig nogle strategiske overvejelser på dette tidspunkt.

  Den første kontakt består i, at forretningsidéen bliver præsenteret, og der gennemføres en meget indledende vurdering af, om den påtænkte investering er kommercielt bæredygtig. IFU kan på dette tidspunkt også bidrage med rådgivning om, hvad virksomeden skal gøre yderligere for at kunne komme videre i et samarbejde med IFU.

  I løbet af den første indledende periode foretager IFU en principgodkendelse af partner, investeringsland og forretningsidé/plan.

  DUE DILIGENCE

  Den oprindelige forretningsidé er modnet og klart formuleret. Nu bliver der sat fokus på blandt andet forretningsstrategier samt de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer

  Efter den første kontakt mellem IFU og den danske virksomhed starter det egentlige samarbejde.

  Den oprindelige forretningsidé er modnet og klart formuleret. Nu bliver der sat fokus på blandt andet forretningsstrategier samt de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer. Forholdene i det påtænkte investeringsland bliver ligeledes drøftet, og de praktiske samt juridiske problemstillinger behandles grundigt.

  I denne fase fokuseres der også på forholdende omkring sustainability, dvs. miljømæssige, sociale forhold og governance.

  Parallelt med dette bliver der diskuteret finansieringsmodeller og udkast til investeringsaftaler. Det aftales, hvilken finansiering IFU skal bidrage med, og hvordan fordelingen skal være, for eksempel mellem aktiekapital og lån.

  Samtidig foretages typisk et besøg hos partnervirksomhed og normalt også et besøg i det påtænkte investeringsland.

  Denne fase tager typisk 5-6 måneder, men kan gå væsentligt hurtigere, hvis den danske virksomhed har erfaring med etablering i udlandet eller tidligere har gennemført investeringer med IFU.

  Der kan dog også gå længere tid, hvis der for eksempel opstår politiske forhindringer i investeringslandet.

  GODKENDELSE AF INVESTERING

  Når investeringsaftalen er godkendt af IFU, og udbetalingsbetingelserne er opfyldt, kan IFU påbegynde udbetalingen

  Det færdige investeringsforslag præsenteres for IFU’s bestyrelse eller investeringskomité, der træffer den endelige beslutning om IFU’s deltagelse.

  Når investeringsaftalen er godkendt af IFU, og udbetalingsbetingelserne er opfyldt, kan IFU påbegynde udbetalingen.

  Betingelserne for udbetaling er blandt andet en såkaldt ‘Legal Opinion’ fra en advokat fra investeringslandet. Formålet med en sådan advokaterklæring er at sikre, at selskabet har alle de nødvendige tilladelser på plads og for eksempel kan opnå en ibrugtagningstilladelse.

  Derudover skal en sustainability-handlingsplan være på plads, der skal sikre, at de krav, IFU stiller på området, opfyldes.

  Hvis ikke alle tilladelser foreligger, vil IFU konkret vurdere, om der alligevel vil kunne ske en udbetaling, for eksempel fordi IFU har erfaring fra tidligere projekter i det pågældende land.

  Niebuhr, China
  Niebuhr, Kina

  AKTIVT EJERSKAB

  Når selskabet er etableret, kommer der fokus på bl.a. den daglige ledelse, bestyrelse og eksekvering af forretningsplanen

  Når investeringsaftalerne er underskrevet, og udbetalingen påbegyndt, går samarbejdet ind en ny fase, hvor der særligt er fokus på de mange praktiske ting og detaljer, der skal på plads i forbindelse med etableringen og driften af selskabet i det valgte udviklingsland.

  IFU udpeger nu en investeringsrådgiver, der bliver den faste rådgiver for det etablerede selskab og ofte også er IFU’s medlem af selskabets bestyrelse. Dermed indgår IFU’s erfaringer omkring investeringsland, drift af virksomheder i udviklingslande mv. i det strategiske arbejde.

  Undervejs i denne fase kan der blandt andet opstå behov for yderligere finansiering. Oftest skyldes det overskridelser af investeringsbudgettet eller behov for udvidelser, fordi selskabet udvikler sig mere positivt end forventet.

  I de tilfælde kan IFU medvirke til at øge kapitalgrundlaget for eksempel ved at bidrage med yderligere risikovillig kapital.

  AFTALT EXIT

  IFU trækker sig typisk ud af selskabet efter 6 - 8 år, når lånet er indfriet, eller aktierne er solgt

  Efter typisk 6- 8 år trækker IFU sig ud af det etablerede selskab. Den mest normale udgang er enten, at lånet er betalt tilbage, og/eller at der er en klar aftale mellem parterne dels om tidspunktet for IFU’s udtræden og dels om værdisætningen af aktierne.

  Oftest er det en projektpartner, der køber IFU’s aktier, men det kan også være internationale eller lokale virksomheder/investorer.