Vedtægter for IFUs SeniorKlub (IFU-SK)

§ 1. Formål

Foreningens formål er at opretholde forbindelsen mellem tidligere medarbejdere i IFU af alle kategorier og at bevare kontakten med den tidligere arbejdsplads. Endvidere at arrangere foredrag, udflugter, rejser og selskabelige sammenkomster med hyggeligt samvær, såsom julefrokoster.

§ 2. Medlemskreds

Som medlemmer af IFU-SK kan optages nuværende og tidligere fastansatte medarbejdere i IFU fra 1. januar i det kalenderår, hvor de fylder 55 år.

§ 3. Generalforsamlingen

IFU-SK’s øverste myndighed er generalforsamlingen, der holder ordinært møde en gang om året senest ved udgangen af maj og indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning om det forløbne foreningsår (01.01.-31.12) samt planer for aktiviteter i resten af indeværende år
  3. Godkendelse af revideret regnskab for det foregående foreningsår
  4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
  5. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være indsendt til bestyrelsen, via sekretæren, senest 8 dage før generalforsamlingen)
  6. Valg af op til 5 medlemmer af bestyrelsen
  7. Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og evt. 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt 

§ 4. Bestyrelsen

IFU-SK’s virksomhed ledes af bestyrelsen som valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen inddrager de valgte suppleanter i bestyrelsesarbejdet med henblik på at sikre fornyelse og kontinuitet i IFU-SK’s arbejde.

§ 5. Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indstille medlemmer af foreningen udnævnt til æresmedlem. Sådanne indstillinger forelægges generalforsamlingen, som kan træffe beslutning herom med trefjerdedels flertal.

§ 6. Beslutninger

Beslutninger på IFU-SK’s generalforsamling træffes ved almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. Dog kræves tre fjerdedels flertal fra de fremmødte til ændringer i vedtægterne og til opløsning af foreningen.

(Vedtaget på IFU-SK’s generalforsamling den 6. maj 2014).

14.05.14

Kontaktperson