Internationale konventioner, erklæringer og deklarationer

Menneskerettigheder:

 1. FN's menneskerettighedserklæring (FN, 1948) inkl. den internationale konvention om civile og politiske rettigheder (FN, 1966) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (FN, 1966).
 2. FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv (FN, 2011)

Arbejdstagerrettigheder:

 1. ILO-konvention nr. 29 om tvangsarbejde (ILO, 1930)
 2. ILO-konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde (ILO, 1957)
 3. ILO-konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (ILO, 1948)
 4. ILO-konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (ILO, 1949)
 5. ILO-konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi (ILO, 1951)
 6. ILO-konvention nr. 111 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (ILO, 1958)
 7. ILO-konvention nr. 138 om minimumsalder (ILO, 1973)
 8. ILO-konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde (ILO, 1999).

Miljø og klima:

 1. Rio-deklarationen om miljø og udvikling (FN, 1992)
 2. Montreal-protokollen om stoffer der nedbryder ozonlaget (UNEP, 1999)
 3. Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (UNEP, 2004)
 4. Rotterdam-konventionen/PIC-konventionen om handel med farlige kemiske stoffer (UNEP, FAO, 2004)
 5. FN's konvention om biologisk mangfoldighed (UNEP, 1993)
 6. FN's klimakonvention Kyoto-protokollen til FN's rammekonvention om klimaændringer (FN, 1997)
 7. Basel-konventionen om transport af farligt affald (UNEP, 1992).

Anti-korruption:

 1. FN's konvention mod korruption (FN, 2003)
 2. Bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner (OECD, 1997).